The Project Gutenberg eBook of Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)

Author: Honorio López

Release date: September 4, 2005 [eBook #16641]
Most recently updated: December 12, 2020

Language: Tagalog

Credits: Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad,
Pilar Somoza and PG Distributed Proofreaders. Para sa
pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DIMASALANG KALENDARIONG TAGALOG (1920) ***


Transcriber's note: The calendar's layout is not reproduced faithfully due to different browser behaviour with vertical text. The original and final layouts are shown below for comparison:

Paalala ng nagsalin: Ang calendariong ito ay hindi naisaayos sa orihinal na anyo dahil sa iba't ibang pagpapakita ng mga browser sa paitaas na sulat ng mga talâ. Ang orihinal at ang bagong anyo ay ipinapakita dito para maikumpara:

Previous layout
Original Layout/Orihinal na Ayos
Bagong ayos
Final Layout/Bagong Ayos

Dimasalang 1920

DIMASALAG̃

KALENDARIOG̃ TAGALOG

(DATI'Y LA SONRISA)

NI

Don Honorio López

SA TAOG̃

1920


BASAHIN NINYO ANG

AKLAT NA GINTO

¿Ibig ninyong matutuhan ang kalihiman ng̃ magmukhang bata hanggang tumanda, lumakas at walang sakit?

¿Ibig ninyong malaman ang kalihiman ng̃ pagpapalubag loob, gayuma at makapanghila ng̃ ano mang nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o sa ibang bayan?

¿Ibig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot ng̃ sakit na walang gamot na gagamitin?

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan ng̃ sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay?

Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat ng̃ lihim ó sekretong karunung̃an dito sa mundo.

Magpadala ng̃ sulat ng̃ayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na ito ang isang limang pisong papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.

Bagay na basahin ng̃ lahat lalo na ng̃ mg̃a matatanda, binata at dalaga.


¿Ibig ninyong matuto ng̃ iba't ibang karunung̃an ukol sa pakikipamayan, sa pagsasaka, sa industria ó kagamlaman, sa pang̃ang̃alakal at iba pang ikasusulong ng̃ inyong isip at kabuhayan? ¿Ibig ninyong matalastas ang nangyayari sa iba't ibang bansa sa pamahalaan, at sa iba't ibang pook ng̃ bayan natin? Bumasa kayo ng̃ pahayagang buwanan ni HONORIO LOPEZ na may pamagat na PILIPINAS na lalabas sa tuwing ika unang araw ng̃ bawa't buwan. Nasusulat sa kastila at tagalog. Piso isang taon. Pauna ang bayad ng̃ pagpapadala. Sa pahayagang ito sa panig ng̃ dahong tagalog, maglalathala ng̃ maiinam na tulâ, ng̃ mainam na babasahin ng̃ mg̃a magsasaka at ng̃ lahat ng̃ ibig bumuti ang buhay at yumaman. Walang kinikilingang pangkatin ó partido politiko. Matiyagang isipin. May tang̃ang pitak na nalalaan sa mg̃a dalaga at binata upang magpaliwanag ng̃ nangyayari sa kanilang pang̃ing̃ibig. Gayon din naman may pitak ukol sa mg̃a may usapin upang magpaliwanag ng̃ nangyayari sa kanilang usap. Nagtuturo ng̃ mga bagong hanap buhay. Maraming balita.


Páhiná 1

DIMASALANG

Kalendaryong Tagalog

ng

Kgg. Honorio Lopez

Nag-Konsehal sa Siyudad ng Maynila

Bachiller sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo ó Marunong sa Pagsasaka.
Agrimensor na may titulo ng̃ Gubierno. Mamamahayag. Kasapi
sa Los Veteranos de la Revolucion. Naging Asesor-Técnico
sa Union Agraria de Filipinas. Kasaping Pandang̃al sa
Kapisanang Conciencia Libre sa Madrid, España.

SA TAONG BISIESTONG

1920

SUMILANG NG TAONG 1897


¿Ano ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?

Ang tanóng na ito ay naging sanhî ng̃ isang timpalak sa Estados Unidos, at ang sumusunod na sagot, ay siyang pinalad na nagtamó ng̃ pang̃unang ganting pala, at ito:

"Bigyan ng̃ mabuting turò na pagkilala sa Diyos at matipunong kaalaman sa mabuting kaugalian.

Turûan pagkatapos na matutong manahî, maglabá, mamalantsa, maglutò't ibp.

Pagbilinan tuwi na, ukol sa pagtitipid, alalaon baga'y matuto silang gumugol ng̃ kaunti kay sa hawak nila sa kamay.

Turûan din sila ukol sa pamimili, gayon din sa pagbili ng̃ mg̃a kagamitan sa paglulutò at mamatnugot sa mg̃a gawain sa bahay.

Ipakilala din sa kanila na ang isang lalakeng nakaputót at mapaglilis ng̃ manggas ng̃ bisig sa pagkita ng̃ ikabubuhay, ay katimbang ng̃ isang "dosenang" mapagmagaràng palalò't mahihilig sa kamunduhang naggalà riyan.

Iturò rin sa kanila ang pagwawalang kabuluhan sa kapalaluwan at malabis na pagbibihis, at iyukilkil ang mapoot sa katamaran at kasinung̃aling̃an.

Pagkatapos ng̃ lahat ng̃ ito ay ituro sa kanila ang pag-aaral ng̃ pagtugtog ng̃ piano, ng̃ pintura at ng̃ iba pang mg̃a kasining̃an ó artes.

Páhiná 2

Ang pagkilala sa tao
alinsunod sa kanyang lakad.

Dapat talastasin na ang mg̃a paa ay gumagalaw sa paghakbang alinsunod sa laman ng̃ ulo, at sa paghakbang ó paglakad ng̃ tao, ay nakikilala ang kanyang kaugalian at kanyang mg̃a anyô.

Ang lumalakad ng̃ marahan ay may pagiisip na mabagal. Ang lumalakad ng̃ matulin ay isang taong magaslaw at mapaging̃ay. Ang may mg̃a yabag na kaugaliang bigat ng̃uni't maayos, sing isa, ay taong may itinagong bait, matalino, maliksi at mahinahon. Yaong mg̃a taong may yabag na mabigat na halos nababakas ang yapak at tila ibig palubugin ang lupa, ay mg̃a taong palalo, hambog, matabil at mapagmatapang. Ang mg̃a humahakbang ng̃ walang wawa na di iniíno kung mahusay ó hindi ang lakad, alalaon baga'y iniindayog ang boong katawan kasabay ng̃ paa ay mg̃a magagaspang na tao at ung̃as. Yaong nagbabago ng̃ ang̃at ng̃ mg̃a paa, minsan mapahaba at minsan mapaikli ay mg̃a taong masasawiin sa hanap buhay at sa pagbabago ng̃ pagiisip ay di malayong maulol, at madalas naman na mapatigil sa pagiisip at kung minsan ay nagdudumali sa ano mang gagawin. Ang mg̃a may hakbang na maiikli at madalas ay mg̃a may pusong babaye, kulang ng̃ tapang at siglá. Ang taong kung lumalakad ay tila nanghihina ang tuhod na napapasulong ang katawan at ulo sa paglakad na tila may nagtutulak sa harapan at sa likuran ay mg̃a taong may ugaling pagkababae at walang iniibig kundi ang sarili katulad ni Narciso sa Mitolohiya; mg̃a taong hang̃al. Yaong mg̃a taong ang yapak ng̃ mg̃a daliri ay nalilihis ó nalilisyang patung̃o sa labas na nabubunggô ang dalawang sakong ay mg̃a taong walang ayos, mg̃a pangkaraniwan at mapagpabaya ó maliling̃atin. Ang mg̃a taong kung yumapak ay papasok ang dulo ng̃ daliri na di nagkakaumpugan ang mg̃a sakong ang karamihan ay mg̃a taong matalino, maliksi sa pagtuklas ng̃ ano mang ibigin. Yaon namang mg̃a pikî ay mg̃a taong mahih na ang loob at kung minsan ay nagpapakita ng̃ ugaling nakayayamot.

Ang alin mang masamang "senyal" ó kasamaan ng̃ ugali ay nababago alinsunod sa itinuturo sa KARUNUNGANG LIHIM NI HONORIO LOPEZ na ipinagbibili sa kanyang bahay sa halagang P1.70 at kung ipadadala sa bahay ng̃ nakakaibig bumasa ay magpadala ng̃ P2.00 sa bahay ni Honorio Lopez, sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipadadala sa nagbilin sa pamamagitan ng̃ sulat sertipikada. Hindi tumatanggap ng̃ bayad sa selyo kundi papel na dadalawahin.

Ang KARUNUNGANG LIHIM ni Honorio Lopez ay isang aklat ó librong katutuklasan ng̃ Astrolohiya ó Lunario Perpetuo na kakikitaan ng̃ sasapitin ng̃ tao sa kanyang pang̃ing̃ibig, paghahanap buhay ibp. Ang Secretos de la Naturaleza ay siyang bahagi ng̃ aklat na ito na nagtuturo sa pagkilala sa tao, pagtingin sa kabuhayan sa palad ng̃ kamay, sa mg̃a nunal ó taling, tabas ng̃ pagmumukha. Hipnotismo. Ng̃ tanung̃an ng̃ panaginip. Ng̃ Oraculo ni Faraon. Ng̃ tanung̃an ng̃ kamatayan ng̃ isang tao. Ng̃ Signo ng̃ Pagaasawa at ng̃ Paggawa ng̃ Gayuma. May arte pa ng̃ pagkaroon ng̃ magagandang anak, bagay na malaman ng̃ mg̃a bagong kasal. At kalihiman ng̃ paggamot sa nakukulam.

Totoong makabuluhan ang aklat na ito sa lahat, lalo na sa mg̃a kabataan at dalaga ng̃ makilala nila ang kanilang kapalarang aabutin at ang ugali't magiging kabuhayan ng̃ taong kinakatungo.

Páhiná 3

Aling gulang ng dalaga ang dapat mong pangasawahin binata?

Ang pahayagang aleman na may pamagat na "Frankfuster Zeitung" ay siyang may bigay ng̃ kaparaanang dapat gawin ng̃ isang lalaki upang matuklasan niya ang bagay na gulang ng̃ isang babae na dapat niyang pang̃asawahin.

Sinasabi ng̃ naturang pahayagan; ng̃ upang—anya—ang isang lalaki ay makatagpo ng̃ isang babayeng babagay sa kanya, hangga sa pagtanda at di niya pagsasawaan habang buhay, ay kailang̃an piliin niya ang sunod sa gulang niyang taglay at na ito ang gulang ng̃ babaeng dapat niyang piliin.

Halimbawa: ang lalaki ay may gulang na 18 taon hatiin ito sa makatwid ang kalahati ng̃ 18 ay 9, at ang 9 ito ay dagdagan ng̃ 7 ang labas 16. Ang 16 na ito ay siyang gulang ng̃ binibining dapat hanapin ng̃ binatang may 18 gulang. Sa makatwid, sa alin mang pagsubok para sa iba ay dapat hatiin ang edad ng̃ lalaki at saka idagdag ang 7 at kalabsan ay siyang gulang ng̃ babaeng, dapat pang̃asawahin.

¿Alin naman ang pagmumukhâ ó buwan ng̃ kapang̃akan ng̃ dalaga na dapat hirang̃in ng̃ isang binata? Ang sagot ay basahin ninyo sa librong Karunung̃ang Lihim ni Honorio Lopez at ng̃ lalo kang masiyahan ay basahin mo ang Aklat na Ginto ni Honorio Lopez at ang mg̃a aklat na ito ay siyang magbibigay sa iyo ng̃ sagot. Magpadala ka ng̃ pitong piso kay Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Maynila ng̃ magkaroon ka ng̃ayon din ng̃ mg̃a librong naturan.

Sa ibig bumuti ang buhay at yumaman

Mga paalala ni Franclin.

Pamahalaan mo sa sarili ang iyong mg̃a tikma ó negosyo at húag kang pababahala sa kanila.

Ang sino mang nabubuhay sa pagasa ay mamamatay sa gutom.

Walang pakinabang kung walang paggawâ.

Ang paggawâ ó trabaho ay siyang nagbabayad ng̃ mg̃a utang at ang paglilimayon ó ociosidad ay nagdaragdag ng̃ hirap.

Ang kasipagan ay siyang ina ng̃ magandang kapalaran.

