The Project Gutenberg eBook of Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

Author: Honorio López

Release date: September 5, 2005 [eBook #16656]
Most recently updated: December 12, 2020

Language: Tagalog

Credits: Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad,
Pilar Somoza and PG Distributed Proofreaders. Para sa
pagpapahalaga ng panitikang Pilipino.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DIMASALANG KALENDARIONG TAGALOG (1922) ***

Transcriber's note: The calendar's layout is not reproduced faithfully due to different browser behaviour with vertical text. The original and final layouts are shown below for comparison:

Paalala ng nagsalin: Ang calendariong ito ay hindi naisaayos sa orihinal na anyo dahil sa iba't ibang pagpapakita ng mga browser sa paitaas na sulat ng mga talâ. Ang orihinal at ang bagong anyo ay ipinapakita dito para maikumpara:

Orihinal na ayos
Original Layout/Orihinal na ayos
Bagong ayos
Final Layout/Bagong ayos

Dimasalang 1922

DIMASALAG̃

KALENDARIOG̃ TAGALOG

(DATI'Y LA SONRISA)

NI

Don Honorio López

SA TAOG̃

1922


Ang Aklat na Ginto

Ang AKLAT NA GINTO hindi isang aklat lamang na kakikitaan ng̃ mg̃a kaalaman sa panggagamot na walang gamot sa katawan ng̃ tao, hindi isang aklat na kababasahan lamang ng̃ mg̃a paraan ng̃ panghuhula at iba pa; kundi isang aklat na katutunghayan ng̃ mahahalagang bagay na nauukol sa kapangyarihan ng̃ ating diwa, siyang kaluluwang ibinigay sa atin ng̃ Diyos upang tayo'y maging tao at gumawa nang parang tao na inilarawan ng̃ Diyos na Maykapal sa kanyang ayos at katayuan. Sa makatwid tayo'y larawan ng̃ Diyos na katulad niya na hindi ng̃a lamang makagawa ng̃ katulad ng̃ kanyang mg̃a gawain pagka't hindi natin kilala ang kalihiman ng̃ kapangyarihan ng̃ diwang isinangkap niya sa atin. Sa AKLAT NA GINTO mababasa ninyo ang kalihiman nito, upang ang diwang iyang ibiniyaya sa atin ng̃ Diyos ay ating magamit sa maraming bagay upang mapapaginhawa nàtin ang katawang ito natin at ang ating kabuhayan; matang̃i pa sa ibang mababasang paraan ng̃ panghuhulang gamit ng̃ mg̃a yogi, ng̃ mg̃a hesuita, mg̃a monha, ibp, sa panghuhula ng̃ nawalang kasangkapan ó natatagong kayamanan, ang pangpalubay loob ang mapasunod niya ang ibang tao sa bawa't ibigin ng̃ kalooban, makapanggamot ng̃ walang gamot, ang malaman ang mg̃a orasyon ng̃ Papà Leon XIII na naging anting-anting ni Carlo Magno ng̃ panahon ng̃ Dose Pares at iba pang kalihiman.

LIMANG PISO ang halaga sa lahat ng̃ Libreria at ang taga probinsiyang magpadala ng̃ lilimahing pisong papel sa pamamagitan ng̃ sulat na ipadala kay G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila ay tatanggap ng̃ isang AKLAT NA GINTO sa pamamagitan ng̃ "correo certificado."


Aklat ng Kabuhayan

Ang AKLAT NG KABUHAYAN ay pihong lalabas na hanggang Marzo ng̃ 1922. Anim na piso ang halaga. Ang aklat na ito ang dapat na basahin ng̃ lahat, pagka't ito ang aklat ng̃ kaligtasan ng̃ tao sa lahat ng̃ kapahamakan at kamatayan. Natitipon dito ang mg̃a arte ó paraan ng̃ panggagamot nila Tisot, Sta. Maria, Kusiko, Tavera, Delgado (hesuita), nila Dr. Villefond, Carvajal at iba pa. Hindi lumabas ng̃ nakaraang taon pagka't pinakaaayos ang yari.


DIMASALANG

KALENDARYONG TAGALOG

ng

Kgg. Honorio Lopez

nag-konsehal, sa siyudad ng maynila

Licenciado sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo. Agrimensor na may titulo
ng̃ Gubierno. Publicista. Tent. Coronel sa Hukbong Pilipino ng̃ nagdaang
Himagsikan. Kasapi sa Los Veteranos de la Revulucion, Naging
Asesor-Tecnico sa Union Agraria de Filipinas,
asaping Pandang̃al sa Kapisanang Conciencia
Libre
sa Madrid, España

SA TAONG

1922

NAGSIMULA NG TAONG 1898
IKA 24 TAONG PAGKAKAHAYAG

Dapat Tandaan:—Gulang ng taon, 27. Epakta, 22. Katitikan
Linggo, A. at Kabilang̃ang Gintô, 4.


Alin ang gulang ng babae na dapat sabihing matanda na?

Kung may magsasabi na ang gulang na kahilihili sa isáng babae, ay ang gulang na tatlong pu't limang taon, ng̃uni't hindî rin nawawalan ng̃ ibang nagsasabi na kapag ang babae'y sumapit sa tatlong pung taong gulang, ay matandâ na.

Marahil nagkakaagawan ang dalawang kuròkurò sa dami ng̃ magkasangayon; ng̃uni't dapat unawain na ang dami ng̃ babaeng hinang̃aan sa gandá sa kasaysayan ng̃ Sangsinukuban ng̃ Pagibig at pagmamagarâ, ay sa gulang na tatlong pu't limang taon.

Si Ninon de Lenclos nagkaroon ng̃ maraming mang̃ing̃ibig ng̃ siya'y may anim na pung taon at sa gulang na siyam na pung taon ay may pumapalike pa.

Páhiná 2

Si Cleopatra sa gulang na tatlong pu't walo niya, ng̃ aglahiin sa pagibig ang mg̃a hari.

Si emperatris Josefina na bumihag sa pusô ni Napoleon I, ay matandâ kay sa gulang nito, ng̃ siya'y mapakasal na ang lahat ay nagsasabi na siya'y lalong bata sa emperador sa pagmumukhâ.

Ang balitang nobelistang si J. Sand, ay lalong kaaakit ng̃ makaraan sa tatlong pung taon at sa gulang na lalong naulol sa kanya sa pagibig si Chopin.

Si Elena de Troya nagkaroon ng̃ pû pûng mang̃ing̃ibig ng̃ may apat na pung taon na, at si Adelina Patti nagkaroon ng̃ maraming manglilingkod sa kanyang kariktan hangga ng̃ mamatay.

Sa ng̃ayon, kagalanggalang na dalagang kagulang̃an, bakit ka paghihinagpis sa iyong pagtandâ? Huag mong ipanglungkot ang pagiiwan sa iyo ng̃ kasariwaan ng̃ kabataan, pagka't kailan ma't magilas kayo at sinusunod ninyo ang mg̃a aral sa pagpapaganda at pagpapakikinis ng̃ balat na itinuturô ng Aklat ng̃ Kabuhayan ni Honorio Lopez, ay hindî kayo mawawalan ng̃ mg̃a kandidato na laging aawit sa inyo ng̃ kirileson ng̃ Dios ng̃ Pagibig.


PARAAN NG PAGGINHAWA

MG̃A MAHALAGANG ARAL NG PILOSOPONG HAPONES NA SI MR. TUSE-KARI

Marami ng̃ kahatulan ang naiturô ng̃ mg̃a pantas at mg̃a may pinagdaanan sa pamumuhay ukol sa paraan ng̃ pagginhawa. Naririyan ang mg̃a mararalitang nagsiyaman na ng̃ayo'y itinatanghal ng̃ magandang kapalaran sa kaaya-ayang pamumuhay; nariyan din naman ang iba't ibang marurunong sa Europa at Amerika at ang mg̃a pantas sa Indiya na nagturô at hang̃gang ng̃ayo'y nagtuturo ng̃ mg̃a kaparaanan ng̃ pagginhawa. Ng̃uni't sa ng̃ayo'y isa namang paham na hapon, na tumutugon sa ng̃alang Tuse-kari, ay siyang naglathala ng̃ isang kaparaanan ó nagpapatibay ng̃ karunung̃an napuputi sa kalihiman ng̃ pagiisip, upang magamit ito sa bawa't ibigin ukol sa gawang mabuti, lalô na sa ikagiginhawa.

Ang "Pagiisip" sang̃ayon kay Tuse-Kari, ay makakamtan ang lahat ng̃ bawa't ibigin ng̃ tao na matatamo niya, sa kabuhayan sukat na gamitin lamang ang pagiisip sa boong lakas na ankin. Ang sabi niya'y ganito: ¿Kayo baga'y may dinaranas na sama sa kabuhayan ó may dinaramdam kayong sakit? Ang dapat gawin—ang turô niya—isipin ang Páhiná 3pagbalikuas ó ang paggaling sa tuwî na, at sukat, upang umigi sa sakit.

Sa pagkakaroon naman ng̃ anak na lalake ó babaye na ibigin ng̃ magasawa, ay sinasabi ni Tuse-Kari, na ang babaeng may isang buan at kalahati ng̃ pagdadalang tao na gumawa sa arao arao, sa sinkad na labinglimang arao, sa tuwing gabi bago matulog, na ang mata'y nakapikit at ang boong dili dili ay malaya sa ibang isipin ò alalahanin at gayon din sa pagkagising na sasambitin sa boong katimtiman ng̃ loob ang mg̃a sumusunod: "Lalaki ang aking magiging anak" (kung ito ng̃a ang nasain) ay pilit na ito ang ipang̃ang̃anak. Ng̃uni't lalong mabuti na uulituliting sabihin at sabihin sa boong maghapon ng̃ makaapat o makaitlong ulit.

Ang ganitong nasain ng̃ naturang hapones, ay nasubok sa Hapon ng̃ 1907, na sa 2513 haponesa na nagbuntis na gumawa nito at ng̃ mang̃anak ng̃ 1908 ay 1942 ang nang̃anak ng̃ pawang lalake.

¿Ibig ba ninyong matalos ó malaman ang kalihiman ng̃ pagginhawa, upang yumaman ó magkaroon ng̃ magandang kabuhayan, maibig ng̃ iniibig, kagaanan ng̃ loob, kalugdan ng̃ sino man at mapapalarin sa anomang negosyo? ay kailang̃ang bumasa at magaral na mabuti sa Karunungang Lihim at sa Aklat na Ginto ni G. Honorio Lopez. Ang Karunung̃ang Lihim ay 2 piso ang halaga at ang Aklat na Gintô ay 5 piso naman. Kapua mabibili sa lahat ng̃ libreria sa Maynila. Hanapin ang sinulat ni G. Honorio Lopez at siyang makabuluhan at malaman. Kung kayo'y taga probinsya ng̃ huag ng̃ mapagod ng̃ pagparoon sa Maynila ay ipadala ang kuartang papel de banko sa pamamagitan ng̃ "Correo Certificado" kay G. Honorio Lopez, daang Sande 1450 Maynila at pagkatanggap niya ng̃ kuarta ninyo ay ipadadala sa inyo ang aklat na kailang̃an.


Pagilag sa Kulog

Sa mg̃a siyudad, ang mg̃a "parrarayos" ó "tigilanglintik" ay nakakapang̃ilag sa marami upang huag tamaan ng̃ lintik at malayo sa kasakunaan. Ng̃uni't lalong mabuti ang mg̃a nakasira sa mg̃a bahay na bato ang sila'y lumagi sa silong ng̃ bahay samantalang kumukulog, ipinid ang mg̃a bintana ó patangwa huag gagamit ng̃ telepono, huag lalapit sa mg̃a kawad ng̃ dagitab, sa simenes ó palabasan ng̃ usok.

Kung abutin sa gitna ng̃ bukid ó parang, masamâ ang tumakbó at tumayo, pagka't ang lahat ng̃ nakatindig sa lupa ay umaakit sa pagputok ng̃ lintik lalo na kung gumagalaw. Ang mabuti'y dumapâ ihagis ang mga hawak na bakal ó patalim, katulad ng̃ payong, araro, ibp., masama ang pumiling sa tabi ng̃ poste, sa punong kahoy, ó iba pang mataas na tinatakbuhan ng̃ tubig, gayon din sa mg̃a mandala ng̃ palay ó gayami. Palalayo ang kailang̃an sa mg̃a kakahayan at dumapa.


Páhiná 4

ANG TIBAY. Ang mapaggawa ng̃ mg̃a sinelas, kotso, zapatilya at sapatos na pang BAGONG TAON at Pangmatagalang Panahón.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako
Lagay ng Panahon. Alang̃anin. Malalakas na hang̃in. ó ulan sa Siláng̃anan

INERO.—1922

1 Linggo Ang unang pagtuló ng dugô ng ating mahal na Mananakop; Ss. Magno mr. at Eufrosina bg. (Pistang dakilâ sa Kiapo).

2 Lun. Ss. Macario ab. at Isidro ob. m. at Marciano ob. mga kp.

3 Mar. Ss. Antero papa mr. Genoveva bg. at Daniel mr.

4 Mier. Ss. Tito ob. cf. Aquilino at Dafrosa ms. Pagkabaril sa mg̃a pinagpalang paring Inocencio Herrera, Severino Diaz, at Gabriel Prieto; Florencio Lerma, Macario Valentin, Macario Malgarejo, Canuto Jacob, Cornelio Mercado, Domingo Abella, Rafael Gutierrez at Francisco Balera Mercedes, 1897.

5 Hueb. Ss. Telesforo papa at mr. Simeon Estilita at Emiliana at Apolinaria bg.

6 Bier. † Ang pagdalaw at pagsamba ng̃ mg̃a haring sts. Melchor, Gaspar at Baltazar sa ating Mananakop, (Pintakasi sa Ternate at Gapang), Ss. Melanio ob. cf. at Macra bg. mr.

buwan
Aries

Sa Paglaki sa Tupa 6.28.8 ng̃ hapon

7 Sab. Ss. Luciano pres. m. at Crispin ob. kp.

8 Linggo Ss. Severino ob. kp. at Eugenio mr.

9 Lun. Ss. Julian mr. at ang asawa niyang santa Basilia at sta. Marciana bg. at Celso mr. (Prusisyon sa Kiyapo).

10 Mar. Ss. Agaton, papa, Nicanor diak. at Gonzalo kp.

11 Mier. S. Hígino papa mr. at sta. Honorata bg. Pagkabaril sa mg̃a magiting Benedicto Nijaga, Braulio Rivera, Faustino Villaroel, Faustino Mañalac, Ramon Padilla, Francisco L. Roxas, Luis E. Villareal, Moises Salvador at Francisco, Numeriano Adriano, Domingo Franco, Antonio Salazar, José Dizon at ang kabong si Gerónimo Cristobal [a] Burgos 1897.

12 Hueb. Ss. Benito ab. Arcadio at Taciana mrs.

13 Bier. Ss. Leoncio at Vivencio mg̃a kp.

buwan
Cancer

Kabilugan sa Alimango 10.36.5 ng gabi

14 Sab. Ss. Hilario ob. kp. at dr. Felix pb. mr.

Mga nagsisipagbayad ng patente ng RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad, hanggang ika 20 nang huwag marekargohan ó multahan.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Binibini: Ng̃ huwag kang pagisipan ng̃ masama nino mang lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO.


Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.

Kaigihan, Pagdidilim ó banta ng̃ pag-ulan

15 Linggo Kamahalmahalang ngalan ni Hesús. Ss. Pablo erm. Mauro ab. at Segundina bg. at mr. [Pista sa S. Pablo Laguna] [Prusisyon sa Tundó]

16 Lun. Ss. Marcelo papa mr. Fulgencio ob. kp. at Pricila at Estefania bg.

17 Mar. Ss. Antonio abad, Sulpicio ob at Leonila mr.

18 Mier. Ang pagkalagay ng luklukan ni S. Pedro sa Roma, Prisca bg. at mr. Librada bg.

19 Hueb. Ss. Canuto hari at Mario at ang kanyang asawang si sta. Marta mrs.

20 Bier. Ss. Fabian papa at Sebastian mr. [Pintakasi sa Lipá].

Ang pagkamatay ni Gat. Graciano Lopez Jaena sa Barcelona, España 1894.

buwan
Libra

Sa Pagliit sa Timbangan 2.35.8 ng hapon

21 Sab. Ss. Ines, bg. at Fructuoso ob. Augurio at Eulogio dk. ms.

Aquarius

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDANG MANUNUBIG SA IKA 3.48 MADALING ARAW

Ang ipanganak sa mga araw na ito, hanggang ika 20 ng Pebrero, kung lalaki'y masayahin, marunong at may mabuting ugali, mapapahamakin sa tubig, malalagnatin at yayaman. At kung babai'y matapatin at magiliw, yayaman, marunong at may pagiisip sa hanap buhay.

22 Linggo Ss. Vicente diak. at Anastacio mrs.

23 Lun. Ss. Ildefonso az, (Pintakasi sa Tanay at Giginto) Raymundo, Emerenciana bg.

24 Mar. Ntra. Sta. de la Paz, (Pintakasi sa Antipolo at Tuy) Ntra. Sra sa Belén at Ss. Timoteo at Feliciano obs. mrs.

25 Mier. Ang pagbabagong loob ni S. Pablo ap. at san Ananías mr.

Pagkabaríl sa mga magiting Marcelo de los Santos, Eugenio de los Reyes at Valentin L. Cruz 1897.

26 Hueb. Ss. Policarpo ob. mr. (Pintakasi sa Kabuyao) Paula bao at Batilde reina.

27 Bier. Ss. Juan Crisóstomo ob. kp. at dr. at Vitaliano papa.

28 Sab. Ss. Julian at Cirilo, mga ob. kp.i

buwan
Aquarius

bagong buwan sa manunubig 7.48.2 umaga

29 Linggo Ss. Francisco de Sales at Valerio ob. kp.

30 Lun. Ss. Martina bg. mr. Felix p. Jacinta bg.

31 Mar. Ss. Pedro Nolasco nt. kp. at Marcela bao.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Dr. PEDRO O. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA Sa mg̃a sakit sa bibig at ng̃ipin. Sande 1450, Tondo Maynila.


Páhiná 6

Ang TIBAY. Ang Sinelásan at Sapatusang ito, ay siyang mapagpalabas ng̃ mg̃a magagandang hugis at ayos, ng̃ kanyang mg̃a yari.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Pulo pulong ulan sa Silang̃anan Kaigihan

PEBRERO.—1922

1 Mier. Ss. Ignacio at Cecilio mg̃a ob. mr. at Brigida bg.

Ang pagputok ng̃ Bulkan sa Mayon, 1814.

2 Hueb. Ang paghahain ni G. sta. María sa ating Mananakop. (Pintakasi sa Siláng at Mabitak) san Cornelio ob. kp.

3 Bier. Ss. Blás ob. at Ceferina mr.

4 Sab. Ss. Andrés Corsino at José de Leonisa mg̃a kp.

Pagkakasira ng̃ mg̃a Pilipino at Americano 1899.

5 Linggo Ss. Pedro Bautista (Pintakasi sa Siudad ng Kamarinis) at Agueda bg. at mr.

buwan
Taurus

Sa Paglaki sa Damulag 12.52.3 hapon

6 Lun. Ntra. Sra. de Salud Ss. Dorotea bg. at mr. Vedasto, Amando mg̃a ob. kp.

Pagkabaril sa mga magigiting Ramon Basa, Vicente Molina, Teodoro Plata, Apolonio de la Cruz, Hermenegildo Reyes, José Trinidad, Pedro Nicodemus, Feliciano del Rosario at Gervasio Samson, 1897.

7 Mar. Ss. Romualdo abad, Ricardo hari at Juliana bao.

8 Mier. Ss. Juan de Mata kp. at nt. at Dionisio, Emiliano at Sebastian mres.

9 Hueb. Ss. Apolonia bg. Primo at Donato, dk. mga at mga mr.

Kapanganakan kay P. José Burgos ng taong 1837.

10 Bier. Ss. Escolástica bg. Guillermo ermitanyo at Sotera bg.

11 Sab. Ntra. Sra. de Lourdes. Ss. Lucio ob. mr. at Severino abád.

12 Linggo ng Septuagesima Ss. Eulalia, bg. at Gaudencio ob.

buwan
Taurus

Kabilugan sa Halimao 9.17.5 umaga

13 Lun. Ss. Catalina sa Riccis bg. at Benigno mr.

14 Mar. Ss. Valentin presb. mr. at Antonio abád.

15 Mier. Ss. Faustino, Gemeliano at Jovita mg̃a mr

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

Hanapin mula sa buwang ito ang Kalendario ni Honorio Lopez sa taong 1922 at maraming mababasang makabuluhan sa kabuhayan.


Páhiná 7

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Binibini: Ng huwag kang pagisipan ng masama nino mang lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO.

Malakas na hang̃in sa dagat. Kalamigang Panahon.