Bunkalin sa boong pagsisikap at tiyaga ang iyong mg̃a bukurin, samantalang nagsisitulog ang mg̃a halaghag at tamad na tao at ikaw ang maraming mamamandalang ikabubuhay na maipagbibili at maitatagô.

Basahin ninyo ang Dunong ng Pagyaman ni Honorio Lopez at dito matutunghayan ninyo ang madlang aral at paraan sa pagpapabuti ng̃ sariling buhay upang yumamang madali, sa librong ito ó aklát ay marami ring matatagpuang hanap buhay na makabago at pagkakakitaan ng̃ maraming salapi. Piso ang halaga sa lahat ng̃ librería sa Maynila at P1.30 kung ipadadala sa kanilang bahay.


Páhiná 4

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

JUAN VILLANUEVA Dentista Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. J. Luna blg. 649 Tundo Maynila.

Balak ó hulâ sa panahon.

Aliwalas at malamig. Malakas na hang̃in ó ulan sa

INERO.—1920

1Hueb. † Ang unang pagtulô ng dugô ng ating mahal na Mananakop; Ss. Magno mr. at Eufrosina bg. (Pistang dakilâ sa Kiapo).

2Bier. Ss. Macario ab. at Isidro ob. m. at Marciano ob. mga kp.

Ng̃ayon ay simulâ ng̃ pagbabayad ng̃ sédula, amillaramiento at Rentas Internas.

3Sab. Ss. Antero papa mr. Genoveva bg. at Daniel mr.

4Linggo Ss. Tito ob. cf. Aquilino at Dafrosa ms. Pagkabaril sa mg̃a pinagpalang paring Inocencio Herrera, Severino Diaz, at Gabriel Prieto; Florencio Lerma, Macarío Valentin, Macario Malgarejo, Canuto Jacob, Cornelio Mercado, Domingo Abella, Rafael Gutierrez at Fraciseo Balera Mercedes, 1897.

5Lun. Ss. Telesforo papa at mr. Simeon Estilita at Emiliana at Apolinaria bg.

6Mar. † Ang pagdalaw at pagsamba ng̃ mg̃a haring sts. Melchor, Gaspar at Baltazar sa ating Mananakop, (Pintakasi sa Ternate at Gapang), Ss. Melanio ob. cf. at Macra. bg. mr.

buwan
Gemini

Kabilugan sa Magkakambal 5.4.9 umaga

7Mier. Ss. Luciano pres. m. at Crispin ob. kp.

8Hueb. Ss. Severino ob. kp. at Eugenio mr.

9Bier. Ss. Julian mr. at ang asawa niyang sta. Basilia at sta. Marciana bg. at Celso mr. (Prusisyon sa Kiyapo).

10Sab. Ss. Agaton, papa, Nicanor diak, at Gonzalo kp.

11Linggo. S. Hígino papa mr. at sta. Honorata bg. Pagkabaril sa mg̃a magiting Benedicto Nijaga, Braulio Rivera, Faustino Villaroel, Faustino Mañalac, Ramon Padilla, Francisco L. Roxas, Luis E. Villareal, Moises Salvador at Francisco, Numeriano, Adriano, Domingo Franco, Antonio Salazar, José Dizon at ang kabong si Gerónimo Cristobal [a] Burgos 1897.

12Lun. Ss. Benito ab. Arcadio at Taciana mrs.

13Mar. Ss. Leoncio at Vivencio mg̃a kp.

buwan
Libra

Sa Pagliit sa Timbangan 8.8.6 umaga

14Mier. Ss. Hilario ob. kp. at dr. Felix pb. mr

Mg̃a nagsisipagbayad ng patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad, nang huwag marekargohan ó multahan.

Honorio Lopez AGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 5

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Ng̃ kagaanan ka ng̃ dugo ng̃ sino man, basahin mo ang AKLAT NA GINTO Limang Piso ang halaga.

Silang̃anan Mga unos sa dagat. Tuyot sa Maynila.

15Hueb. Ss. Pablo erm. Mauro ab. at Segundina bg. at mr. [Pista sa S. Pablo, Lalaguna.]

16Bier. Ss. Marcelo papa mr. Fulgencio ob. kp. at Pricila at Estefania bg.

17Sab. Ss. Antonio abad, Sulpicio ob. at Leonila mtr.

18Linggo Kamahalmahalang ngalan ni Hesús. Ang pagkalagay ng luklukan ni Ss. Pedro sa Roma, Prisca bg. at mr. Librada bg. [Prusisyon sa Tundó].

19Lun. Ss. Canuto hari at Mario at ang kanyang asawang si sta. Marta mrs.

20Mar. Ss. Fabian papa at Sebastian mr. [Pintakasi sa Lipá].

Ang pagkamatay ni Gat. Graciano Lopez Jaena sa Barcelona, España 1894.

21Mier. Ss. Ines, bg. at Fructuoso ob. Augurio at Eulogio dk. ms.

Aquarius

ANG TATAHAK SA TAKDANG MANUNUBIG SA IKA 4.4 HAPON

Ang ipanganak sa mga araw na ito, hanggang ika 20 ng Pebrero, kung lalaki'y masayahin, marunong at may mabuting ugali, mapapahamakin sa tubig, malalagnatin at yayaman. At kung babai'y matapatin at magiliw, yayaman, marunong at may pagiisip sa hanap buhay.

buwan
Aquarius

Bagong Bwan sa Manunubig 1.26.9 hapon

22Hueb. Ss. Vicente diak. at Anastacio mrs.

23Bier. Ss. Ildefonso az, (Pintakasi sa Tanay at Giginto) Raymundo, Emerenciana bg.

24Sab. Ntra. Sra. de la Paz, (Pintakasi sa Antipolo at Tuy) Ntra. Sra sa Belén at Ss. Timoteo at Feliciano obs. mrs.

25Linggo. Ang pagbabagong loob ni S. Pablo ap. at san Ananías mr.

Pagkabaril sa mga magiting Marcelo de los Santos, Eugenio de los Reyes at Valentin L. Cruz 1897.

26Lun. Ss. Policarpo ob. mr. (Pintakasi sa Kabuyao) Paula bao at Batilde reina.

27Mar. Ss. Juan Crisóstomo ob. kp. at dr. at Vitaliano papa.

28Mier. Ss. Julian at Cirilo, mga ob. kp.

buwan
Leo

Sa Paglaki sa Tupa 11.38.0. gabi

29Hueb. Ss. Francisco de Sales at Valerio ob. kp.

30Bier. Ss. Martina bg. mr. Felix p. Jacinta bg.

Pagputok ng̃ Bulkan sa Taal 1900.

31Sab. Ss. Pedro Nolasco nt. kp. at Marcela bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.


Páhiná 6

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

JUAN VILLANUEVA Dentista Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. J. Luna blg. 649 Tundo Maynila.

Balak ó hulâ sa panahon.

Panahon ng̃ malakas na hang̃in at ulan sa Silang̃an.

PEBRERO.—1920

1Linggo Septuahésima Ntra. Sra. de Salud Ss. Ignacio at Cecilio mg̃a ob. mr. at Brigida bg. Ang pagputok ng̃ Bulkan sa Mayon, 1814.

2Lun. Ang paghahain ni G. sta. María sa ating Mananakop. (Pintakasi sa Siláng at Mabitak) san Cornelio ob. kp.

3Mar. Ss. Blás ob. at Ceferina mr.

4Mier. Ss. Andrés Corsino at José de Leonisa mg̃a kp.

Pagkakasira ng mga Pilipino at Americano 1899.

buwan
Cancer

Kabilugan sa Alimángo 4.42.4 hápon

5Hueb. Ss. Pedro Bautista (Pintakasi sa Siudad ng Kamarinis) at Agueda bg. at mr.

6Bier. Ss. Dorotea bg. at mr. Vedasto, Amando mg̃a ob. kp.

Pagkabaril sa mga magigiting Ramon Basa. Vicente Molina, Teodoro Plata, Apolinio de la Cruz, Hermenegildo Reyes, José Trinidad, Pedro Nicodemus, Feliciano del Rosario at Cervasio Samson, 1897.

7Sab. Ss. Remualdo abad, Ricardo hari at Juliana bao.

8Linggo Ss. Juan de Mata, kp. at nt. at Dionisio, Emiliano at Sebastian mres.

9Lun. Ss. Apolonia bg. Primo at Donato, mga dk. at mga mr.

Kapanganakan kay P. José Burgos ng taong 1837.

10Mar. Ss. Escolástica bg. Guillermo ermitanyo at Sotera bg.

11Mier. Ntra. Sra. de Lourdes, Ss. Lucio ob. mr. at Severino abád.

12Hueb. Ss. Eulalia, bg. at Gaudencio ob.

buwan
Scorpio

Sa Pagliit sa Alakdán 4.49.2 ng Madaling Araw

13Bier. Ss. Catalina sa Riccis bg at Benigno mr.

14Sab. Ss. Valentin presb. mr. at Antonio abád.

15Linggo. Kinkuahésima. Ss. Faustino, Gemeliano at Jovita mg̃a mr.

16Lun. Karnestolendas. Ss. Julian at Faustino ob. kp.

17Mar. Karnestolendas. Ss. Silvino ob. kp. at Teódulo mr.

Pagkamatay nina Padre Burgos, Gomez at Zamora 1872.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrillo, semento, apog at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.


Páhiná 7

Ang tabako st sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat, hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO na inihulog sa wikang tagalog ni Honorio Lopez dapat basahin ng̃ mg̃a bagong halal.

Pang̃ung̃ulimlim. Malamig sa Maynila.

18Mier. ng Pag-aabo ó Ceniza. Ayuno at Bihilya. Ss. Eladio arz. kp. at Simeón ob. mr.

Pagkamatay ni E. Evangelista sa labanan sa Zapote 1897.

Ang tanang kristiano katóliko ay di tumitikim ng̃ lamáng karné sa lahat ng̃ biernes ng̃ kurisma at biernes santo, alinsunod sa kapasyahan ng̃ Papa Pio X na nilagdâan ng̃ ika 26 ng̃ Nob 1911.

19Hueb. Ss. Gavino ob. mr. at Alvaro kp.

20Bier. Ss. León at Eleuterio mg̃a ob.

Ng mamatay ang dakilang mánunulang tagalog na si FRANCISCO BALTAZAR. 1862.

Pisces

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI ISDA SA IKA 6.29 NG UMAGA

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na ito hanggang ika 21 ng Marzo, kung lalaki'y masaya at masipag, yayaman pagtandâ. Mapang̃ahas at sa kadaldalan maraming samâ ng̃ loob ang aabutin. At kung babai ay may magandang damdamin at pagiisip at matapatin sa kanyang asawa.

buwan
Pisces

Bagong Buan sa Isda 5.34.8 umaga

21Sab. Ss. Felix, Maximiano at Paterio mg̃a ob. kp.

22Linggo. Una na Kurisma. Ang luklukan ni S. Pablo sa Antiokia, san Ariston at sta. Margarita sa Cortona.

Kapanganakan kay J. Washington.

(Pista ng mga Amerikano)

23Lun. Ss. Pedro Damiano kd. kp. at dr. Florencio kp. Marta bp. at mr.

24Mar. Ss. Edilberto at Sergio mr.

25Mier. San Matías ap. mr.

26Hueb. Ss. Cesareo kp. Serapión at Victoriano mr

27Bier. Ss. Alejandro at Andres mga ob kp.

buwan
Taurus

Sa paglaki sa Damulag sa ika 7.49.5 hapon

28Sab. Ss. Baldomero kp. Alejandro, Abundio at Fortunato mga mr.

29Linggo Ikalawa ng Kurisma Ss. Román, Macario, Rufino, Justo at Teófilo mga mr.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan ng̃ sulatan ay tumatanggap ng̃ limbagin ukol sa mg̃a tarheta at kartel sa halalan.

Naghihirap kayo ng̃ pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipagtanong ang lunas kay J.C. Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsasangguni.


Páhiná 8

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. J. Luna, blg. 649 Tundo, Maynila.

Balak ó hulâ sa panahon Mg̃a hang̃ing dagat sa Silang̃anan at mainit sa Kanluran ng̃ Luzon. Mg̃a

MARSO.—1920

1Lun. Ss. Rosendo at Albino mga ob. at kp. Eudosia at Antonina mg̃a mr.