16 Hueb. Ss. Julian at Faustino ob. kp.

17 Bier. Ss. Silvino ob. kp. at Teódulo mr.

Pagkamatay nina Padre Burgos, Gomez at Zamora 1872.

18 Sab. Ss. Eladio arz. kp. at Simeón ob. mr.

Pagkamatay ni E. Evangelista sa labanan sa Zapote 1897.

19 Linggo ng Seksahesima Ss. Gavino pb. mr. at Alvaro kp.

buwan
Scorpio

Sa Pagliit sa Alakdan 2.18.1. mad. araw

Pisces

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI ISDA SA IKA 6.16 NG GABI

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na ito hanggang ika 21 ng Marzo, kung lalaki'y masaya at masipag, yayaman pagtandâ. Mapang̃ahas at sa kadaldalan maraming samâ ng̃ loob ang aabutin. At kung babai ay may magandang damdamin at pagiisip at matapatin sa kanyang asawa.

20 Lun. Ss. León at Eleuterio mg̃a ob.

Ng mamatay ang dakilang mánunulang tagalog na si FRANCISCO BALTAZAR, 1862.

21 Mar. Ss. Felix, Maximiano at Paterio mg̃a ob. kp.

22 Mier. Ang luklukan ni S. Pedro sa Antiokia, san Ariston at sta. Margarita sa Cortona.

Kapanganakan kay J. Washington.

(Pista ng mga Amerikano)

23 Hueb. Ss. Pedro Damiano kd. kp. at dr. Florencio kp. Marta bg. at mr.

24 Bier. San Matías ap. mr. Ss. Edilberto at Sergio mr.

25 Sab. Ss. Cesareo kp. Serapión at Victoriano mr.

26 Linggo ng Kínkuahesima Ss. Alejandro at Andres mga ob. kp.

27 Lun. Karnestolendas Ss. Baldomero pk. Alejandro, Abundio at Fortunato mga mr.

buwan
Pisces

Bagong Buan sa Isda 2.47.7 mad. araw

28 Mar. Karnestolendas Ss. Román, Macario, Rufino, Justo at Teófilo mga mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot ng̃ ng̃ipin. Magandang maglagay ng̃ ng̃iping ginto ó garing. San Fernando blg. 1202, tabi ng̃ tulay ng̃ Binundok.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.


Páhiná 8

ANG TIBAY. Ang iginaganda ng mg̃a sinelas, kotso, zapatilya at sapatos na gawa sa Pagawaáng ito, pagka't mg̃a sunod sa USO at MODA na sadyang pang mahal na Araw.

Dr. PEDRO C. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA. Sa mg̃a sakit sa bibig at ng̃ipin. Sande 1450, Tundo. Maynila.

Lagay ng Panahon. Mga pulo pulong ulan sa Silang̃anan

MARSO.—1922

1 Mier. ng Pag-aabo ó Ceniza. Ayuno at Bihilya. Ss. Rosendo at Albino mga ob. at kp. Eudosia at Antonina mg̃a mr.

Ang tanang kristiano katóliko ay di tumitikim ng̃ lamáng karné sa lahat ng̃ biernes ng̃ kurisma at biernes santo, alinsunod sa kapasyahan ng̃ Papa Pio X na nilagdaan ng̃ ika 26 ng̃ Nob. 1911.

Nang lagdâin ang pagtatag ng̃ "Inquisición" sa Pilipinas 1583.

2 Hueb. Ss. Simplicio papa kp. at sta. Januaria mr.

3 Bier. Ss. Emeterio at Celedonio mr. at Cunegunda hari at bg.

4 Sab. Ss. Casimiro at Lucio papa mr.

5 Linggo Una ng Kurisma Ss. Adriano mr. Teófilo ob. at Juan José de la Cruz kp.

6 Lun. Ss. Victor at Victorino mg̃a mr. at sta. Coleta bg.

7 Mar. Ss. Tomas de Aquino kp. at dr. Perpetua at Felicidad mga mr.

buwan
Gemini

Sa paglaki sa magkakambal 3.21.6 mad. araw

8 Mier. Ss. Juan de Dios kp. nt. Filemon at Apolonio mga mr.

9 Hueb. Ss. Francisca balo, Paciano ob. kp. Catalina de Bolonia bg.

10 Bier. Ss. Melitón mr, at Macario ob. kp.

11 Sab. Ss. Eulogio pb. mr. at Sofronio ob. kp. Aurea.

12 Linggo Ikalawa ng Kurisma. Ss. Gregorio papa Bernardo ob. at kp.

13 Lun. Ss. Leandro ob. kp. Patricia at Modesta mga mr.

buwan
Virgo

Kabilugan sa Dalaga 7.14.4 hapon

14 Mar. Ss. Florentina bg. at Matilde hari.

15 Mier. Ss. Raymundo de Fitero ob. kp. at nt. at Longinos mr.

16 Hueb. Ss. Eriberto at Agapito mga ob. at kp. Abraham erm.

Pagtuklas sa Pilipinas ni Magallanes 1521.

17 Bier. Patricio ob. at kp. Gertrudis bh.

18 Sab. Ss. Gabriel Arcángel, Narciso ob. at Felix dk.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Walang ganâp at magaling pagbasahin ng̃ mg̃a naapi gaya ng̃ ABOGADO NG BAYAN unang tomo, Piso ang halaga sa lahat ng̃ Libreria.


Páhiná 9

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Ng̃ kagaanan ka ng̃ dugo ng̃ sino man, basahin mo ang AKLAT NA GINTO Limang Piso ang halaga.

Mabuting Panahon. Kabawasang Panahong may ulan

19 Linggo Ikatlo ng Kurismá. Ang pista ni San José asawa ng̃ Birhen Maria, pintakasi sa San José del Monte, Bulakán; Baras, Rizal; Polilyo, Tayabas; Balanga at Kabkabin ng Bataan. Ss. Apolonio at Leoncio mga ob. at kp.

20 Lun. Ss. Nicetas ob. at Ambrosio de Sena, mga kp. Claudia at Eufracia mr.

buwan
Sagittarius

Sa Pagliit sa Mamamana 4.43.0 hapon

21 Mar. Ss. Benito ab. kp, at nt. at Serapio ob.

Aries

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI TUPA SA IKA 5.49 NG HAPON

Taglawag-Primavera

Ang ipanganak sa mga araw na ito hanggang ika 20 ng Abril, kung lalaki'y masipag magaral, maliksi, mapagtalumpati at maaliwin. Madalas makalimot ng pangako, nanganganib ang buhay sa mga hayop na sumisipa at nanunuag. At kung babai nama'y maliksi nguni't sinungaling ang iba, mainit ang ulo, maraming kapahamakang aabutin.

22 Mier. Sa. Deogracias at Bienvenido mga ob. at kp. catalina de Suecia bg.

23 Hueb. Ss. Victoriano mr. at Teódulo kp. Pelagia at Teodosia mr.

24 Bier. Ss. Agapito ob. kp. at Simeón mr.

25 Sab. Ang pagbati ng Arcángel S. Gabriel kay G. Sta. María at Pagkakatawan tao ng̃ Mananakop. Ss. Dimas, ang mapalad na tulisan at Irineo ob. at mr.

26 Linggo Ikapat ng Kurisma Ss. Braulio abo. kp. Montano at Máxima mga mr.

27 Lun. Sa. Ruperto ob. Juan erm, at kp. Guillermo ab.

28 Mar. Ss. Juan, Castor at Doroteo mga mr.

buwan
Aries

Bagong Bwan sa Tupa 9.3.4 ng Gabi

Paglalahong Gasingsing ng Araw. Hindi makikita.

29 Mier. Ss. Segundo mr. at Eustaquio abad kp.

30 Hueb. Ss. Quirino at Juan Climaco abad kp.

Ng̃ mahuli si Aguinaldo sa Palawan, 1901.

31 Bier. Ss. Balbina bg. at Cornelia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

LA BULAKEÑA 202 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.


Páhiná 10

ANG TIBAY. Ang Sinelasan at sapatusan, gumagawa ng̃ mg̃a sinelas, kotso, zapatilya at sapatos na malamig sa paa, lalo na sa ganitong taginit.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng Panahon. Pagdidilim ó Banta ng̃ pag-ulan Kabutihang

ABRIL.—1922

Itó ang buwang kahuli-hulihan ng̃ pagbabayad ng sédula at amillaramiento.

1 Sab. Ss. Teodora at Venancio mga mr.

2 Linggo ng Paghihirap. Ss. Francisco de Paula kp. at ntg. at Maria Egipciaca nagbatá.

Ng̃ Ipang̃anak si Francisco Baltazar, 1788.

3 Lun. Ss. Benito de Palermo kp. at Ulpiano mr.

4 Mar. Ss. Isidro ars. sa Sevilla kp. at dr. Zósimo akr. at Flotilda bh.

5 Mier. Ss. Vicente Ferrer at kp. Irene bg. mr.

buwan
Cancer

Sa Paglaki sa Alimango 1.45.6 hapon

6 Hueb. Ss. Sixto papa mr. at Celestino papa.

Ng̃ mamatay sa Kruz ang Mananakop, taong 30.

7 Bier. ng Dolores o ng mga Hapis Ss. Epifanio ob. Donato, Rufino at mg̃a mrs.

Ng̃ matagpuan ni Magallanes ang Sangkapuluang may sariling pamamahalâ, pananampalataya, batás at iba pa, 1521.

8 Sab. Ss. Dionisio at Perpetuo mg̃a ob. kp. Máxima at Macaria mg̃a mr.

9 Linggo ng Ramos o Palaspas Ss. Hugo ob. kp. María Cleofas.

10 Lun. Santo Ss. Macario mg̃a ob. kp. at Exequiel mg̃a mb.

11 Mar. Santo Ss. León papa kp. at dr. at Antifas mr.

12 Mier. Santo Ss. Julio papa kp., Cenón ob. at Victor mr.

buwan
Libra

Kabiluan sa Timbangan 4.43.7 mad. araw

13 Hueb. Santo Ss. Hermenegildo hari at Justino mr. [Kapistahan sa Manawag, Pang.]

14 Bier. Santo Ss. Pedro Telmo kp. Tiburcio, Valeriano at Máximo mg̃a mr.

Mg̃a nagsisipagbayad ng̃ patente ng̃ RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad ng̃ huwag marekargohan ó multahán.

15 Sab. ng Lualhati Ss. Eutiquio, Basilisa at Anastacia mg̃a mr.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok


Páhiná 11

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.