Nang lagdâin ang pagtatag ng̃ "Inquisición" sa Pilipinas 1583.

2Mar. Ss. Simplicio papa kp. at sta. Januaria mr.

3Mier. Ss. Emeterio at Celedonio mr. at Cunegunda hari at bg.

4Hueb. Ss. Casimiro at Lucio papa mr.

5Bier. Ss. Adriano mr. Teófilo ob. at Juan José de la Cruz kp.

buwan
Taurus

Kabilugan sa Halimaw 5.12.6. umaga

6Sab. Ss. Victor at Victorino mg̃a mr. at sta. Coleta bg.

7Linggo. Ikatlo ng̃ Kurisimá. Ss. Tomas de Aquino kp. at dr. Perpetua at Felicidad mg̃a mr.

8Lun. Ss. Juan de Dios kp. nt. Filemon at Apolonio mg̃a mr.

9Mar. Ss. Francisca balo, Paciano ob. kp. Catalina de Bolonia bg.

10Mier. Ss. Melitón mr. at Macario ob. kp.

11Hueb. Ss. Eulogio pb. mr. at Sofronio ob. kp. Aurea.

12Bier. Ss. Gregorio papa Bernardo ob. at kp.

13Sab. Ss. Leandro ob. kp. Patricia at Modesta mg̃a mr.

buwan
Sagittarius

Sa Paglaki sa Mamamana Sa 1.57.4. ng Gabi

14Linggo. Ikapat ng Kurisma Ss. Florentina bg. at Matilde hari.

15Lun. Ss. Raymundo de Fitero ob. kp. at nt. at Longinos mr.

16Mar. Ss. Eriberto at Agapito mg̃a ob. at kp. Abraham erm.

Pagtuklas sa Pilipinas ni Magallanes 1521.

17Mier. Patricio ob. at kp. Gertrudis bh.

18Hueb. Ss. Gabriel Arcángel, Narciso ob. at Felix dk.

19Bier. Ang pista ni San José asawa, ng̃ Birhen Maria, pintakasi sa S. José del Monte Bulakan;

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatang̃gap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi ng̃ Simbahan ng̃ Tundo. Maling̃apin sa mahirap.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometria sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 9

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Walang ganâp at magaling pagbasahin ng̃ mg̃a naaapi gaya ng̃ ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat ng̃ Libreria.

ulan ó hang̃in sa Silang̃anan Karaniwang panahon

Baras, Rizal; Polilyo, Tayabas; Balanga at Kabkabin ng Bataan. Ss. Apolonio at Leoncio mga ob. at kp.

20Sab. Ss. Nicetas ob. at Ambrosio de Sena, mga kp. Claudia at Eufracia mr.

buwan
Aries

Bagong Buan sa Tupa 6.55.8. Gabi

21Linggo ng Paghihirap Ss. Benito ab. kp, at nt. at Serapio ob.

Aries

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI TUPA SA IKA 5.69 NG UMAGA

Taglawag-Primavera

Ang ipanganak sa mga araw na ito hanggang ika 20 ng Abril, kung lalaki'y masipag magaral, maliksi, mapagtalumpati at maauwin. Madalas makalimot ng pangako, nanganganib ang buhay sa mga hayop na sumisipa at nanunuag. At kung babai nama'y maliksi nguni't sinungaling; mainit ang ulo, maraming kapahamakang aabutin.

22Lun. Ss. Deogracias at Bienvenido mga ob. at Kp. Cacauna de Suecia bg.

23Mar. Ss. Victoriano mr. at Teodulo kp. Pelagia at Teodosia mr.

24Mier. Ss. Agapito ob. kp. at Simeon mr.

25Hueb. Ang pagbati ng Arcangel San Gabriel kay G. sta. Maria at Pagkakatawan tao ng̃ Mananakop. Ss. Dimas, ang, mapalad na tulisan at Irineo ob. at mr.

26Bier. ng Dolores ó mga Hapis Ss. Braulio abo. kp. Montano at Maxima mga mr.

27Sao. Ss. Ruperto ob. Juan erm. at kp. Guilermo ab.

buwan
Gemini

Sa paglaki sa Magkakambal 2.45.1 hápon

28Linggo ng̃ Palaspas ó Ramos Ss. Juan, Castor at Doroteo mga mr.

29Lun. Santo Ss. Segundo mr at Eustaquio abad kp.

30Mar. Santo Ss. Quirino at Juan Climaco abad kp.

Ng̃ mahuli si Aguinaldo sa Palawan, 1901.

31Mier. Santo Ss. Balbina bg. at Cornelia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ anomang aklat sa tagalog, ingles, at kastila, mg̃a kagamitân sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg. 225 Binundok.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 10

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit; nagtatanim ng̃ ng̃iping garing at ginto. S. Fernando 1101-13

Balak ó hulâ sa panahon. Kainitan sa Maynila. Pagbago't bagong panahon ó hang̃in sa Silang̃an.

ABRIL.—1920

Itó ang buwang kahuli-hulihan ng̃ pagbabayad ng sédula at amillaramiento.

1Hueb. Santo. Ss. Teodora at Venancio mga mr.

2Bier. Santo. Ss. Francisco de Paula kp. at ntg. at Maria Egipciaca nagbatá.

Ng̃ mamatay si F. Baltazar, 1788.

3Sab ng Luwalhati. Ss. Benito de Palermo kp. at Ulpiano mr.

buwan
Virgo

Kabilugan sa Dalaga 6.54.7 Gabi

4Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus. Ss. Isidro ars. sa Sevilla kp. at dr. Zósimo akr. at Flotilda bb.

5Lun. Ss. Vicente Ferrer at kp. Irene. bg. mr.

6Mar. Ss. Sixto papa mr. at Celestino papa.

Ng̃ mamatay sa Kruz ang Mananakop, taong 3O

7Mier. Ss. Epifanio ob. Donato, Rufino at mg̃a mrs.

Ng̃ matagpuan ni Magallanes ang Sangkapuluang may sariling pamamahalâ, nananampalataya, batás at iba pa, 1521.

8Hueb. Ss. Dionisio at Perpetuo mg̃a ob. kp. Máxima at Macaria mg̃a mr.

9Bier. Ss. Hugo ob kp. María Cleofas.

10Sab. Ss. Macario mg̃a ob. kp. at Exequiel mg̃a mh.

11Linggo ng Albis. Ss. León papa kp. at dr. at Antifas mr.

buwan
Capricorn

Sa Pagliit sa Kambing 9.24.2 ng Gabi

12Lun. Ss. Julio papa kp., Cenón ob. at Victor mr.

13Mar. Ss. Hermenegildo hari at Justino mr. [Kapistahan sa Manawag. Pang.]

14Mier. Ang Tumumba sa Pakil. Lalaguna Ss. Pedro Telmo kp. Tiburcio, Valeriano at Máximo mg̃a mr.

Mg̃a nagsisipagbayad ng̃ patente ng̃ RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad ng̃ huwag marekargohan ó multahán.

15Hueb. Ss. Eutíquio, Basilisa at Anastacia mg̃a mr.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatang̃gap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi ng̃ Simbahan ng̃ Tundo.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.


Páhiná 11

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.

Malalakas na unos sa dagat. Banta pagulan ó ambon

16Bier. Ss. Engracia bg. at Lamberto mg̃a mr.

17Sab. Ss. Aniceto papa mr. Fortunato at Macário mrs.

18Linggo Ss. Perfecto presb. Apolonio senador,

19Lun. Ss. Hermógenes mr. at León papa kp.

buwan
Taurus

Bagong Buan sa Damulag 5.43.1 ng Madaling araw

20Mar. Ss. Inés sa Monte Peliciano bg. Sulpicio at Serviliano mg̃a mr.

Taurus

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDÁ NI DAMULAG SA IKA 5.39 NG HAPON

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na itó hanggang ika 21 ng̃ Mayo kung lalaki'y mapang̃ahas, maraming makakagalit at mabibilanggô. Walang kabutihang pusô, nguni't yayaman. Dapat maging̃at sa mg̃a hayop na makamandág at kung babai'y malakas, may mabuting pagiisip, masipag nguni't masalitâ lamang.

21Mier. Pagtankilik ni San Jose. Ss. Anselmo ob. Simeón ob. at mr.

22Hueb. Ss. Sotero at Cayo papa mr.

23Bier. Ss. Jorge mr. at Gerardo ob. kp.

24Sab. Ss. Fidel mr. at Gregorio ob. kp.

25Linggo Ss. Marcos Evangelista at Aniano kp.

buwan
Cancer

Sa Paglaki sa Alimango 9.27.5 ng Gabi

26Lun. Ss. Cleto at Marcelino mg̃a papa. Ang pagkamatay ng̃ Supremong Andres Bonifacio, taong 1897.

27Mar. Ss. Toribio arbo. sa Lima, Pedro Armengol mg̃a kp.

Ng̃ mamatay si Magallanes sa Maktan, sa katapangan ni Sikalapulapu.

28Mier. Ss. Vidal (Pintakasi sa Sebú) at ang Asawa niyang si Valeriana mg̃a mr., Prudencio ob. kp. at Teodora bg. at mr.

29Hueb. Ss. Pedro mr. (Pintakasi sa Hermosa, Bataan) at Paulino ob. kp.

30Bier. Ss. Catalina de Sena bg. (Pintakasi sa Samal, Bataan) at Sofia bg. at mg̃a mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano Makabibili rito ng̃ anomang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat ibp. sa halagang mura. Rosario blg. 225, Binundok.

Binibini: Ng̃ huwag kang pagisipan ng̃ masama nino mang lalaki basahin ng̃ AKLAT NA GINTO.


Páhiná 12

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

Francisco Astudillo. Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit, nagtatanim ng̃ ng̃ipin garing at ginto. Napapasta. S. Fernando 1101-13 Binundok.

Balak ó hulâ sa panahon.

Mg̃a hang̃in ó Banta ng̃ pag ulan Paahon ng̃ mg̃a unos Karaniwan Malalakas na hang̃in sa dagat.

MAYO.—1920

1Sab. Ss. Felipe, Santiago ap. at Paciencia mr.

Pista ng Paggawa

2Linggo Ss. Atanacio ob. kp. at dr. at Felix ms.

3Lun. Ang pagkatuklás ni sta. Elena sa mahál na sta. Cruz, (Pintakasi sa sta. Cruz, Maynila; Tansa, S. Pedro Tunasan; Llana Hermosa at sta. Cruz Marinduque), Ss. Alejandro papa mr. Antonína bg. at Maura ms.

buwan
Libra

Kabiluan sa Timbangan 9.47.3 ng gabi

Paglalahong ganap ng̃ Buan na di makikita sa Pilipinas.

4Mar. Ntra. Sra. de Antipolo, Ss. Mónica bao, (Pintakasi sa Botolan, Sambales. Angat, Bulakán). Ss. Ciriaco ob., Pelagia bg. at Antonia mg̃a ms.

5Mier Ss. Pio papa kp. Crecenciana, Irene mg̃a mr.

6Hueb. Ss. Juan Ante Portam Latinam, Juan Damaceno kp. at Benedicta bg.

7Bier. Divina Pastora sa Gapang, N. E. Ss. Estanislao ob. at mr. Flavia, Eufrosina, at Teodora bg. at mg̃a mr.

8Sab. Ss. Miguel Arcangel, (Pintakasi sa S. Miguel de Mayumo, Bulakan at Udiong, Bataan) Dionisio at Eladio ob. kp.

9Linggo Ss. Gregorio Nacianceno ob. kp. at dr. Eladio cfr.

10Lun. Ss. Antonio arz. at Nicolas card. efrs.

11Mar. Ss. Mamerto ob. kp. at Máximo mr.

buwan
Aquarius

Sa Pagliit sa Manunubig 1.51.0 ng gabi

12Mier. Ss. Domingo de la Calzada cfr. at Pancracio mr.

13Hueb. † Pagakyat ng Mananakop. Ss. Pedro Regalado kp. at Gliceria mr.

14Bier. Ss. Bonifacio mr., Pascual papa kp. Justa at Justina mg̃a mr.

15Sab. Ss. Isidro magsasaká kp., (Pintakasi sa S. Isidro, N. E. sa Naik, Kabite; Pulilan, Bul. at Sambales) at Torcuato, Indalesio at Eufrasio mg̃a ob. kp.

Pagdating ni Legaspi sa Maynila. 1571.