Panahon kaigihan panahon bagama't may salit na ulan

16 Linggo Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus Ss. Engracia bg. at Lamberto mg̃a mr.

17 Lun. Ss. Aniceto papa mr. Fortunato at Macario mrs.

18 Mar. Ss. Perfecto presb. Apolonio senador.

19 Mier. Ss. Hermógenes mr. at León papa kp.

buwan
Aries

Sa Pagliit sa Kambing 8.53.7. umaga

20 Hueb. Ss. Inés sa Monte Peliciano bg. Sulpicio at Serviliano mg̃a mr.

21 Bier. Ss. Anselmo ob. Simeón ob. at mr.

Taurus

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDÁ NI DAMULAG SA IKA 5.29 NG GABI

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na itó hanggang ika 21 ng̃ Mayo kung lalaki'y mapang̃ahas, maraming makakagalit at mabibilanggô. Walang kabutihang pusô, ng̃uni't yayaman. Dapat maging̃at sa mg̃a hayop na makamandág, at kung babai'y malakas, may mabuting pagiisip, masipag ng̃uni't masalitâ lamang.

22 Sab. Ss. Sotero at Cayo papa mr.

23 Linggo ng Albis. Ss. Jorge mr. at Gerardo ob. kp.

24 Lun. Ss. Fidel mr. at Gregorio ob. kp.

25 Mar. Ss. Marcos Evangelista at Aniano kp.

26 Mier. Ntra. Sra de Dolores ó Turumba sa Pakil, Laguna. Ss. Cleto at Marcelino mg̃a papa.

Ang pagkamatay ng̃ Supremong Andres Bonifacio, taong 1897.

27 Hueb. Ss. Toribio arbo. sa Lima, Pedro Armengol mg̃a kp.

Ng̃ mamatay si Magallanes sa Maktan, sa katapang̃an ni Sikalapulapu 1521.

buwan
Taurus

Bagong Buan sa Damulag 1.3.7 ng Hapon

28 Bier. Ss. Vidal (Pintakasi sa Sebú) at ang asawa niyang si Valeriana mg̃a mr., Prudencio ob kp. at Teodora bg. at mr.

29 Sab. Ss. Pedro mr. (Pintakasi sa Hermosa, Bataan) at Paulino ob kp.

30 Linggo Ss. Catalina de Sena bg. (Pintakasi sa Samal, Bataan) at Sofia bg. at mg̃a mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot ng̃ ng̃ipin. Magandang maglagay ng̃ ng̃iping ginto ó garing. San Fernando blg. 1202, tabi ng̃ tulay ng̃ Binundok.

Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay mababasa ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.


Páhiná 12

ANG TIBAY. Ang mg̃a sinelas, kotso, zapatilya at sapatos sa pagawaang ito, ay siyang mainam na pang Antipolo, pagka't magagara, panbundok at panlaban sa lupang malagkit.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Ulan pulo pulo sa iba't ibang bahagi ng̃ Kapuluan

MAYO.—1922

1 Lun. Ss. Felipe, Santiago ap. at Paciencia mr.

Ang Pista ng Paggawa bukas gagawin.

2 Mar. Ntra. Sra. de Antipolo. Ss. Atanacio ob. kp. at dr. at Felix ms.

3 Mier. Pagtangkilik ni S. Jose. Ang pagkatuklás ni sta. Elena sa mahál na sta. Cruz, (Pintakasi sa sta. Cruz, Maynila; Tansa, S. Pedro Tunasan; Llana Hermosa at sta. Cruz Marinduque). Ss. Alejandro papa mr. Antonina bg. at Maura ms.

4 Hueb. Ss. Mónica bao, (Pintakasi sa Botolan, Sambales. Angat, Bulakán). Ss. Ciriaco ob. Pelagia bg. at Autonia mg̃a ms.

buwan
Leo

Sa Paglaki sa Halimaw 8.56.8 ng Gabi

5 Bier. Ss. Pio p. kp. Crecenciana, Irene mg̃a mr.

6 Sab. Ss. Juan Ante Portam Latinam, Juan Damaceno kp. at Benedicta bg.

7 Linggo Divina Pastora sa Gapáng, N.E. Ss. Estanislao ob. at mr. Flavia, Eufrosina, at Teodora bg. at mg̃a mr.

8 Lun. Ss. Miguel Arcangel, (Pintakasi sa San Miguel de Mayumo, Bulakan at Udióng, Bataan) Dionisio at Eladio ob. kp.

9 Mar. Ss. Gregorio Nacianceno ob. kp. at dr. Eladio cfr.

10 Mier. Ss. Antonio arz. at Nicolas card. cfrs.

11 Hueb. Ss. Mamerto ob. kp. at Máximo mr.

Prusisyon sa Antipolo ng̃ Unang Siyam.

buwan
Scorpio

Kabilugan sa Alakdan 2.06.2 hapon

12 Bier. Ss. Domingo de la Calzada cfr. at Pancracio mr.

13 Sab. Ss. Pedro Regalado kp. at Gliceria mr.

14 Linggo Ss. Bonifacio mr., Pascual papa kp. Justa at Justina mg̃a mr.

15 Lun. Ss. Isidro magsasaká kp., (Pintakasi sa S. Isidro, N.E. sa Naik, Kabite; Pulilan, Bul. at Sambales) at Torcuato, Indalesio at Eufrasio mg̃a ob. kp.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari ng̃ EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 13

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

ANG BATAS Ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio Lopez. Ipinagbibili sa lahat ng̃ Libreria sa Maynila sa halagáng Dalawang piso.

Mg̃a banta ng̃ pagsamâ ng̃ panahon sa Kanluran

Pagdating ni Legaspi sa Maynila. 1571.

16 Mar. Ss. Juan Nepomuceno mr. Ubaldo ob. kp. at Máxima mr.

17 Mier. Ss. Pascual Bailon, kp. (Pintakasi sa Ubando) at Restituta bg. at mr.

18 Hueb. Ss. Venancio mr., Felix sa Cantalicio kp., Alejandra at Claudia mg̃a bg. at mr.

19 Bier. Ss. Potenciana bg. at Pedro Celestino papa kp.

buwan
Aquarius

Sa Pagliit sa Manunubig 2.16.9 mad. araw

20 Sab. Ss. Bernardino de Sena at Teodoro ob. kp. Prusisyon sa Antipolo ng̃ Ikalawang Siyam.

21 Linggo. Ang pagpapakita ni S. Miguel Arcangel sa bundók ng̃ Gargano (Pintakasi sa Pagsanhan). Ss. Valente ob. at mr., at Hospicio kp.

22 Lun. Ss. Rita sa Casia bao, Quiteria at Julia mg̃a bg. at mr.

Gemini

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDÁ NI MAGKAKAMBAL SA IKA 5.11 NG UMAGA

Ang ipang̃anak sa mg̃a araw na ito hanggan ika 22 ng̃ Hunyo, kung lalaki'y may mabuting pagiisip, mabait at mabuting ugalî. Hindî siya maghihirap, matutuwaín at tuso. Mahilig sa karunung̃an. At kung babai naman ay matamis na kalooban; mapagpabayâ sa mg̃a pagaarî, may hilig sa músika at pintura. Dapat maging̃at sa tuksó ng̃ pag-ibig.

23 Mar. Ang pagpapakita ni Santiago ap. sa Espanya at Ss. Epitacio ob. at Basilio mr.

24 Mier. Ss. Melecio, Susana at Marciana mg̃a mr.

25 Hueb. (krus) Pagakyat ng Mananakop. Ss. Urbano papa mr., Bonifacio at Gregorio papa kp.

26 Bier. Ss. Felipe Neri kp. at nt. (Pintakasi sa Mandaluyong) at Eleuterio papa mr.

kamay Pista ng̃ patay ng̃ mg̃a amerikano.

27 Sab. Ss. Juan papa mr. at Maria Magdalena sa Paris bg.

buwan
Gemini

Bagong Buán Magkakámbal 2.4.0 m. araw

28 Linggo Ss. Emilio mr. Justo at German ob. kp.

29 Lun. Ss. Máximo at Maximino mg̃a ob. at kp.

Prusisyon sa Antipolo ng̃ Ikatlong Siyàm.

Ng̃ itatag ang CORTE SUPREMA, 1899.

30 Mar. Ss. Fernando hari kp. (Pintakasi sa Lucena at S. Fernando, Kapampang̃an) at Felix papa mr.

31 Mier. Ss. Petronila at Angela mg̃a bg.

Ikalawang paghihimaksik ng̃ Pilipinas 1898.

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan ng̃ sulatan ay tumatanggap ng̃ limbagin ukol sa mg̃a tarheta at kartel sa halalan.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.


Páhiná 14

ANG TIBAY. Siyang gumagawa ng̃ mg̃a sinelas, kotso, zapatilya at sapatos na pantagulan, at kalaban ng̃ mg̃a sapatos de "goma" na di tinatagos ng̃ tubig.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Álang̃aning panahon sa dakong Silang̃an

HUNYO.—1922

1 Hueb. Ss. Panfilo, Felino at Segundo mg̃a mr. Iñigo abad kp.

2 Bier, Ss. Eugenio papa kp., Marcelino, Pedro at Blandina mg̃a mr.

3 Sab. Ss. Isaac mge. mr. Ceotilde hari at Oliva bg.

buwan
Virgo

Sa Paglaki Sa Dalaga 2.10.1 madaling araw

4 Linggo ng Pentecostes ó Pagpanaog ng Mahal na Diwa. Ss. Francisco Carracecolo kp. at nt. at Saturnina bg at mr.

5 Lun. Ss. Bonifacio ob. mr. at Sancho mr.

Pagkamatay ni Hen. A. Luna. 1899.

6 Mar. Ss. Norberto ob. kp. at nt, Claudio ob. kp. at Candida at Paulina mg̃a mr.

ARAW NG HALALAN—(Pang̃ilin)

7 Mier. Ss. Roberto ob kp. at Pedro pb. mr.

Prusisyon sa Antipolo sa Ikapat na Siyam.

8 Hueb Ss. Maximino at Severino mg̃a ob. at kp. Salustiano at Victoriano mg̃a kp.

9 Bier. Ss. Primo at Feliciano mg̃a mr. at Pelagia bg. at mr.

buwan
Sagittarius

Kabilugan Sa Mamamana 11.57.9 Gabi

10 Sab. Ss. Crispulo at Restituto mg̃a mr. at Margarita, harî.

11 Linggo Stma. Trinidad Ss. Bérnabe ap. Felix at Fortunato mg̃a mr. Aleida, Flora at Roselina mg̃a bg.

12 Lun. Ss. Juan sa Sahagun, Olimpio ob. at Onofre anacoreta mg̃a kp.

Ng̃ ihiyaw ang kasarinlan ng̃ Pilipinas sa Kawit 1898.