16Linggo. Ss. Juan Nepomuceno mr., Ubaldo ob. kp. at Maxima mr.

17Lun. Ss. Pascual Bailon, kp. (Pintakasi sa Ubando) at Restituta bg. at mr,

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 13

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laping umaabuluoy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit; nagpapasta't nagtatanim ng̃ ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13

Mg̃a karaniwan ulan sa kanluran

18Mar. Ss. Venancio mr., Felix sa Cantalicio kp., Alejandra at Claudia mg̃a bg. at mr.

buwan
Gemini

Bagong Buwan sa Magkakambal 2.25.2 ng Gabi

Paglalahông pangkát ng̃ Araw na di makikita.

19Mier Ss. Potenciana bg. at Pedro Celestino papa kp.

20Hueb. Ss. Bernardino de Sena at Teodoro ob. kp.

21Bier. Ang pagpapakita ni s. Miguel Arcangel sa bundók ng̃ Gargano (Pintakasi sa Pagsanhan). Ss. Valente ob. at mr., at Hospicio kp.

Gemini

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDÁ NI MAGKAKAMBAL SA IKA 5.22 NG HÁPON

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na ito hanggang ika 22 ng̃ Hunyo, kung lalaki'y may mabuting pagiisip, mabait at mabuting ugalî. Hindî siya maghihirap, matutuwaín at tuso. Mahilig sa karunung̃an. At kung babai naman ay matamis na kalooban; mapagpabayâ sa mg̃a pagaarî, may hilig sa músika at pintura. Dapat maging̃at sa tukso ng̃ pag-ibig.

22Sab. Ss. Rita sa Casia bao, Quiteria at Julia mg̃a bg., at mr.

23Linggo. ng Pentcosta ó Pagpanaog ng Mahal na Diwa. Ang pagpapakita ni Santiago ap. sa Espanya at Ss. Epitacio ob. at Basilio mr.

24Lun. Ss. Melecio, Susana at Marciana mg̃a mr.

25Mar. Ss. Urbano papa mr., Bonifacio at Gregorio papa kp.

buwan
Leo

Sa Paglaki sa Halimaw 5.7.2 ng umaga

26Mier, Ss. Felipe Neri kp. at nt. (Pintakasi sa Mandaluyong) at Eleuterio papa mr.

27Hueb. Ss. Juan pap mr. at Maria Magdalena sa Pazis bg.

kamay Pista ng̃ patay ng̃ mg̃a amerikano.

28Bier. Ss. Emilio mr., Justo at German ob. kp.

29Sab. Ss. Máximo at Maximino mg̃a ob. at kp. Ng̃ itatag ang CORTE SUPREMA, 1899.

30Linggo Stma. Trinidad Ss. Fernando hari kp., (Pintakasi sa Lucena at S. Fernando, Kapampang̃an) at Felix papa mr.

31Lun Ss. Petronita at Angela mg̃a bg. Ikalawang paghihimaksik ng̃ Pilipinas 1898.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 14

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. J. Luna blg. 645 Tundo, Maynila.

Balak ó hulâ sa panahon.

Tuyot ó bihirang pagulan sa Silang̃anan. Panahon ng̃ malakas na ulan at hang̃in

HUNYO.—1920

1Mar. Ss. Panfilo, Felino at Segundo mga mr. Iñigo abad kp.

2Mier. Ss. Eugenio papa kp., Marcelino, Pedro at Blandina mg̃a mr.

buwan
Scorpio

Kabilugan sa Alakdán 1.18.2 ng gabi

3Hueb. ng̃ Corpus Christi. Ss. Isaac monge mr. Cleotilde hari at Oliva bg.

4Bier. Ss. Francisco Carracciolo kp. at nt. at Saturnina bg. at mt.

5Sab. Ss. Bonifacio ob. mr. at Sancho mr.

Pagkamatay ni Hen. A. Luna. 1899.

6Linggo. Pagganap sa Pista ng̃ Corpus. Ss. Norberto ob. kp. at nt., Claudio ob. kp. at Candida at Paulina mg̃a mr.

7Lun. Ss. Roberto ob. kp. at Pedro pb. mr.

8Mar. Ss. Maximino at Severino mg̃a ob. at kp. Salustiano at Victoriano mg̃a kp.

9Mier. Ss. Primo at Feliciano mg̃a mr. at Pelagia bg. at mr.

10Hueb. Ss. Crispulo at Restituto mg̃a mr. at Margarita, harî.

buwan
Pisces

Sa Pagliit sa Isda 2.58.5 ng Gabi

11Bier. Kamahalmahalang Puso ni Hesus. Ss. Bérnabe ap. Felix at Fortunato mg̃a mr. Aleida, Flora at Roselina mg̃a bg.

12Sab. Kalinislinisang Puso ni Maria. Ss. Juan sa Sahagun, Olimpio ob. at Onofre anacoreta mg̃a kp.

Ng̃ ihiyaw ang kasarinlan ng̃ Pilipinas sa Kawit 1898.

13Linggo. Ss. Antonio sa Padua kp., (Pintakasi sa Rosales). Aquilina at Felicula mg̃a bg. at mr.

14Lun. Ss. Basilio ob. kp., Eliseo mh., Quinciano ob. kp. at Digna bg.

15Mar. Ss. Vito, Modesto, Crescencia at Benida mg̃a mr.

16Mier. Ss. Quirico, Julia mg̃a mr., Juan F. de Regis at Lutgarda bg.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatang̃gap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi ng̃ Simbahan ng̃ Tundo. Maawain sa mahirap.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.


Páhiná 15

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio López. P1.30 ang halaga. Kung may Ley ng Paghahalal ay P1.70

minsang umaraw at minsang umulan o ambon lamang

buwan
Cancer

Bagong Buan sa Alimango 9.41.3 ng gabi

17Hueb. Ss. Manuel, Sabel at Ismael mg̃a mr.

18Bier. Ss., Ciriaco at Paula bg. at mr.

19Sab. Ss. Gervasio at Protasio mg̃a mr. at Julia Falconeri vgnes.

Kapang̃anakan kay Dr. JOSÉ PROTACIO RIZAL at MERCADO. 1861.

20Linggo. Ss. Silverio mr. at Macario ob. kp.

21Lun. Ss. Luis Gonzaga kp. at Demetria bg. at mr.

Ng̃ mahayag ó matatag ang Siyudad ng̃ Maynila, 1541.

22Mar. Ss. Paulino ob. kp. at Consorcia bg.

Cancer

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDA NI ALIMANGO 1.40 NG GABI

Pagpasok ang panahon sa tagulan.

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 ng̃ Hulyo, kung lalaki ay maibigin ng̃ babai, palausapin, nang̃ang̃anib sa pagdaragát, matalino kung minsan ay yayaman kung makakita ng̃ mabuting hanap buhay at kung babai'y mapagmataas, masipag, mapapahamak sa tubig at mahirap mang̃anak.

23Mier. Ss. Juan prb. mr. at Agripina bg. at mr.

buwan
Virgo

Sa paglaki sa dalaga 2.49.5 ng gabi

24Hueb. Ang pang̃ang̃anak kay S. Juan Bautista, (Pintakasi sa Liang, Taytay, Kalamba, Lilio at Kalumpit). Ss. Simplicio at Teodulo mg̃a ob. at kp.

25Bier. Ss. Guillermo ab. kp. at Galicano mr.

26Sab. Ss. Juan at Pablo mg̃a mr. at Daniel ermitanyo.

27Linggo. Ss. Zóilo mr. at Ladislao hari kp.

28Lun. Ss. León papa kp. at Irineo ob. mr.

29Mar. Ss. Pedro at Pablo apostoles (Pintakasi sa Apalit, Kalasyaw, Siniloan, Kalawag Unisan) at Marcelo mr.

30Mier. Ang pagaalala kay San Pablo apostol. Ss. Lucina alagad ng̃ mg̃a apostoles at Emilia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.


Páhiná 16

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

Babae: Ng̃ sundin ka ng̃ iyong asawa ó lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO at dito natatagpuan ang kaparaanan.

Bálak ó hulâ sa panahon

Kaigihan Pang̃ung̃ulimlim. Malakas na hang̃in.

HULYO.—1920

1Hueb. Ss. Teodorico pb. at Simeón mg̃a kp.

buwan
Sagittarius

Kabilugan ng Buan sa Mamamana 4.40.7 ng̃ Hápon

Ng̃ patain sa Sarajevo, Bosnia si Artsiduke Francisco Fernando na pinagmulan ng̃ pinakamalaking pagbabaka sa Europa. 1914.

2Bier. Ang pagdalaw ni G. Sta. María kay Sta. Isabel. Ss. Proceso at Martiniano mg̃a mr.

3Sab. Ss. Jacinto mr., Anatalio at Eliodoro mg̃a ob. at kp. [Pagaalsa ng̃ mg̃a Bisayâ, 1618]

Ng̃ mamatay si G. Marcelo H. del Pilar sa Barcelona, 1896.

4Linggo (*) Ss. Laureano arz. sa Sevilla mr. at Flaviano, Elias, Uldarico mg̃a ob. at kp.

Ang ika 144 sa pagdiriwang ng̃ mg̃a Norte-Amerikano sa kanilang pagsasarili, 1776.

5Lun. Ss. Numeriano ob. kp. Cirila mr. at Filomena bg.

6Mar. Ss. Tranquilino pb. mr. Isaías mh. Dominga bg. at Lucia mr.

7Mier. Ss. Fermin ob., Odón at Apolonio mg̃a ob. at kp.

Ng̃ itapon si Rizal sa Dapitan 1892.

8Hueb. Ss. Isabel hari, Procopio mr. at Pricila.

9Bier. Ss. Cirilo ob. mr., Briccio ob. kp. at Anatolia bg. at mr.

buwan
Aries

Sa Pagliit sa Tupa 1.5.6 ng hapon.

10Sab. Ss. Rufina at Segunda mg̃a bg. at mr. at Apolonio mr.

Ng̃ mamatay si José M. Basa sa Hongkong 1908.

11Linggo. Ss. Pio I papa at Abundio ob. mr.

12Lun. Ss. Juan abad, Marciana bg. at Epifania mr.

13Mar. Ss. Anacleto papa mr. at Turiano ob. at kp.

14Mier. Ss. Buenaventura kd., (Pintakasi sa Mauban) at Focas ob. at mr.

Mg̃a nagsisipagbayad ng̃ patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad, ng̃ huwag marekargohan ó multahân.

15Hueb. Ss. Enrique emp. kp. at Camilo sa Lelis kp.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

JUAN VILLANUEVA DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. J. Luna 649, Tundo.


Páhiná 17

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit; nagpapasta't nagtatanim ng̃ ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13

Ulan ó unos. Kaigihan panahon. Pagdidilim ó ulan

16Bier. Ang pagtatagumpay ng̃ mahal na Santa Cruz. Ntra. Sra. del Carmen. Ss. Sisenando at Fausto mg̃a mr.

buwan
Leo

Bagong Buwan sa Halimaw 4.25.0 ng Umaga

17Sab. Ss. Alejo kp., Marcelina bg., Generosa, Genoveva at Donata mg̃a mr.

18Linggo Ss. Camilo, Sinforosa, Getulio mg̃a mr. at Marina bg. at mr.

19Lun. Ss. Justa, Rufina at Aurea mg̃a bg. at mr. Vicente de Paul kp. at Simaco papa kp.

20Mar. Ss. Margarita at Librada mg̃a bg. at mr., Elias mh. at Severa bg.

21Mier. Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr.

22Hueb Ss. Maria Magdalena, [Pintakasi sa Kawit, Magdalena at Pelilia] at Platón mr.

23Bier Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg. at mr.

Leo

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDA NI HALIMAW 12.35 ARAW

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang 23 ng̃ Agosto, kung lalaki'y mabalasik, mapagmalaki, mapagbiro, magkakatungkulan, magkakasalapi sa sipag, mapapahamak sa apoy, sandata at mabang̃is na hayop. At kung babai mabigat magsalitá at mapapahamak sa apoy.

buwan
Libra

Sa Paglaki sa Timbangan 3.20.4 Madaling Araw

24Sab Ss. Cristina bg. at mp., Francisco Solano kp. at Victor mr.

25Linggo Ss. Santiago ap. Cristobal at Florencio mg̃a mr. at Valentina bg. at mr.

26Lun. Ss. Ana, ina ni G. Sta. Maria [Pintakasi sa Hagonoy at Sta. Ana Maynila] at Pastor pb.