13 Mar. Ss. Antonio sa Padua kp., (Pintakasi sa Rosales). Aquilina at Felicula mg̃a bg. at mr.

14 Mier. Ss. Basilio ob. kp., Eliseo mh., Quinciano ob kp. at Digna bg.

15 Hueb. ng Corpus Christi, Ss. Vito, Modesto, Crescencia at Benilda mg̃a mr.

16 Bier. Ss. Quirico, Julia mg̃a mr., Juan F. de Regis at Lutgarda bg.

Prusisyon sa Antipulo sa Ikalimang Siyam.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok


Páhiná 15

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok

Mg̃a hang̃in makulimlim malalakas na ulan

17 Sab. Ss. Manuel, Sabel at Ismael mg̃a mr.

buwan
Pisces

Sa Pagliit sa Isda 8.3.2 ng Gabi

18 Linggo Ng̃ayon gagawin ang pagbubunyi ng Corpus Christi. Ss. Ciriaco at Paula bg. at mr.

19 Lun. Ss. Gervasio at Protasio mg̃a mr. at Julia Falconeri vgnes.

Kapang̃anakan kay Dr. JOSÉ PROTACIO RIZAL at MERCADO. 1861.

20 Mar. Ss. Silverio mr. at Macario ob. kp.

21 Mier. Ss. Luis Gonzaga kp at Demetria bg. at mr.

Ng̃ mahayag ó matatag ang Siyudad ng̃ Maynila, 1574.

22 Hueb. Ss. Paulino ob. kp. at Consorcia bg.

Cancer

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALIMANGO 1.27 NG HAPON

Papasok ang panahon sa Tagulan.

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 24 ng̃ Hulyo, kung lalaki ay maibigin ng̃ babai, palausapin, nang̃ang̃anib sa pagdaragát, matalino kung minsan at yayaman kung makakita ng̃ mabuting hanap buhay at kung babai'y mapagmataas, masipag, karamiha'y mapapahamak sa tubig at mahirap mang̃anak.

23 Bier. Kamahalmahalang Puso ni Hesus. Ss. Juan prb. mr. at Agripina bg. at mr.

24 Sab. Kalinislinisang Puso ni Maria. Ang pang̃ang̃anak kay S. Juan Bautista, (Pintakasi sa Liang, Taytay, Kalamba, Lilio at Kalumpit). Ss. Símplicio at Teódulo mg̃a ob. at kp.

25 Linggo Ss. Guillermo ab. kp. at Galicano mr. Prusisyon sa Antipulo sa Ikanim na Siyam.

buwan
Cancer

Bagong Buan sa Alimango 12.19.7 hapon

26 Lun. Ss. Juan at Pablo mg̃a mr. at Daniel erm.

27 Mar. Ss. Zóilo mr. at Ladislao harî kp.

28 Mier. Ss. León papa kp. at Irineo ob. mr.

29 Hueb. Ss. Pedro at Pablo, apostoles (Pintakasi sa Apalit, Kalasyaw, Siniloan, Kalawag Unisan) at Marcelo mr.

30 Bier. Ang pagaalala kay San Pablo apostol. Ss. Lucina alagad ng̃ mg̃a apostoles at Emilia mr.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

LA BULAKEÑA 206 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.


Páhiná 16

ANG TIBAY. Ang pagkamaing̃ating magpagawa ng̃ mg̃a may ari ng Sinelasang ito at Sapatusan ay siyang ikinabantog sa TIBAY at ganda sa lahat ng̃ dito'y niyayari.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Ulan ó ambon lamang na may lalakas na kulog pabuti ang

HULYO.—1922

1 Sab. Ss. Teodorico pb. at Simeón mg̃a kp.

Ng̃ patain sa Sarajevo, Bosnia si Artsiduke Francisco Fernando na pinagmulan ng̃ pinakamalaking pagbabaka sa Europa. 1914.

2 Linggo. Ang pagdalaw ni G. Sta. María kay Sta. Isabel. Ss. Proceso at Martiniano mg̃a mr.

buwan
Libra

Sa Paglaki sa Timbangan 6.51.9 umaga

3 Lun. Ss. Jacinto mr., Anatalio at Eliodoro mg̃a ob. at kp. [Pagaalsa ng̃ mg̃a Bisayâ, 1618]

Ng̃ mamatay si G. Marcelo H. del Pilar sa Barcelona, 1896.

4 Mar. (*) Ss. Laureano arz. sa Sevilla mr. at Flaviano, Elias, Uldarico mg̃a ob. at kp.

Ang ika 145 sa pagdiriwang ng̃ mg̃a Norte-Amerikano sa kanilang pagsasarili, 1776.

Prusisyon sa Antipulo sa Ikapitong Siyam.

5 Mier. Ss. Numeriano ob. kp. Cirila mr. at. Filomena bg.

6 Hueb. Ss. Tranquilino pb. mr. Isaías mh. Dominga bg. at Lucia mr.

Mula ng̃ayon malayo ang Lupa sa Araw.

7 Bier. Ss. Fermin ob. Odón at Apolonio mg̃a ob. at kp.

Ng̃ itapon si Rizal sa Dapitan 1892.

8 Sab. Ss. Isabel hari, Procopio mr. at Pricila.

9 Linggo Ss. Cirilo ob. mr., Briccio ob. kp. at Anatolia bg. at mr.

buwan
Capricorn

Kabilugan sa Kambing 11.7.3 umaga

10 Lun. Ss. Rufina at Segunda mg̃a bg. at mr. at Apolonio mr.

Ng̃ mamatay si José M. Basa sa Hongkong 1908.

11 Már. Ss. Pio I papa at Abundio ob. mr.

12 Mier. Ss. Juan abad Marciana bg. at Epifania mr.

13 Hueb. Ss. Anacleto papa mr. at Turiano ob. at kp.

14 Bier. Ss. Buenaventura kd., (Pintakasi sa Mauban) at Focas ob at mr.

Mga nagsisipagbayad ng̃ patente ng̃ RENTAS INTERNAS, umagap na bumayad, hanggang ika 20 ng̃ huwag marekargohan ó multahân.

15 Sab. Ss. Enrique emp. kp. at Camilo sa Lelis kp.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari ng̃ EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 17

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Panahong ala ng̃a madalas na ulang hang̃in at kulog.

16Linggo. Ang pagtatagumpay ng̃ mahal na Santa Cruz. Ntra. Sra. del Carmen. Ss. Sisenando at Fausto mg̃a mr.

17Lun. Ss, Alejo kp., Marcelina bg., Generosa, Genoveva at Donata mg̃a mr.

buwan
Aries

Sa Pagliit sa Tupa 1.11.0 hapon

18 Mar. Ss. Camilo, Sinforosa, Getulio mg̃a mr. at Marina bg at mr.

19 Mier. Ss. Justa, Rufina at Aurea mg̃a bg. at mr. Vicente de Paul kp. at Simaco papa kp.

20 Hueb Ss. Margarita at Librada mg̃a bg. at mr., Elias mh; at Severa bg.

21 Bier. Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr.

22 Sab. Ss. Maria Magdalena, [Pintakasi sa Kawit, Magdalena at Pelilia] at Platón mr.

23 Linggo. Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg. at mr.

24 Lun. Ss. Cristina bg. at mp., Francisco Solano kp. at Victor mr.

Leo

ANG ARAW TATAHÁK SA TAKDA NI HALIMAW 12 20 NG GABI

Ang ipanganak mulâ sa araw na itó hanggang 24 ng̃ Agosto, kung lalaki'y mabalasik, mapagmalaki, mapagbiro, magkakatungkulan, magkakasalapi sa sipag, mapapahamak sa apoy, sandata at mabang̃is na hayop. At kung babai mabigat magsalitá at mapapahamak sa apoy.

buwan
Leo

Bagong Buwan Sa Halimaw 8.47.1 ng Gabi

25 Mar. Ss. Santiago ap. Cristobal at Florencio mg̃a mr at Valentina bg. at mr.

26 Mier. Ss. Ana, ina ni G. Sta. María [Pintakasi sa Hagonoy at Sta. Ana Maynila] at Pastor pb.

27 Hueb. Ss. Pantaleon, Jorge at Natalia mga mr.

28 Bier. Ss. Nazario, Celso at Victor mg̃a papa at mr. at Inocencio papa kp.

29 Sab. Ss. Marta bg., Lupo ob. kp., Lucila at Flora mg̃a bg. at Beatriz mr.

30 Linggo Ss. Abdón, Senén at Rufina mg̃a mr.

31 Lun. Ss. Ignacio de Loyola kp. at fdr. at Fabio at Demócrito mg̃a mr.

buwan
Cancer

Sa Paglaki sa Alimango 12.21.6 hapon

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Binibini Ng̃ huwag kang pagisipan ng̃ masama nino mang lalaki basahin ang AKLAT NA GINTO.


Páhiná 18

ANG TIBAY. Ang hirang na mg̃a kagamitang ginagamit ng̃ Sinelasang ito at Sapatusan, at pagkamaselang magpagawa ng̃ mg̃a may ari no ay siyang ipinararagdag ng̃ kanyang mg̃a suki't mamimili.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Mabuting panahon mg̃a pulô pulong

AGOSTO.—1922

1 Mar. Ss. Pedro Advíncula, Fé, Esperanza at Caridad mg̃a bg. at mr.

2 Mier. Ntra. Sra. ng̃ mg̃a Ángeles. Ss. Esteban papa mr., Teódora at Alfonzo María de Ligorio ob., kp. at dr.

3 Hueb. Ss. Eufronio at Pedro mg̃a ob. at kp

4 Bier. Ss. Domingo de Guzman kp. at nt. (Pintakasi sa Abukay) at Perpetua bao.

5 Sab. Ntra Sra. de las Nieves, Ss. Emigdio ob mr. at Afra mr.

6 Linggo. Ang pagliliwanag ng̃ katawán ng̃ A. P. Mánanakop sa bundók ng̃ Tabor, [Pintakasi sa Kabintî]. Ss. Sixto papa mr., Justo at Pastor mg̃a mr.