27Mar. Ss. Pantaleon, Jorge at Natalia mg̃a mr.

28Mier. Ss. Nazario, Celso at Victor mg̃a papa at mr. at Inocencio papa kp.

29Hueb. Ss. Marta bg., Lupo ob. kp., Lucila at Flora mg̃a bg. at Beatriz mr.

30Bier. Ss. Abdón, Senén at Rufina mg̃a mr.

31Sab. Ss. Ignacio de Loyola kp. at fdr. at Fabio at Demócrito mg̃a mr.

buwan
Capricorn

Kabilugan sa Kambing 7.19.3 umaga

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 18

"ANG TIBAY". Sinelasan nina Teodoro at Katindig. Kung masira, na may paraang mabuo'y, ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave. Rizal blg. 2261 Tel. 5536 at Sucursal Ascarraga blg. 628 at 630. Tel 8369. Maynila.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipagtanong ang lunas kay J.C. Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta, 162 Maynila. Walang bayad ang pagsasangguni.

Balak ó hulâ sa panahon.

Panahon ng̃ Malalakas na ulan. Panahon

AGOSTO.—1920

1Linggo Ss. Pedro Advíncula, Fé, Esperanza at Caridad mg̃a bg. at mr.

2Lun. Ntra. Sra. ng̃ mg̃a Angeles. Ss. Esteban papa mr., Teodora at Alfonzo María de Ligorio ob., kp. at dr.

3Mar. Ss. Eufronio at. Pedro mg̃a ob. at kp.

4Mier. Ss. Domingo de Guzman kp. at nt. (Pintakasi sa Abukay) at Perpetua bao.

5Hueb. Ntra. Sra. de las Nieves, Ss. Emigdio ob. mr. at Afra mr.

6Bier. Ang pagliliwanag ng̃ katawán ng̃ A.P. Mánanakop sa bundok ng̃ Tabor, [Pintakasi sa Kabintî.] Ss. Sixto papa mr., Justo at Pastor mg̃a mr.

7Sab. Ss. Cayetano kp. at nt., Donato ob., Fausto mrs. at Alberto kp.

buwan
Taurus

Sa Pagliit sa Damulag 8.50.7 Gabi

8Linggo Ss. Ciriaco, Leonides at Esmeragdo mg̃a mr. at Severo ob. kp.

9Lun. Ss. Roman at Marceliano mg̃a mr. at Domiciano ob. kp.

10Mar. Ss. Lorenzo mr. [Pintakasi sa Bigaá] Filomena at Paula bg. at mr.

11Mier. Ss. Tiburcio at Suzana bg. at mr.

12Hueb. Ss. Sergio, Clara bg. at nt., Felicísima at Digna mr.

13Bier. Ss. Caciano ob., Hipólito at Concordia mg̃a mr.

Pagkahiwaláy ng̃ Pilipinas sa Espanya, 1898

Pagdidiwang ng̃ Amerikano at Tagalog sa pagkakáligtas ng̃ Pilipinas (Pang̃iling Araw)

14Sab. Ss. Eusebio prb. at kp., Demetrio at Atanasia bao.

buwan
Virgo

Bagong Buwan sa Dalaga 11.43.9 Araw

PAPAITUKTOK ANG ARAW

15Linggo. Asuncion ó Ang pag-akiat sa Lang̃it ni G. Sta. María (Pintakasi sa Bulakan). Ss. Alipio ob. at kp. Valeria bg.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

DR MARCELO ELORIAGA Medico-Dentista Magaling na gumamot sa mg̃a sakit na natutuyo, ibp., at sa ng̃iping sumasakit, naglalalagay ng̃ n~iping garing at ginto sunod sa mg̃a bagong paraan. 617. Clavel, San Nicolas.


Páhiná 19

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Babae: Ng̃ sundin ka ng̃ iyong asawa ó lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO at dito natatagpuan ang kaparaanan.

ng̃ pagbagyo ó unos Kaigihan Pang̃ung̃ulimlim

16Lun. Ss. Jacinto at Roque mg̃a ob. at kp.

17Mar. Ss. Pablo at Juliana mg̃a mr.

18Mier. Ss. Agapíto at Lauro mg̃a mr., Elena empe. at Clara de Monte Falco bg.

19Hueb. Ss. Luis ob. Pintakasi sa Baler at Lukban Tayabas Mariano at Rufino mg̃a kp.

20Bier. Ss. Bernardo ab. at dr., Leovigildo at Cristobal mg̃a mr.

21Sab. Ss. Juana, bao at Ciriaca bg.

buwan
Cancer

sa Paglaki sa Alakdan 6.51.8 gabi

22Linggo Ss. Joaquin ama ni Santa Maria [Pintakasi sa Alaminos] Timoteo, Felisberto at Mauro mg̃a mr.

23Lun. Ss. Felipe Benício kp. at Fructuosa mr.

Virgo

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI DALAGA SA IKÁ 7-21 NG GABI

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na itó hanggang ika 23 ng̃ Septiembre, kung lalaki'y magiliwin sa katungkulan, matalino, mapapahamak sa mg̃a tulisán. At kung babai'y mapaglaán, mabait, maraming kapahamakang aabutin kung magka-asawa, sa sipag ay yayaman.

24Mar Ss. Bartolome ap. (Pintatakasi sa Malabon, Rizal at Nagkarlang) at Aurea bg. mr.

25Mier. Ss. Luis hari, Gerundio ob., Patricia bg. at Ginés at Magín mg̃a mr.

26Hueb. Ss. Ceferino papa at Victor mr.

27Bier. Ss. José de Calasanz at Licerio ob.

28Sáb. Ss. Agustin ob., [Pintakasi sa Baliwag, Malabón, Kabite at Bay], Moisés Anacoreta at Pelagio mr.

29Linggo Ntra. Sra. de Correa o Consolación. Ang pagpugot sa ulo ni S. Juan Bautista. Ss. Sabina bg. at Cándida mr.

Kapang̃anakan kay Marcelo H. del Pilar, 1850.

buwan
Aquarius

Kabilugan sa Manunubig 9.2.8 Gabi

30Lun. Ss. Rosa sa Lima bg. (Pintakasi sa Sta Rosa, Laguna, Panikí at Moncada.) at Gaudencia bg.

31Mar. Ss. Ramón Nonato kd. at Paulino ob. at mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit; nagtatanim ng̃ ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13


Páhiná 20

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.

Balak ó hula sa panahaon.

Kaigihan Malakas na ulan may hang̃in sa Kanluran Pagdidilim

SEPTIEMBRE.—1920

1Mier. Ss. Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio mg̃a ob. at kp.

2Hueb. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta mg̃a mr.

3Bier. Ss. Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binatâ.

4Sab. Ss. Marcelo mr., Rosalia at Rosa de Viterbo mg̃a bg.

Ng̃ barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramón Peralta. 1896.

5Linggo. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg.

6Lun. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh.

buwan
Gemini

Sa Pagliit sa Magkakambal 3.4.9 Umaga

7Mar, Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

Ng̃ mamatay ang "Pilologong" si Eusebio Daluz. Nagtatág ng̃ Akademia Pilipino 1919.

8Mier. Ang pang̃ang̃anak kay G. Santa Maria, [Pintakasi sa Pang̃il]. Ss. Adriano at Nestorio mg̃a mr.

9Hueb. Ss. Sergio pápa kp., Doroteo, Gorgonio at Severiano mg̃a mr.

10Bier. Ss. Nicolas sa Tolentino kp. [Pintakasi sa Karanglan N. E. at Makabebe Kap.] Hilario papa at Victor ob.

11Sab. Ss. Vicente abad mr., Emiliano ob. kp. at Teodora nagbatá.

12Linggo. Ang matamis na ng̃alan ni Maria. Ss. Leoncio mr. Guido kp. at Perpetua bg.

Ng̃ barilín sa Kabite sina Severino Laoidario, Alfonzo Ocampo, Luis Aguado, Victoriano Luciano, Máximo Inocencio, Francisco Osorio, Hugo Perez, José Lallana, Antonio S. Agustin, Agapito Conchú, Feliciano Cabuco, Mariano Gregorio at Eugenio Cabesas, 1896.

buwan
Libra

Bagong Buán sa Timbangan 8.51.7 Gabi

13Lun. Ss. Felipe at Ligorio mg̃a mr., Eulogio at Amado mg̃a ob. at kp.

14Mar. Ang Pagkahayag ng̃ mahál na Sta. Cruz. Ss. Cornelio papa at Cipriana ob. at mr.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Francisco Astudillo DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13


Páhiná 21

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Walang ganâp at magaling pagbasahin ng̃ mg̃a naapi gaya ng̃ ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat ng̃ Libreria.

Karaniwang liwanag ng̃ panahon. Pang̃ung̃ulimlim

15Mier. Ss. Nicomedes at Porfirio mg̃a mr., ang pagpapakita ni Sto Domingo sa bayang Soriano.

16Hueb. Ss, Eufemia bg., Geminiano, Lucia at Sebastiana mg̃a mr.

17Mier. Ss. Pedro sa Arbues, Crecencio, Lamberto ob. Teodora mg̃a mr.

18Sab. Ss. Tomás sa Villanueva ob. kp. at Sofia at Irene mg̃a mr.

19Linggo Ss. Genaro ob. mr. Rodrigo ob. at Constancia mr.

20Lun. Ss. Eustaquio, Teopista, Felipa at Fausta.

buwan
Sagittarius

Sa Paglaki sa Mamamana 12.55.2 Araw

21Mar. Ss. Mateo apóstol at evangel, Efigenia bg, at Pánfilo mr.

22Mier. Ss. Mauricio at Cándido mg̃a mr.

23Hueb. Ss. Lino papa mr. at Tecla bg. at mr.

Libra

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI TIMBANGAN SA IKA 4.28 NG HAPON

Papasok ang panahon sa tiglamig.

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na itó hanggang ika 24 ng̃ Oktubre, kung lalaki'y mahahablahin, mapapalarin sa pang̃ang̃alakal, dapat umilag sa apoy. At kung babai'y masayahin at ikagiginhawa ng̃ asawa.

24Bier. Ntra. Sra. ng̃ Merced. Ss. Tirso mr at Dalmacio kp.

25Sáb. Ss. Lope ob. kp., María ng̃ Socorro bg. Pacífico kp.

26Linggo. Ss. Cipriano at Justina bg. at mg̃a mr.

27Lun. Ss. Cosme at Damian mg̃a mr.

28Mar. Ss. Wenceslao mr. at Eustaquia bg.

buwan
Pisces

Kabilugan sa Isda 9.56.6 Umaga

29Mier. Ss. Miguel Arcángel (Pintakasi sa San Miguel sa Maynila, San Miguel de Mayumo, Marilaw at Tayabas) at Eutiquio mr.

30Hueb. Ss. Gerónimo kp., nt. at dr. [Pintakasi sa Morong] at Sofia bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 22

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.

Balak ó hulâ sa panahon.

Mg̃a banta ng̃ malalakas na ulan ó unos sa Kanluran. Kaigihan panahon

OKTUBRE.—1920

Panoorin ang paglalahô ng̃ Buwan sa ika 27.

1Bier. Ss. Angel, Remigio ob. kp, at Platón.

2Sáb. Ang mg̃a santong Angel na nagiing̃at sa atin, (Pintakasi sa Catedral ng̃ Sebú) at Ss. Leodegario ob. at Gérino mg̃a mr.

3Linggo. Ang kadakilaan ng̃ Santo Rosario, (Pintakasi sa Uranî, Manawag, sa Malabón Grande Kabite; Angeles, Kap.; Luisiana, Lag.; López, Tayabas.) Ss. Cándido mr. at Gerardo ab. kp.

4Lun. Ss. Francisco sa Asis, ngt. (Pintakasi sa Lumbang, S. Francisco, Malabon, Maykawayan at Saryaya, Tayabas) Petronio ob., Crispo kp. at Aurea bh.

5Mar. Ss. Plácido, Plavia bg. at mr., Froilan at Atilano mg̃a ob. at Flaviana bg.

buwan
Cancer

Sa Pagliit sa Alimango 8.53.6 Umaga

6Mier. Ss. Bruno ob. at Román ob. at mr.

7Hueb. Ntra. Sra, de las Victorias ó Rosario. Ss. Mareos papa, Sergio mr., Julia at Justina mg̃a bg.

8Bier. Ss. Brígida bao at Pelagia mbta.

9Sáb. Ss. Dionisio ob. at Rústico pr. sb Eleuterio dk. mg̃a mr.

10Linggo Ss. Francisco sa Borja at Luis Beltrán.

11Lun. Ss. Nicasio ob. mr. at Plácida bg.

12Mar. Sta. María ng̃ Pilar sa Zaragóza (Pintakasi sa Imus, sa Sta. Cruz, Maynila at sa Pilar, Bataán) Ss. Felix at Cipriano mg̃a ob. at mr.

buwan
Scorpio

Bagong Buan sa Alakdan 8.50.4 Umaga

13Mier. Ss. Eduardo hart, Fausto, Genaro at Marcial mg̃a mr.

14Hueb. Ss. Calixto papa at Fortunata bg. at mr.

Mg̃a nagsisipagbayad ng̃ patente ng̃ RENTAS INTERNAS, bukas ay umagap na bumayad ng̃ huwag marekargohan ó multahán.

15Bier. Ss. Teresa de Jesus ntg, Aurelia mg̃a bg.

16Sáb. Ss. Florentino ob. at Galo ab. kp. Araw ng̃ Panunumpâ ng̃ mg̃a Bagong Halál.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatang̃gap ng̃ mg̃a usaping laong maseselan, daang Quezada 13, tabi ng̃ Simbahan ng̃ Tundo.

DR. MARCELO ELORIAGA Medico-Dentista Magaling na gumagamot sa mg̃a sakit na natutuyo, ibp. at sa sunod sa mg̃a bagong paraan. 617 Clavel, San Nicolas.


Páhiná 23

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.

Alang̃anin sa Silang̃anan.

Ng̃ matatag ang Kapulung̃ang Bayan [1906] at ng̃ matatág ang Senado at Junta Municipal ng̃ Siyudad ng̃ Maynila na pawang halal ng̃ bayan [1916.]

17Linggo Ss. Eduvigis bao at Andrés mr.

Hubileyo ng̃ 40 horas sa Binundok sa kapistahan ng̃ Sto. Rosario. Prusisyon sa Sta. Cruz, Maynila.

18Lun. Ss. Lucas Evangelista at Julian erm.

19Mar. Ss. Pedro Alcántara [Pintakasi sa Pakil] at Aquilino ob.

20Mier. Ss. Juan Cancio kp., Irene bg. Feliciano ob. at Artemio mg̃a mr.

buwan
Capricorn

Sa Paglaki Sa Kambing 8.29.3 Umaga

21Hueb. Ss. Hilarión ob. at Ursula bg. mg̃a mr. [Pintakasi sa Bay.]

22Bier. Ss. Maria Salomé bao, Nunilón, Alodia. bg. mr. at Heraclio mr.

23Sab. Ss. Pedro Pascuál ob. mr. Servando at German mg̃a mr. Juan Capistrano kp.

24Linggo Ss. Rafael Arcangel [Pintakasi sa San Rafael, Bul.] at Fortunato mr.

Scorpio

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALAKDAN SA IKA 1.13 NG GABI.

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na itó hanggang ika 22 ng̃ Nobyembre, kung lalaki'y mapang̃ahas, mahahalay magsalitâ, dapat magsikap ng̃ yumaman. At kung babai'y mapagmalaki at mababanhin.

25Lun. Ss. Gavino Proto, Marciano, Crisanto at Daria mg̃a mr. at Eruto kp.

26Mar. Ss. Evaristo papa mr. Crispin, Crispiniano, Rogaciano at Felicísimo mg̃a mr.

27Mier. Ss. Florencio, Vicente, Sabina at Cristeta mg̃a, mr.

buwan
Aries

Kabilugan Sa Tupa 10.8.9 Gabi

Paglalahong ganap ng̃ Buwan na makikita mula sa oras na ika 7.24 ng̃ gabi.

Ang sikat ng̃ Buwan ay mulâ sa ika 5.45 ng̃ hapon.

28Hueb. Ss. Simón ap. Gaudioso kp. Tadeo ap.

29Bier. Ss. Narciso ob. mr. at Eusebia bg. at mr.

30Sab. Ss. Marcelo Centurión, Claudio, Ruperto at Victorio mg̃a mr.

31Linggo Ss. Quintin, Nemesio at Lucila bg. mg̃a mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Ng̃ kagaanan ka ng̃ dugo ng̃ sino man, basahin mo ang AKLAT NA GINTO Limang Piso ang halaga.


Páhiná 24

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok

Balak ó hula sa panahon.

Pagdidilim ó ambon lamang. Panahon ng̃ mg̃a unos sa dagat

NOBYEMBRE.—1920

1Lun. Ang dakilang araw ng̃ lahat ng̃ Banal. Ss. Cesareo, Severino at Juliana mg̃a mr.

2Mar. Undas Ang pag-aalaala sa mg̃a namatay na binyagan. Ss. Victorino ob. at Marciano kp.

3Mier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr.

Ng̃ barilin si Honorato Onrubia 1896.

buwan
Taurus

Sa Pagliit sa Halimaw 3.35.0 Hapon

4Hueb. Ss. Carlos Borromeo kd., Modesta bg, Claro at Porfirio mg̃a mr.

5Bier. Ss. Zacarias at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo mr. at Dominador ob.

6Sab. Ss. Severo ob. mr. at Leonardo kp.

7Linggo Ss. Rufo at Florencio at Carina mr.

8Lun. Ss. Severo at Severino mg̃a mr. at Diosdado papa at Godofredo ob. kp.

9Mar. Ss. Teodoro mr. at Agripino ob. kp.

10Mier. Ss. Andrés Avelino at Demetrio ob. mr. at Filomena mr.

11Hueb. Ss. Martin [Pintakasi sa Bukawe at Taal] at Mena mr.

buwan
Sagittarius

Bagong Buwan sa Mamamana 12.5.1 Gabi

Paglalahong pangkat ng̃ Araw na di makikita sa Pilipinas

12Bier. Ntra. Sra. ng̃ Biglâng Awâ. Ss. Diego pk. [Pintakasi sa Pulô at Gumaka] Aurelio, Publio ob. at Paterno mg̃a mr.

13Sab. Ss. Arcadio at Probo mg̃a mr. Nicolás papa, Estanislao sa Kostka at Homobono kp.

14Linggo Ntra. Sra. de la Soledad. [Pintakasi sa Tang̃uay] Ss. Serapio mr. at Lorenzo ob. kp.

15Lun. Ss. Eugenio arzobispo mr. Gertrudis bg. at Leopoldo kp.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatang̃gap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Quezada 13, tabi ng̃ Simbahan ng̃ Tundo.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 25

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO na inihulog sa wikang tagalog ni Honorio Lopez dapat basahin ng̃ mg̃a bagong halal.

Silang̃an Karaniwan Malakas na hang̃in

16Mar. Ss. Rufino, Elpidio at Eustaquio mres.

17Mier. Ss. Gregorio Taumaturgo ob. kp. Acisclo at Victoria mg̃a mr.

18Hueb. Ss. Máximo ob. kp. at Román mr.

19Bier. Ss. Isabel harì at Ponciano papa mr.

buwan
Aquarius

Sa Paglaki sa Manunubig 4.12.8 Umaga

20Sab. Ss. Felix sa Valois at Benigno ob. kp.

21Linggo Ang paghahayin sa simbahan ni S. Joaquin at ni G. Sta. María. Ss. Alberto ob. Honorio, Eutiquio, at Esteban mg̃a mr.

22Lun. Ntra. Sra. de los Remedios (Pista sa Maalat) Ss. Cecilia bg. at mr. at Filemón mr.

Sagittarius

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI MAMAMANA SA IKA 10.15 NG GABI

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 ng̃ Disyembre, kung lalaki'y yayaman sa pang̃ang̃alakal sa ibang bayan, masipag, matapang ng̃uni't sugarol. At kung babai'y masipag at maliligawin.

23Mar. Ss. Clemente papa mr. Juan Bueno kp. Lucrecia bg. at Felicidad mg̃a mr.

24Mier. Ss. Juan de la Cruz kp. Fermina, Flora at María mg̃a bg. at mr. at Crescenciano mr.

25Hueb. Ss. Catalina bg. at mr. Moises pb. mr.

Pista ng̃ Pasasalamat ng̃ mg̃a Amerikano.

26Bier. Ang pagkakasal kay Santa María at kay Poong S. José. Ss. Pedro ob. mr. at Conrado. ob.

buwan
Leo

Kabilugan sa Damulag 9.42.3 Gabi

27Sáb. Ss. Basilio ob. Facundo at Primitivo mg̃a mr.

28Linggo Una ng̃ Adbiyento ó pagdating. Ss. Gregorio papa kp. at Rufo mr.

Pangloloób ni Limahong sa Maynila, 1573

29Lun. Ss. Saturnino ob. Filomeno mg̃a mr. at Iluminada bg.

30Mar. Ss. Andrés ap. (Pintakasi sa Norsagaray, Masinlok, Palanyag, Tagiik at Pantabang̃an) at Maura bg. at mr.

Ang unang pagpupulong ng̃ mg̃a Mánanagalog sa pagbabang̃on ng̃ Akademya Tagala sa anyaya ni Honorio López, sa Dulâang Libertad 1901.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan ng̃ sulatan ay tumatanggap ng̃ limbagin ukol sa mg̃a tarheta at kartel sa halalan.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 26

"ANG TIBAY" Sinelasan nina Teodoro at Katindig, kung masira namay paraang mabuo'y ibalik at gagawin ng̃ walang bayad. Tignang mabuti ang tatak ng̃ huwag malinlang ng̃ mg̃a manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila.

Francisco Astudillo DENTISTA Bumubunot ng̃ ng̃iping walang sakit, nagtatanim ng̃ ng̃iping garing at ginto. Nagpapasta. S. Fernando 1101-13 Binundok.

Balak ó hulâ sa panahon.

Pangkaraniwang ulan sa iba't ibang pook ng̃ Pilipinas. Mahang̃in

DISYEMBRE.—1920

1Mier. Ss. Natalia bao, Eloy at Eligio mg̃a ob. kp.

2Hueb. Ss. Bibiana bg. at mr. Pedro Crisólogo ob. at dr. at Ponciano mr.

3Bier Ss. Francisco Javier at Casiano mg̃a mr.

buwan
Sagittarius

Sa Pagliit Sa Dalaga 12.29.0 Gabi

4Sab. Ss. Bárbara bg. at mr. Melecio at Odmundo ob. at mg̃a kp.

5Linggo. Ikalawa ng̃ Adbiyento ó Pagdating Ss. Sabas abad Dalmacio ob. at Crispina mg̃a mr.

6Lun. Pa. Nicolás de Bari ob. kp., Apolinar sdk. mr. Dionisia, Dativa at Leoncia mg̃a mr.

7Mar. Ss. Ambrosio at Agatón mr.

8Mier. (cross) Ang kalinisang-paglilibí ni G. Sta. María "Concepcion" (Pintakasi sa Naik, Pasig, Malulos, Batang̃an, Balayang, Guagua, Los Baños, Boak, Bawang, Mandaluyong, Atimonan, Malabon, Sta. Cruz, Silang̃an at sa Antipulo) Ss Eutiquiano p.m. at Sofronio ob.

9Hueb. Ss. Leocadia mr. at Gorgonia mg̃a bg.

10Bier. Ntra. Sra. sa Loreto (Pintakasi sa Sampalok) Ss. Melquiades papa mr., Eulalia at Julia mg̃a bg. at mr.

Nang gawin ang pagkakayari sa París na ang Pilipinas ay ipagkakaloób sa Estados Unidos 1898.

buwan
Capricorn

Bagong Buan sa Kámbing 6.3.9 Gabi

11Sáb. Ss. Dámaso papa kp. at Eutiquio mr.

12Linggo. Ikatlo ng̃ Adbiyento ó Pagdating. Ntra. Sra. de Guadalupe (Pintakasi sa Pagsanjan) at Ss. Epimaco, Hermógenes at Donato mg̃a mr.

13Lun. Ss. Orestes, mr. Lucia mr. (Pintakasi sa Sexmoan, Kapampang̃an) at Otilia bg.

14Mar. Ss. Espiridión ob. Arsenio, Isidoro, Dioscoro at Eutropia bg. at mg̃a mr.