7 Lun. Ss. Cayetano kp. at nt., Donato ob., Fausto mrs. at Alberto kp.

8 Mar. Ss. Ciriaco, Leonides at Esmeragdo mg̃a mr. at Severo pb. kp.

buwan
Aquarius

Kabilugan Sa Manunubig 12.18.7 gabi

9 Mier. Ss. Roman at Marceliano mg̃a mr. at Domiciano ob. kp.

10 Hueb. Ss. Lorenzo mr. [Pintakasi sa Bigaá] Filomena at Paula bg. at mr.

11 Bier. Ss. Tiburcio at Suzana bg. at mr.

12 Sab. Ss. Sergio, Clara bg. at nt., Felicísima at Digna mr.

13 Linggo Ss. Caciano ob., Hipólito at Concordia mg̃a mr.

Pagkahiwaláy ng̃ Pilipinas sa Espanya, 1898

Pagdidiwang ng̃ Amerikano at Tagalog sa pagkakáligtas ng̃ Pilipinas (Pang̃iling Araw)

14 Lun. Ss. Eusebio prb. at kp., Demetrio at Atanasia bao.

PAPAITUKTOK ANG ARAW

15 Mar. Asuncion ó Ang pag-akiat sa Lang̃it ni G. Sta. María (Pintakasi sa Bulakán). Ss. Alipio ob. at kp. Valeria bg.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

Dr. PEDRO O. LOPEZ CIKUHANO-DENTISTA. Sa mg̃a sakit sa bibig at ng̃ipin. Sande 1450. Tondo Maynila


Páhiná 19

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez

ulan lalo na sa gabi pabago bagong panahon

16 Mier. Ss. Jacinto at Roque mg̃a ob. at kp.

buwan
Taurus

Sa Pagliit sa Damulag 4.45.8 Umaga

17 Hueb. Ss. Pablo at Juliana mg̃a mr.

18 Bier. Ss. Agapíto at Lauro mg̃a mr., Elena empe. at Clara de Monte Falco bg.

19 Sab. Ss. Luis ob. Pintakasi sa Baler at Lukban Tayabaso Mariano at Rufino mg̃a kp.

20 Linggo Ss. Joaquin ama ni Santa Maria [Pintakasi sa Alaminos] Bernardo ab. at dr., Leovigildo at Cristobal mg̃a mr.

21 Lun. Ss. Juana, bao at Ciriaca bg.

22 Mar. Ss. Timoteo, Felisberto at Mauro mg̃a mr.

23 Mier. Ss. Felipe Benicio kp. at Fructuosa mr.

buwan
Leo

Bagong Buwan sa Halimaw 4.34.0 ng Umaga

24 Hueb. Ss. Bartolome ap. (Pintakasi sa Malabon, Rizal at Nagkarlang) at Aurea bg. mr.

Virgo

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI DALAGA SA IKÁ 1-15 NG GABI

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 23 ng̃ Septiembre, kung lalaki'y magiliwin sa katungkulan, matalino, mapapahamak sa mg̃a tulisán. At kung babai'y mapaglaán, mabait, maraming kapahamakang aabutin kung magkaasawa, sa sipag ay yayaman.

25 Bier Ss. Luis harí, Gerundio ob., Patricia bg. at Ginés at Magín mg̃a mr.

26 Sab. Ss. Ceferino papa at Victor mr.

27 Linggo Ss. José de Calasanz at Licerio ob.

28 Lun. Ss. Agustin ob., [Pintakasi sa Baliwag, Malabón, Kabite at Bay], Moisés Anacoreta at Pelagio mr.

Ang unang hiyaw sa pagasasarili ng Bayang Pilipinas, sa Balintawak, 1896.

29 Mar. Ang pagpugot sa ulo ni S. Juan Bautista. Ss. Sabina bg. at Cándida mr.

buwan
Sagittarius

Sa Pagláki sa Mamamana 7.54.9 Gabi

Kapang̃anakan kay Marcelo H. del Pilar, 1850.

30 Mier. Ss. Rosa sa Lima bg. (Pintakasi sa Sta. Rosa, Laguna, Panikí at Moncada.) at Gaudencia bg.

31 Hueb. Ss. Ramón Nonato kd. at Paulino ob. at mr.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

Hanapin mula sa buwang ito ang Kalendario ni Honorio Lopez sa taong 1922 at maraming mababasang makabuluhan sa kabuhayan.


Páhiná 20

ANG TIBAY. Ang unang Sinelasan at Sapatusang pinarisan ng̃ iba sa nagkukumpuni kung nasira ang kanyang mg̃a yari, na walang bayad kailan ma't maaaring kumpunihin pa.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.

Lagay ng panahon. Kainaman mg̃a pagdidilim ó ulan

SEPTIEMBRE.—1922

1 Bier. Ss. Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio mg̃a ob. at kp.

2 Sab. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta mg̃a mr.

3 Linggo Ntra. Sra. de Correa o Consolacion Ss. Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binata.

4 Lun. Ss. Marcelo mr. Rosalia at Rosa de Viterbo mg̃a bg.

Ng̃ barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramón Peralta. 1896.

5 Mar. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg.

6 Mier. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh.

buwan
Pisces

Kabilugan sa Isda 3.47.2 Hapon

7 Hueb. Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

Ng̃ mamatay ang "Pilologong" si Eusebio Daluz.

Nagtatág ng̃ Akademia Pilipino 1919.

8 Bier. Ang pang̃ang̃anak kay G. Santa María, [Pintakasi sa Pang̃il]. Ss. Adriano at Nestorio mg̃a mr.

9 Sab. Ss. Sergio pápa kp., Doroteo, Gorgonio at Severiano mg̃a mr.

10 Linggo Ss. Nicolas sa Tolentino kp. [Pintakasi sa Karanglan N. E. at Makabebe Kap.] Hilario papa at Victor ob.

11 Lun. Ss. Vicente abad mr., Emiliano ob. kp. at Teodora nagbatá.

12 Mar. Ang matamis na ng̃alan ni Maria. Ss. Leoncio mr. Guido kp. at Perpetua bg.

Ng̃ barilín sa Kabite sina Severino Lapidario, Alfonzo Ocampo, Luis Aguado, Victoriano Luciano, Máximo Inocencio, Francisco Osorio, Hugo Perez, José Lallana, Antonio S. Agustin, Agapito Conchú, Feliciano Cabuco, Mariano Gregorio at Eugenio Cabesas, 1896.

13 Mier. Ss. Felipe at Ligorio mg̃a mr. Eulogio at Amado mg̃a ob. at kp.

14 Hueb. Ang Pagkahayag ng̃ mahál na Sta. Cruz. Ss. Cornelio papa at Cipriano ob. at mr.

buwan
Gemini

Sa Pagliit sa Magkakambal 6.20.0 gabi

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot ng̃ ng̃ipin. Magandang maglagay ng̃ ng̃iping ginto ó garing. San Fernando blg. 1202, tabi ng̃ tulay ng̃ Binundok.

Binibini: Ng̃ huwag kang pagisipan ng̃ masama nino mang lalaki basahin ng̃ AKLAT NA GINTO.


Páhiná 21

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

Dr. PEDRO O. LOPEZ CIRUJANO-DENTISTA Sa mg̃a sakit sa bibig at ng̃ipin. Sande 1450, Tondo Maynila.

sa kanlurang may hang̃in raniwan

15 Bier. Ss. Nicomedes at Porfirio mg̃a mr., ang pagpapakita ni Sto. Domingo sa bayang Soriano.

16 Sab Ss. Eufemia bg., Geminiano, Lucia at Sebastiana mg̃a mr.

17 Linggo Ss. Pedro sa Arbues, Crecencio, Lamberto ob. Teodora mg̃a, mr.

18 Lun. Ss. Tomás sa Villanueva ob. kp. at Sofia at Irene mg̃a mr.

19 Mar. Ss. Genaro ob. mr. Rodrigo ob. at Constancia mr.

20 Mier. Ss. Eustaquio, Teopista, Felipa at Fausta.

21 Hueb. Ss. Mateo apóstol at evangel, Efigenia bg. at Pánfilo mr.

buwan
Virgo

Bagong Buwan sa Dalaga 12.38.3 ng Hapon

Paglalahong ganap ng̃ Araw na makikita sa ika 12.30 ng̃ tanghali

22 Bier. Ss. Mauricio at Cándido mg̃a mr.

23 Sab. Ss. Lino papa mr. at Tecla bg. at mr.

24 Linggo Ntra. Sra. ng̃ Merced. Ss. Tirso mr. at Dalmacio kp.

Libra

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI TIMBANGAN SA IKA 10.20 NG GABI

Papasok ang panahon sa tiglamig

Ang ipang̃anak mula sa araw na itó hanggang ika 24 ng̃ Oktubre, kung lalaki'y mahahablahin, mapapalarin sa pang̃ang̃alakal, dapat umilag sa apoy. At kung babai'y masayahin at ikagiginhawa ng̃ asawa.

25 Lun. Ss. Lope ob. kp. María ng̃ Socorro bg, Pacífico kp.

26 Mar. Ss. Cipriano at Justina bg. at mg̃a mr.

27 Mier. Ss. Cosme at Damian mg̃a mr.

28 Hueb. Ss. Wenceslao mr. at Eustaquia bg.

buwan
Capricorn

Sa Paglaki sa Kambing 6.40.4 ng Umaga

29 Bier, Ss. Miguel Arcángel (Pintakasi sa San Miguel sa Maynila, San Miguel de Mayumo, Marilaw at Tayabas) at Eutiquio mr.

30 Sab. Ss. Gerónimo kp., nt. at dr. [Pintakasi sa Morong] at Sofia bao.

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Walang ganap at magaling pagbasahin ng̃ mg̃a naapi gaya ng̃ ABOGADO NG̃ BAYAN unang tomo. Piso ang halaga sa lahat ng̃ Libreria.


Páhiná 22

ANG TIBAY. Ang tang̃ing Sinelasan at Sapatusan na naglilinkod at dumadayo sa bahay ng̃ nagpapagawa, (sa Maynila lamang) kailan ma't tawagin sa telepono ó sa sulat upang sukatan ang kanilang mg̃a paa.

Ng̃ kagaanan ka ng̃ dugo ng̃ sino man, basahin mo ang AKLAT NA GINTO Limang Piso ang halaga.

Lagay ng panahon. Mg̃a banta ng̃ malalakas na ulan pa bago

OKTUBRE.—1922

1 Linggo Ang kadakilaan ng̃ Santo Rosario, (Pintakasi sa Urani, Manawag, sa Malabón Grande Kabite; Angeles, Kap.; Luisiana, Lag.; López, Tayabas.) Ss. Angel, Remigio ob. kp. at Platón.

2 Lun. Ang mg̃a santong Angel na nagiing̃at sa atin, (Pintakasi sa Catedral ng̃ Sebú) at Ss. Leodegario ob. at Gérino mga mr.

3 Mar. Ss. Cándido mr. at Gerardo ab. kp.

4 Mier. Ss. Francisco sa Asis, ngt. (Pintakasi sa Lumbang, S. Francisco, Malabon, Maykawayan at Saryaya, Tayabas) Petronio ob., Crispo Kp. at Aurea bh.