Paghahamók ng̃ mg̃a kastilâ't olandés dito sa Maynila 1690

15Mier. Ss. Valeriano ob. at Irineo mg̃a mr.

Pag-aalsa ng Kailokohan, Pangasinan at Kapampang̃an 1658

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipatanong ang lunas kay J.C Yuseco, Optometra sa MABINI OPTICAL CO. sa Escolta 162 Maynila. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 27

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

TORIBIO TEODORO AT KASAMA. Nagbibili ng̃ bato, ladrilyo, semento, at buhang̃in na kailang̃an sa pagpapagawa ng̃ bahay na bato at iba pa. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal blg̃ 2261. Telefono 5536.

Pang̃ung̃ulim Aliwalas na Panahon

16Hueb. Ss. Eusebio ob. Adelaida at Albina bg. mg̃a mr.

Mulâ ng̃ayon may Misa de Aguinaldo.

17Bier. Ss. Lázaro ob. at Olimpia bao.

18Sáb. Ang pag-aantabay ni G. Sta. María sa Mananakop. Ss. Graciano ob at Judit balo.

buwan
Pisces

Sa Paglaki sa Isda 10.40.4 Gabi

19Linggo. Ikapat ng̃ Adbiyento. Ss. Nemesio mr. at Fausta bao.

20Lun. Ss. Domingo sa Silos abad kp. at Liberato mr.

21Mar. Ss. Tomás ap. Glicerio presb. at Temistocles mg̃a mr.

22Mier. Ss. Flaviano at Cenón mg̃a mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI KAMBING 11.17 NG ARAW Capricorn TIGINAW

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 21 ng̃ Inero, kung lalaki'y maliksi, masipag, maghihirap sa kaikaibigan, maramot, sa paliligô ang ikapagkakasakit. At kung babai'y matatakutin, matapatin sa asawa at masipag.

23Hueb. Ss. Victoria bg at Gelasio mg̃a mr.

24Bier. Bihilya at Ayuno, Ss. Gregorio presb. mr. Delfía ob. at Tárcila bg.

25Sáb. Paskó ng̃ Pang̃ang̃anak sa ating Poóng Mananakop at Ss. Reinaldo ars., Eugenia bg. at Anastasia mg̃a mr.

buwan
Gemini

Kabilugan sa Magkákambal 8.38.5 Gabi

26Linggo. Ss. Esteban unang mr. at Dionisio at Zósimo mg̃a papa.

27Lun. Ss. Juan apostol at eban. [Pintakasi sa Infanta, Tanawan at Dagupan] Máxímo ob. kp.

28Mar. Ang mg̃a maluwalhating sanggol na pinapugutan ng̃ Haring si Herodes at ang mg̃a Ss. Troadio at Teófila bg. at mg̃a mr.

29Mier. Ss. Tomás Canturiense ob. mr. Calixto at Honorato mg̃a mr. at ang banál na harî at manghuhulang si S. David.

30Hueb. (*) Ang pagkalipat ni S. Santiago ap. [Pintakasi sa Kingwa at Paombong, Bul.] Ss. Sabino ob. Honorio at Anisia mg̃a mr.

Nang kitlán ng̃ hining̃á si Dr. José Protasio Rizal, ng̃ mg̃a lilong kaaway niyá, 1896.

31Bier. Ss. Silvestre papa, Sabiniano ob, Potenciano, Donata, Hilaria at Paulina mg̃a mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio Lopez. P1.30 ang halaga. Kung may Ley na Paghahalal ay P1.70.


Páhiná 28

Ang Pagbabago sa Kalendaryo

GAGAWING 13 BUWAN.

buwan

Kung ang panukalang batás na isinaalangalang sa kapangyarihan ng̃ Kongreso ng̃ Estados Unidos ay pagtibain, sa unang araw ng̃ Inero ng̃ 1922, ay makakikita tayo ng̃ isang bagong Kalendaryo na bumibilang ng̃ labing tatlong buwan na para parang nagsisimula sa araw ng̃ lunes ang mg̃a unang araw ng̃ buan at sing isa naman ng̃ bilang na tig 28 araw.

Sa panukalang ito at kabilang̃ang ganap ng̃ araw sa boong isang taon, ay lumalabis ng̃ isang araw, at ito, sa halip na idagdag pa sa kabilang̃an ng̃ alin man sa labing tatlong buwan ay inilaang gawin sa pagdiriwang ng̃ piata ng̃ BAGONG TAON.

Sa tuwî namang apat na taon, ay nagkakaroon ng̃ isang araw na labis, at ito'y idaragdag ding parang pinakabisyesto. Sa karaniwan, ay idinagdagdag sa Pebrero; ng̃uni't sa bagong panukala, ay idaragdag sa pagitan ng̃ ika 28 ng̃ Disyembre at sa araw ng̃ Bagong Taon, at ito'y tatawaging ARAW NG PAGTUTUMPAK.

Sa bagong pagayos ng̃ Kalendaryong ito ay di magkakaroon ang alin mang buwan ng̃ limáng araw ng̃ Linggo. Ang lahat naman ng̃ pista ay tatamang lahat sa araw ng̃ Huebes, gaya ng̃ Pista ng̃ Pagsasarili sa ika 4 ng̃ Hulyo; Araw ng̃ Pagtatagumpay sa ika 11 ng̃ Nobyembre; Araw ng̃ Pagpapasalamat at Pasko ng̃ Kapang̃anakan sa Mananakop.

Ang ikalabing tatlong buwan namang mararagdag ay ilalagay sa pagitan ng̃ Inero at Pebrero, at ito'y tatawaging BUWAN NG KALAYAAN.

Kung ang bagong pagaayos sa Kalendariong ito na tatawaging Kalayaan, ay patitibayan ng̃ Batasang Amerikano, ang pagdidiwang natin sa ARAW NI RIZAL, ay tatama sa pangkaraniwang taon, sa ika unang araw ng̃ Inero, at sa tuwing ikapat na taon, ay tatama naman sa pista ng̃ Bagong Taon.

Páhiná 29

Sang-ayon sa mg̃a pagkukuro ng̃ mg̃a nagbalak sa Kalendariyong ito na iyan:...... ang mg̃a litaw na mang̃ang̃alakal at mg̃a bansag na tao sa Minneapolis; sa Kalendaryong ito, ay magiging maginghawa ang pagtutuos sa pang̃ang̃alakal; magiging maayos ang pagtatakda sa mg̃a patubo ng̃ salapì at gayon dín sa mg̃a pagbabayad sa mg̃a kawanì at manggagawa, pagka't walang nakahihigit na sino man.

Ating hintain kung ano ang sasabihin ng̃ Kongreso ng̃ Estados Unidos sa kabalakang ito.


Ang Bagong Pamahalaan sa Pilipinas.

¿Anong kiyas ó hugis ng̃ Pamâhalaan mayroon tayo ng̃ayon dito sa Pilipinas? Ang pamahalaang tatág ng̃ayon dito sa Pilipinas, ay may hugis republikano na nababatay sa mg̃a simulaing demokratiko na ang tunay na masusunod ay ang kalooban ng̃ bayan.

¿Alin ang kakulang̃an na lamang upang maging lubusang republikano ang pamahalaan natin sa ng̃ayon sang-ayon sa pagbabagong nangyari sunod sa batas ni Jones? Una: Ang magkaroon tayo ng̃ isang presidente at isang pang̃alawang presidente sa halip ng̃ Gubernador Heneral at Bise-Gubernador Heneral na siyang pinakakinatawan dito sa sangkapuluan ng̃ Estados Unidos. Ikalawa: Ang magkaroon ng̃ bansag na Republica ang ating pamahalaan, at Ikatlo: Ang mahalinhan ang watawat Amerikano ng̃ watawat pilipino.

¿Bakit sinabi ninyo na ang nasusunod sa pamamahala sa ating bayan ó ang kalooban ng̃ bayan lamang? Sapagka't ang gumagawa ng̃ mg̃a batas at mg̃a kautusang sinusunod natín na ipinatutupad sa atin ng̃ mg̃a tagapagpatupad: gaya ng̃ Gubernador Heneral, Alkalde sa Siyudad ng̃ Maynila, ng̃ mg̃a Gubernador sa lalawigan at ng̃ mg̃a presidente munisipal sa mg̃a bayan bayan, ay mg̃a gawâ ng̃ mg̃a senador, diputado at mg̃a konsehal na ating inihalal na ating pinagkatiwalaan ng̃ ating tiwala upang lumagdâ ng̃ mg̃a kautusan at batás na ikabubuti nating lahat na mamamayang pilipino at ng̃ Pamahalaan natin.

¿Sa makatwid ano mang hirap na ating danasin sa kabuhayan ay di dapat nating isisi kanino man, kundi sa ating mg̃a inihalal na iyan? Siyang totoo, sapagka't ang ikinabibigat at ikinagagaan ng̃ ating kabuhayang lahat, ay nasa sa kanilang kamay, pagka't ang kanilang mg̃a batas ó kautusang pinatibayan sa Batasan at sa mg̃a Sanggunian ay siyang sinusunod na ipinatutupad ng̃ mg̃a tagapagpatupad na nasabi ko na. Nariyan ang ikinatataas ng̃ mg̃a buwis ng̃ lupa, ikinataas ng̃ Rentas Internas, ikinataas ng̃ mg̃a bayad sa pahintulot o lisensiya munisipal. ang paglastay ng̃ salapi sa ibang bagay na di sa kagaling̃an ng̃ mg̃a namamayan, ang di pagpapagawa ng̃ mg̃a bangbang ng̃ tubig sa mg̃a bukirin ibp. na, ang lahat ng̃ iyan ay pawang sa pananagutan at kasalanan ng̃ ating mg̃a inihalal na diputado at mg̃a konsehal.

¿Tayo bang mamamayan ay di maaaring makialam sa paggawâ ng̃ mg̃a batas ó ley at mg̃a kautusan ó ordenanza ng̃ ating mg̃a inihalal na senador, diputado at konsehal? Makiyalam sa pakikipagtalo ó sa pagsasaalangalang sa Batasan ó Legislatura, sa Konseho Munisipal ay Páhiná 30hindi mangyayari; ng̃uni't upang magutos ó magbigay liwanag sa ating mg̃a inihalal upang gawin ang gayo't ganitong batas ay maari, pagka't sila ang kumakatawan sa atin sa karurukan ng̃ Senado, Asamblea, Hunta Munisipal sa Siyudad ng̃ Maynila at mg̃a Konseho Munisipal ng̃ mg̃a bayan bayang maliliit.

¿Sa paggugol ng̃ mg̃a pinunong bayan sa mg̃a pananalapi, sakaling ilaan sa mg̃a walang wawang kapakanan ay maaari bang makatutol ang namamayan? Bakit hindi. Ng̃ matalos mo sa dalawang piso mong ibinayad sa sédula personal mo, sa ibinabayad mo sa amillaramiento, sa mg̃a lisensiya munisipal, sa kinikita ng̃ pamilihang bayan ibp., ay diyan kinukuha ang ginugugol sa pagpapaaral ng̃ ating mg̃a bata, ng̃ ginuguol sa mg̃a pagpapagawa ng̃ mg̃a lansang̃an ó daan at tulay, ng̃ mg̃a "kanal" ng̃ pagpapatubig; diyan kinukuha ang isinusueldo sa lahat ng̃ mg̃a kawani ng̃ pamahalaan, sa mg̃a hukom, konstabularya, pulisya at sa lahat na ng̃ punong bayang iyong inihalal at sampu pa ng̃ Gubernador Heneral at mg̃a inatasan niya ó ninombrahan. Kaya ikaw bayan, ay matuto kang magpahiwatig sa iyong mg̃a inihalal ó sa inyong diputado ó sa konsehal na lumabas sa inyong kapookan at ipagutos sa kanila sa pamamagitan ng̃ boong pitagan ang lahat ng̃ inaakalang ikabubuti ng̃ bayan.

¿Alin bagay ang dapat ipagutos sa isang diputado ó senador at alin naman ang dapat iyutos sa isang konsehal? Ang lahat ng̃ bagay na ikabubuti ng̃ boong bayang Pilipinas ó ng̃ lalawigan ninyo ay nauukol ipagutos sa inyong Diputado ó Senador, kaparis ng̃ paglalagay ng̃ mg̃a kanal ng̃ patubíg sa mg̃a bukirin ibp., ng̃uni't kung sa pagpapagawa ng̃ mg̃a lansang̃ang hindi probinsiyal katulad ng̃ mg̃a lansang̃ang maliit, paglalagay ng̃ ilaw, paglalagay ng̃ mg̃a padumihan, pagaayos ng̃ mg̃a pamilihan, ibp., ay dapat hing̃in sa konsehal ó sa presidente ng̃ munisipyo ng̃ bayan.