5 Hueb. Ss. Plácido, Plavia bg. at mr., Froilan at Atilano mg̃a ob, at Flaviana bg.

6 Bier. Ss. Bruno ob. at Román ob. at mr.

buwan
Aries

Kabilugan sa Tupa 8.58.3 Umaga

7 Sáb. Ntra. Sra. de las Victorias ó Rosario. Ss. Marcos papa, Sergio mr., Julia at Justina mg̃a bg.

8 Linggo Ss. Brigida bao at Pelagia mbta.

9 Lun. Ss. Dionisio ob. at Rústico pr. sb. Eleuterio dk. mg̃a mr.

10 Mar. Ss. Francisco sa Borja at Luis Beltrán.

11 Mier. Ss. Nicasio ob. mr. at Plácida bg.

12 Hueb. Sta. María ng̃ Pilar sa Zaragóza (Pintakasi sa Imus, sa Sta. Cruz, Maynila at sa Pilar, Bataán) Ss. Felix at Cipriano mg̃a ob. at mr.

13 Bier. Ss. Eduardo hari, Fausto, Genaro at Marcial mg̃a mr.

14 Sáb. Ss. Calixto papa at Fortunata bg. at mr.

buwan
Cancer

Sa Pagliit sa Alimango 5.55.4 umaga

Mg̃a nagsisipagbayad ng̃ patente ng̃ RENTAS INTERNAS, bukas ay umagap na bumayad ng̃ huwag marekargohan ó multahán.

15 Linggo Ss. Teresa de Jesus ntg, Aurelia mg̃a bg.

Hubileyo ng̃ 40 horas sa Binundok sa kapistahan ng̃ Sto. Rosario Prusisyon sa Sta. Cruz, Maynila.

16 Lun. Ss. Florentino ob. at Galo ab. kp.

Araw ng̃ Panunumpa ng̃ mg̃a Bagong Halal.

LIBRERIA ni P. Sayo balo ni Soriano. Makabibili rito ng̃ ano mang aklat sa tagalog, ingles at kastila, mg̃a kagamitan sa pagsulat, ibp., sa halagang mura. Rosario blg̃. 225 Binundok.

LA BULAKEÑA 202 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.


Páhiná 23

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

bagong panahon sa kanluran

Ng̃ matatag ang Kapulung̃ang bayan [1906] at ng̃ matatág ang Senado at Junta Municipal ng̃ Siyudad ng̃ Maynila na pawang halal ng̃ bayan [1916.]

17 Mar. Ss. Eduvigis bao at Ándrés mr.

18 Mier. Ss. Lucas Evangelista at Julian erm.

19 Hueb. Ss. Pedro Alcántara [Pintakasi sa Pakil] at Aquilino ob.

20 Bier. Ss. Juan Cancio kp., Irene bg. Feliciano ob. at Artemio mg̃a mr.

buwan
Scorpio

Bagong Buán sa Alakdán 9.40.2 Gabi

21 Sáb. Ss. Hilarión ob. at Ursula bg. mg̃a mr. [Pintakasi sa Bay.]

22 Linggo Ss. María Salomé bao, Nunilón, Alodia. bg. mr. at Heraclio mr.

23 Lun. Ss. Pedro Pascuál ob. mr., Servando at German mg̃a mr. Juan Capistrano kp.

24 Mar. Ss. Rafael Arcangel [Pintakasi sa San Rafael, Bul.] at Fortunato mr.

Scorpio

ANG ARAW AY TATAHAK SA TAKDA NI ALAKDAN SA IKA 12.53 NG ARAW

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na itó hanggang ika 23 ng̃ Nobyembre, kung lalaki'y mapang̃ahas, mahahalay magsalitâ, dapat magsikap ng̃ yumaman. At kung babai'y mapagmalaki at mababauhin.

25 Mier, Ss. Gavino Proto, Marciano, Crisanto at Daria mg̃a mr. at Eruto kp.

26 Hueb. Ss. Evaristo papa mr. Crispin, Crispiniano, Rogaciano at Felicísimo mg̃a mr.

27 Bier. Ss. Florencio, Vicente, Sabina at Cristeta mg̃a mr.

28 Sab. Ss. Simón ap. Gaudioso kp. Tadeo ap.

buwan
Aquarius

Sa Paglaki sa Manunubig 9.26.4 Gabi

29 Linggo Ss. Narciso ob. mr. at Eusebia bg. at mr

30 Lun. Ss. Marcelo Centurión, Claudio, Ruperto at Victorio mg̃a mr.

Ng̃ ípagdiwang ang muling pagwawagayway ng̃ Watawat Pilipino. 1919.

31 Mar. Ss, Quintin Nemesio at Lucila bg. mg̃a.mr.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok


Páhiná 24

ANG TIBAY. Magpahanda na kayo ng̃ inyong sinelas, kotso, sapatilya sapatos ó botitos na pamasko na makakabagay ng̃ bago ninyong terno ó trahe.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

Lagay ng panahon. Malakas na Hang̃in Pagdidilim

NOBYEMBRE.—1922

1 Mier. Ang dakilang araw ng̃ lahat ng̃ Banal. Ss. Cesareo, Severino at Juliana mg̃a mr.

2 Hueb. Undas Ang pag-aalaala sa mg̃a namatay na binyagan. Ss. Victorino ob. at Marciano kp.

3 Bier. Ss. Valentin pb., Hilario at Cesareo mr.

Ng̃ barilin si Honorato Onrubia 1896.

4 Sab. Ss. Carlos Borromeo kd. Modesta bg, Claro at Porfirio mg̃a mr.

5 Linggo Ss. Zacarías at Isabel magulang ni S. Juan Bautista, Filoteo mr. at Dominador ob.

buwan
Taurus

Kabilugan sa Damulag 2.36.5 Madaling Araw

6 Lun. Ss. Severo ob. mr at Leonardo kp.

7 Mar. Ss. Rafo at Florencio at Carina mr.

8 Mier. Ss. Severo at Severino mg̃a mr, at Diosdado papa at Godofredo ob. kp.

9 Hueb. Ss. Teodoro mr. at Agripino ob. kp.

10 Bier. Ss. Andrés Avelino at Demetrio ob. mr. at Filomena mr.

11 Sab. Ss. Martin [Pintakasi sa Bukawe at Taal] at Mena mr.

12 Linggo Ntra. Sra. de la Soledad. [Pintakasi sa Tang̃uay] Ntra. Srâ ng̃ Bigláng Awâ. Ss. Diego pk, [Pintakasi sa Puló at Gumaka] Aurelio, Publio ob. at Paterno mg̃a mr.

buwan
Leo

Sa Pagliit sa Halimaw 3.52 5 Hapon

13 Lun. Ss. Arcadio at Probo mg̃a mr. Nicolás papa, Estanislao sa Kostka at Homobono kp.

14 Mar. Ss. Serapio mr. at Lorenzo ob. kp.

15 Mier. Ss. Eugenio arzobispo mr. Gertrudis bg, at Leopoldo kp.

16 Hueb. Ss. Rufino, Elpidio at Eustaquio mres.

17 Bier. Ss. Gregorio Taumaturgo ob. kp. Acisclo at Victoria mg̃a mr.

Dr. N. REYES MOSCAIRA, Dentista. Walang sakit na bumunot ng̃ ng̃ipin. Magandang maglagay ng̃ ng̃iping ginto ó garing. San Fernando blg. 1202, tabi ng̃ tulay ng̃ Binundok.

Naghihirap kayo sa pagbasa? Lumalabo ba ang inyong mata? Ipagtanong ang lunas sa doctor Optometrang Vedasto Muyot na may ari ng̃ EL ALVIO MUNDIAL sa daang Azcarraga blg. 512 at Moriones blg. 262. Walang bayad ang pagsangguni.


Páhiná 25

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.

na may ulan kalakip sa hapon ó sa gabi

18 Sab. Ss. Máximo ob. kp at Román mr.

19 Linggo Ss. Isabel hari at Ponciano papa mr.

buwan
Sagittarius

Bagong Buan sa Mamamana 8.6.4 Umaga

20 Lun. Ss. Félix sa Valois at Benigno ob. kp

21 Mar. Ang paghahayin sa simbahan ni S. Joaquin at ni G. Sta. María. Ss. Alberto ob. Honorio, Eutiquio, at Esteban mg̃a mr.

22 Mier. Ntra. Sra. de los Remedios (Pista sa Maalat) Ss. Cecilia bg. at mr. at Filemón mr.

23 Hueb. Ss. Clemente papa mr. Juan Bueno kp. Lucrecia bg. at Felicidad mg̃a mr.

Sagittarius

ANG ARAW AY TATAHÁK SA TAKDA NI MAMAMANA SA IKA 9.55 NG UMAGA

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 22 ng̃ Disyembre, kung lalaki'y yayaman sa pang̃ang̃alakal sa ibang bayan, masipag, matapang ng̃uni't sugarol. At kung babai'y masipag at maliligawin.

24 Bier. Ss. Juan de la Cruz kp. Fermina, Flora at María mg̃a bg. at mr. at Crescenciano mr.

Pista ng̃ Pasasalamat ng̃ mg̃a Americano.

25 Sab. Ss. Catalina bg, at mr. Moiséa pb, mr.

26 Linggo Ang pagkakasal kay Santa María at kay Poong S. José Ss. Pedro ob. mr. at Conrado ob.

buwan
Pisces

Sa Paglaki sa Isda 4.15.0 Hapon

27 Lun. Ss. Basilio ob. Facundo at Primitivo mg̃a mr.

28 Mar. Ss. Gregorio papa kp. at Rufo mr.

Pangloloób ni Limahong sa Maynila, 1573

29 Mier. Ss. Saturnino ob. Filomeno mg̃a mr. at Iluminada bg.

30 Hueb. Ss. Andrés ap. (Pintakasi sa Norzagaray Masinlok, Palanyag, Tagiik, Kandaba at Pantabang̃an) at Maura bg. at mr.

Araw ng̃ Kapang̃anakan kay Gat Andres Bonifacio, 1863

Ang unang pagbabang̃on ng̃ Akádemyá Tagálá sa anyaya ni Honorio López, 1901

Honorio LopezAGRIMENSOR na may kapahintulutan ng̃ Gobierno. Sumusukat at namamahala ng̃ pagpapatitulo ng̃ mg̃a lupa sa halagang mura. Sulatan siya o pagsadyain sa daang Sande blg. 1450, Tundó Maynila bago pasukat sa iba.