Nang lalo kang maliwanagan ay basahin nínyo ang BAGONG PAMAHALAAN SA PILIPINAS ni Honorio López at dito ninyo matatalastas ang lahat ng̃ kanilang tungkulin at dapat ninyong ipagutos at lalo na nang mg̃a dapat ninyong matalastas na kautusan ó mg̃a batas sa pakikipamayan at pamamahala sa bayan, Piso ang halaga ng̃ bawa't isa at P1.30 kung ipapadala sa nakakaibig sa taga malayung bayan.

Ito'y isang aklat na dapat mabasa ng̃ mg̃a bagong konsehal, presidente, pulis at lalo na ng̃ mg̃a mamamayang may mg̃a tanda, magsasaka at mang̃ang̃alakal. Naririto ang LEY NG DIBORSIO at ang REGLAMENTO SA SABUNGAN na dapat mabasa ng̃ mg̃a sentensiyador, tahor at mg̃a mananabong.


MGA MAGLULUKAD O MAGKOKOPRA

¿Ibig ninyong malamang madalî kung ilang piko ang timbang ng̃ inyong kalibkib, lukád ó kopra at malaman sa lalong madaling panahon ang kabayaran sa ano mang halagang aabutin na di na mang̃ang̃ailang̃an ng̃ maraming pagbilang kundi sa "sumar lamang?"—Bumili kayo ng̃ayon din ng̃ BAGONG REDUKSION ng̃ Kilos sa Pikos na may presyo na sinulat ni Felix A. Matriano na taga Tayabas. P0.80 ang halaga sa Libreria ni P. Sayo sa daang Rosario 225 at sa Imprenta ni Honorio Lopez, daang sande, 1450, Tundo, Maynila.


Páhiná 31

Sa lahat at lalo na sa mga may lupa

Kayong mg̃a may lupa na wala pang titulo Torrens ay dapat na magpasukat ng̃ inyong mg̃a lupa ng̃ huwag mang̃anib na mawala sa inyo ang matagal na panahong inyông inaari.

Ng̃ayon na ang pagsasaka sa Sangkapuluan sumulong sa dati, ay marami riyan ang nang̃ang̃amkam na ginagawa ang lahat ng̃ kaparaanan ng̃ mapasakanila ang pagaari ng̃ iba.

Marami na ang nawalan ng̃ kanilang lupa sanhi sa pagwawalang bahala, na ng̃ayon pawang naghihirap at nagsisiluha.

¿Kayo ba na di pa inaagawan ng̃ pagaari ibig ba ninyong matulad sa kanila? Marahil ay hindi. Kaya kayo ng̃ayon din ay kumilos at magpasukat ng̃ lupa sa makakatulong ninyo at makapagtatapat sa paghing̃i ng̃ katibayan.

Kung ibig ninyo kayo'y aking tutulung̃an, bibigyan ko kayó ng̃ abogadong di masasapakat ng̃ sino man at agrimensor na madaling yumari ng̃ plano at mg̃a murang suming̃il ng̃ "honorarios"; at, maaari pang bayaran pagkatitulo ng̃ lupa alinsunod sa pagkakasunduan.

Kung ibig naman ninyong magsanla ó magbili ng̃ inyong mg̃a lupa ay ibalita sa akin at ituturo ko sa inyo ang madaling kaparaanan.

Kung nakakaibig naman kayong bumili ng̃ mg̃a makina sa pagbibigas, panggiik, pangararo, paggawâ ng̃ hiyelo, panggawâ ng̃ limonada, makina ng̃ paglalagay ng̃ ilaw dagitao ó elektrika sa inyong munisipyo, pangkuha ng̃ mina, ibp, ay ipagtanong muna ninyo sa akin bago bumili sa iba at ituturò ko sa inyo ang pinakamabuti, mura at mauutang pa.

Hindi ako sumising̃il na ano mang paglilingkod ko ukol sa mg̃a bagay na nabanggit padalan lamang ako ng̃ isang selyong tig 2 sentimos sa pagsagot ko. Tang̃ing hang̃arin ko ang makatulong sa mg̃a kababayan.

HONORIO LOPEZ

Agrónomo

Sande 1450. Tundo, Maynila.


¡MATA!

¿Ibig ninyong kumita ng̃ kuarta, at hangga sa 10 piso isang araw, alinsunod sa inyong magagawang sipag? Ang Imprenta ni Honorio Lopez sa daang Sande, blg. 1450, Tundo, Maynila ay nang̃ang̃ailang̃an ng̃ mg̃a ahenteng may ipipiyansang̃ 50 piso, upang maglibot sa lalawigan at maghanap ng̃ magpapagawa ng̃ mg̃a tarhetang pamasko na may maiinam na hugis at magagara.


Páhiná 32

MAGBAGO TAYO NG LAKAD

Sa ng̃ayon ang ating bayang minamahal
ay di na huhuli sa bansâng alin man,
pagka't marami na tayong maaalam
balità sa dunong na dapat pagtakhan.
Sa pagkamediko't pagaabogado
hindi na mabilang at nagkakagulo,
at siya na lamang ang makikita mong
naglisaw sa daan na nakahihilo.
Mg̃a pulitiko ay gayon din naman
ay siya na lamang laman ng̃ lansang̃an;
walâng pagupitan, ligpit na karihan
bilyar at iba pang di linalagîan.
Sa pagmamagarà wala ng̃ tatalo
sa mg̃a "girl" at "boy" nating pilipino;
magutom man at walang sukbit na "sentimo"
aasa mo sa daan, mg̃a "milyonaryo".
Mg̃a naghihintay ng̃ mapapasukan
upang manilbihan sa Bahay Kalakal
at Pamahalaan, ay gayon din naman
sàmpu isang "kusing" na kahalay halay.
Ano pa't sa ng̃ayon tayo'y sagana na
sa lahat ng̃ bagay; kabihasnang bung̃a;
ng̃uni't sa kalakal gawang pagsasaka
tayo'y walang wala, talunan ng̃ iba.
Isang katunayan, dapat na mamalas
ang pagkakagutom nating linalasap;
tayong taga rito siyang walang bigas
at naninikluhod sa dayuhang lahat.
Ng̃ayo'y nakilala, na ang kayamanan
at pagkakasulong ng̃ alin mang bayan,
wala sa naglisaw diyang maaalam
kundi sa kalakal, pagsasakang hirang.
Kaya ang marapat ating pagusigin
makapagpalapad ng̃ mg̃a sakahin;
lahat ng̃ kalakál ay mapasa atin
sa loob at labas ng̃ ating lupain.
Yamang marami na tayong "titulado"
abogado't doktor na nagkakagulo
sa ng̃ayo'y harapin tungkuling totoo
naman ang maglupa at pagnenegosyo.

HARI NG TAMBULI.


¡Matuwa tayo!

ANG BANDERA ó WATAWAT Ng PILIPINAS, sa tagobilin ng̃ Gubernador Harrison at sa kapasyahan ng̃ ley ó batas na pinatibayan ng̃ Batasang Pilipino, ay maaari na nating gamiting muli na iwagayway sa patangwa ó bintana ng̃ ating mg̃a tahanan, sa mg̃a araw ng̃ pista ng̃ bayan, baryo ó ng̃ bansa, katulad ng̃ pista ni Rizal, ibp.

Kung iyaagapay sa bandilang Amerikano kailang̃ang ito'y maging kasing laki ó lumaki pa ng̃ kaunti sa atin at mapasa kanan ng̃ Bandilang Pilipino.

Mg̃a kababayan: Huwag na ninyong ugaliin ang pagbabandila ng̃ mg̃a panyô, tapis o ng̃ ano mang kayo sa mg̃a pistang iniraraos natin, matang̃i sa Bandila natin at bandilang amerikano.

"Kahimanawari na sa muling pagsilang na iyan ng̃ ating watawat, sumunod na sumilay naman sa silang̃anan ng̃ ating pagasa ang pinagulapang Araw ng̃ maluwalhating Pagsasarili ng̃ ating pinakaiibig na Pilipinas". H.L.


BASAHIN NINYO ANG BAGONG

ABOGADO NG BAYAN

NG MASIGURO ANG PANÁLO

Bagong katatapos sa limbagan ang ikapat na pagkakalimbag ng̃ aklat na ito. Marami ang naragdag at nabagong kapasyahan. May mg̃a tala ng̃ HURISPRUDENSIYA ng̃ Corte Suprema na dapat mabasa ng̃ mg̃a nakikipagusap, may mg̃a manang hinahabol at mg̃a pagaaring lupang isinanla at walang katibayang matatag ng̃ masiguro nila ang panalo.

Ang labas ng̃ayong bagong ABOGADO NG BAYAN bukod sa mg̃a naparagdag na Kodigo Sibil, Penal at mg̃a Procedimiento ay may bagong naparagdag ukol sa karunung̃an ng̃ pagmamatwid at pakikipagusap.

Mabuting pag-aralan ng̃ lahat lalo na ng̃ mg̃a mararalita, mg̃a may lupa, mg̃a mang̃ang̃alakal, mg̃a nagpapatubo ng̃ salapi, mg̃a babaye ó dalaga ng̃ malaman nila ang paguusig sa mg̃a Hukuman ó ng̃ mg̃a dadaya sa kanila ó manguulol.

Dalawang piso ng̃ayon ang halaga sa lahat ng̃ libreria at maging sa lalawigan kung ibig na ipadala sa nang̃ang̃ailang̃an. Kaya ng̃ayon din sumulat kayo kay Honorio Lopez, sa daang Sande 1450, Maynila, magpadala sa kanya ng̃ P.2 papel.


"Ang Tibay"

(Sagisag na registrado sa Gobierno)

SINELASAN

NINA

TEODORO at KATINDIG

Sanhi sa nangyaring pag-aaklas ng̃ mg̃a maggagawa, ang sinelasang ito, ang kanyang katang̃ian at di pangkaraniwang pagpapagawa ng̃ marami, na napalathala sa mg̃a pahayagan at ipinadalang sulat sa mg̃a may ari nito na ganito ang sinabi:

Anang UNION DE CHINELEROS DE FILIPINAS: "Katang̃i tang̃i ang ginagawang napakahigpit na pagsisiyasat ng̃ mg̃a sinelas na nayayari sa araw araw na kung ibabatay natin sa ibang pagawaan ay halos kalahati lamang. Datapwa't kung kaya ginawa ito ng̃ mg̃a may ari ng̃ "ANG TIBAY" ay sa pagkakilala nilang yao'y katungkulang di mapapaalis nino man."

Ang sabi naman ni G. PEDRO ROXAS: "Ang sinelasang "ANG TIBAY" ay kinagigiliwan ng̃ kanyang mg̃a suki dahil sa pagkamaing̃at sa pagpapagawa."

Ang banggit ni G. LOPEZ K. SANTOS: "Inaasahan ko pong ang kasunduang iya'y lalabas ding napakatibay na gaya ng̃ mg̃a sinelas, kotso, at iba pang bagay na sa tindahang iya'y inyong ipinagagawa."

Sa pagkakapiit naman sa insik na Yu Chu na may tindahan sa Gandara blg., 257, ng̃ mg̃a pulis sekreta dahil sa pagbibili ng̃ mg̃a sinelas na may tatak na huwad sa "ANG TIBAY" ay nagsalita "ANG BANSA" ng̃ sumusunod na pagkukurô:

Talagang dito sa ibabaw ng̃ lupa, ang mg̃a magagaling na bagay at mabuti ang pagkakayari ay pinapasukan ng̃ "codicia" lalong lalo na sa pang̃ang̃alakal.

"Makukurong ang mg̃a kagagawang ito ay maituturing ng̃ pagkamagaling na uri ng̃ mg̃a sinelas na ginagawa sa sinelasang "ANG TIBAY".


Candido Lopez

Agrimensor Privado Autorizado por el
Buro de Terrenos.

Tumatanggap ng̃ mg̃a sukatin sa lalawigan. Mura kay sa iba. Ave. Rizal 2121, Sta. Cruz.