Ang aklat na kinagigiliwang ORACULO NI NAPOLEON ay nababasa ninyo sa AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez.


Páhiná 26

ANG TIBAY. Bumabati ng̃ MALIGAYAKG PASKO sa lahat ng̃ kanyang suki, at kahimanari'y magkaroon sila ng̃ maganang kabuhayan, at pu-pung libong kayamanan.

LA BULAKEÑA 205 Rosario 205.—Almaceng ganap na Pilipino mapagbili ng̃ mg̃a barong lalaki, kuelyo, sapatos, korbata, mg̃a sumbalilong kalasyao, buntan, lana, pieltro ibp. Mg̃a sunod sa moda at sa halagang mura.

Lagay ng panahon. Kaayaayang panahon Pagbabagong

DISYEMBRE.—1922

1 Bier. Ss Natalia bao, Eloy at Eligio mg̃a ob kp.

2 Sáb. Ss Bibiana bg. at mr. Pedro Crisólogo ob. at dr. at Ponciano mr.

3 Linggo Ss. Francisco Javier at Casiano mg̃a mr.

4 Lun. Ss. Bárbara bg. at mr. Melecio at Odmundo ob. at mg̃a kp.

buwan
Gemini

Kabilugang sa Magkákambàl 7.23.6 Gabi

5 Mar. Ss. Sabas abad Dalmacio ob at Crispina mg̃a mr.

6 Mier. Ss. Nicolás de Pari ob. kp., Apolinar sdk. mr. Dionisia, Dativa at Leoncia mg̃a mr.

7 Hueb. Ss. Ambrosio at Agatón mr.

8 Bier. (krus) Ang kalinislinisang paglilihí ni G. Sta. María "Concepcion" (Pintakasi sa Naik, Pasig, Malulos, Batang̃an, Balayang, Guagua, Los Baños, Boák, Bawang, Mandaluyong, Atimonan, Malabon, Sta. Cruz, Silang̃an at sa Antipulo) Ss. Eutiquiano p.m. at Sofronio ob.

9 Sáb. Ss. Leocadia mr. at Gorgonia mg̃a bg.

10 Linggo Ntra. Sra. sa Loreto (Pintakasi sa Sampalok) Ss. Melquiades papa mr., Eulalia at Julia mg̃a bg. at mr.

Nang gawin ang pagkakayarì sa París na ang Pilipinas ay ipagkakaloób sa Estados Unidos 1898.

11 Lun. Ss. Dámaso papa kp. at Eutiquio mr.

12 Mar. Ntra. Sra. de Guadalupe (Pintakasi sa Pagsanhan) at Ss. Epimaco, Hermógenes at Donato mg̃a mr.

buwan
Virgo

Sa Pagliit sa Dalaga 12.40.7 Gabi

13 Mier. Ss. Orestes, mr. Lucia mr. (Pintakasi sa Sexmoan, Kapampang̃an) at Otilia bg.

14 Hueb. Ss. Espiridión ob. Arsenio, Isidoro Dioscoro at Eutropia bg. at mg̃a mr.

Paghahamók ng̃ mg̃a kastilâ Olandés dito sa Maynila 1690

15 Bier. Ss. Valeriano ob. at Irineo mg̃a mr.

Pag-aalsa ng̃ Kailokohan, Pangasínan at Kapampang̃an 1658

16 Sab. Ss. Eusebio ob. Adelaida at Albina bg. mg̃a mr.

Mulâ ng̃ayon may Misa de Aguinaldo

IMPRENTA ni H. Lopez, daang Sande blg. 1450 Tundo. Sa pamamagitan ng̃ sulatan ay tumatanggap ng̃ limbagin ukol sa mg̃a tarheta, kartel ibp. Mura kay sa iba.

FRANCISCO ASTUDILLO DENTISTA. Bumubunot, nagpapasta, lumilinis at naglalagay ng̃ mg̃a ng̃iping garing at ginto. S. Fernando blg. 1101-13 Binundok


Páhiná 27

Ang tabako at sigarrilyong GERMINAL ay siyang dapat hititin ng̃ Bayan pagka't siya ang laging umaabuloy sa kanyang mg̃a kapansanan. Kaya't siyang hanapin sa mg̃a tindahan.

KATUBUSAN: Gawaan ng̃ sigarillo at tabako. Samahang ganap ng̃ Pilipino. Daang Clavel at Barcelona San Nicolas, hanapin ninyo sa bawa't imbakan at tindahan ang kanyang mg̃a masasarap at nakawiwiling hititin tabako at sigarrillo.

panahon Mg̃a pagdidilim na may ulang kasunod

17 Linggo Ss. Lázaro ob at Olimpia bao.

18 Lun. Ang pag-aantabay ni G. Sta. María sa Mananakop. Ss. Graciano ob at Judit balo.

buwan
Capricorn

Bagong Buan sa Kambing 8.20.0 ng Gabi

19 Mar. Ss. Nemesio mr. at Fausta bao.

20 Mier. Ss. Domingo sa Silos abad kp. at Liberato mr.

21 Hueb. Ss. Tomás ap. Glicerio presb. at Temistocles mg̃a mr.

22 Bier. Ss Flaviano at Cenón mg̃a mr.

ANG ARAW TATAHAK SA TAKDA NI KAMBING 10.57 GABI Capricorn TIGINAW

Ang ipang̃anak mulâ sa araw na ito hanggang ika 21 ng̃ Inero, kung lalaki'y maliksi, masipag, maghihirap sa kaikaibigan, maramot, sa paliligô ang ikapagkakasakit. At kung babai'y matatakutin, matapatin sa asawa at masipag.

23 Sáb. Ss. Victoria bg at Gelasio mg̃a mr.

24 Linggo Ss. Gregorio presb. mr. Delfín ob. at Tárcila bg.

25 Lun. (krus) Paskó ng̃ Pang̃ang̃anak sa ating Poóng Mananakop at Ss. Reinaldo ars., Eugenia bg. at Anastasia mg̃a mr.

26 Mar. Ss. Esteban unang mr. at Dionisio at Zósimo mg̃a papa.

buwan
Aries

Sa Paglaki sa Tupa 1.53.1 Gabi

27 Mier. Ss. Juan apóstol at eban. [Pintakasi sa Infanta, Tanawan at Dagupan] Máximo ob. kp.

28 Hueb. Ang mg̃a maluwalhating sanggol na pinapugutan ng̃ Haring si Herodes at ang mg̃a Ss. Troadio at Teófila bg. at mg̃a mr.

29 Bier. Ss. Tomás Canturiense ob. mr. Calixto at Honorato mg̃a mr. at ang banál na hari at manghuhulâng si S. David.

30 Sab. (*) Ang pagkalipat ni S. Santiago ap. [Pintakasi sa Kingwa at Paombong, Bul.] Ss. Sabino ob. Honorio at Anisia mg̃a mr.

Nang kitlán ng̃ hining̃a si Dr. José Protasio Rizal, ng̃ mg̃a lilong kaaway niyá, 1896.

31 Linggo Ss. Silvestre papa, Sabiniano ob. Potenciano, Donata, Hilaria at Paulina mg̃a mr.

Felix Valencia. Abogado at Notario.Tumatanggap ng̃ mg̃a usaping lalong maseselan, daang Moriones 102. Tundo.

ANG BATAS ó LEY MUNICIPAL sa CODIGO ADMINISTRATIVO ni Honorio Lopez. Ipinagbibili sa lahat ng̃ Libreria sa Maynila sa halagang Dalawang piso.


Páhiná 11

Sa Kababayang Manghahalal

Sa ika 6, martes, ng̃ buan ng̃ Hunyo ng̃ taong ito ay manunuparan na naman tayo ng̃ isang karapatang hindi gawa ng̃ isa ó ilang katao, kundi nating lahat at lahat ng̃ ating yumaong bayani sa nagdaang himagsikan, at kaunaunahan ang ating si Gat Dr Rizal.

Kung minamahal natin ang ating sarili, ang ating bayan at ang ating mg̃a bayani ay huag natin gamitin ang karapatan iyan ng̃ paghahalal sa paraan ng̃ kalabit at bulong, ó sa kakarampot na "sentimos" na pakubling isinasakay sa inyo ng̃ mg̃a naggalang lider at mg̃a kandidato riyan sa isang tungkuling hindi nababagay sa kanya.

Marami at madla ang mg̃a kandidato na ang hang̃arin lamang ay kapurihan ó madang̃al, at wala yaong tunay na tibukin ng̃ paglilinkod sa bayan, lalo na sa mg̃a maralita. Kung ang mg̃a ito ang inyong maihalal ay walang iniwan kayo sa Hudas na nagkanulo sa inyong Mananakop, na, kayo rin ang humanap ng̃ taling ginamit ninyo sa inyong pagbibigti.

Gamiting mabuti ang pagiisip, ang kailang̃an sa paghirang. Huag ninyong ihalal, kahit sino siya kung inaalipin ang kanyang mg̃a isipin ng̃ mg̃a naging sanhi ng̃ ating pagkapahamak sa ating pinakahahang̃ad na kasarinlan.

Ilagan din ninyo yaong mapagpaimbabaw, na kaya lamang ng̃uming̃iti kung panahon ng̃ halalan at kung makaraan na ay di ka man mapansin kahit mo sila pugayan sa daan. Ang mabuti pakibalitaan sa mg̃a kamagnaakan, kababayan at mg̃a kaibigan.

Ang pagkamanggagawa'y huag ding paniwalaan pagkat marami sa mg̃a nagtataglay ng̃ ganyang pamagat ay mg̃a nagbabalatkayo lamang ng̃ maihalal lamang sila ó ang kanilang mg̃a binabata sa isang tungkulin. Kaya kayo'y maging maliksi sa pagurî at pagmasdan mabuti ang kanilang mg̃a kilusin sa nagdaang pamumuhay at sa kasalukuyan.

Paging̃atan din, na lalo sa lahat ang makipagsabuatan sa mg̃a pagdaraya sa halalan, ng̃ hindi ninyo sapitin ang bilangguan at kapahamakan ng̃ inyong mg̃a anak at ng̃ ating bayan.

Gamitin ng̃a, ang boto ninyo sa taong magiging karang̃alan ninyo, sa makaaawas sa hirap ng̃ madlâ nating maralitang kababayan at makapaghahatid sa Inang Bayan sa mithiin niyang kasarinlan.

HONORIO LOPEZ.


Páhiná 29

Mga Pangunang Kaalaman Dapat Tandaan ng mga Manghahalal

¿Sino sino ang mg̃a taong maaaring makahalal? Ang lahat ng̃ lalaking may 21 taong gulang na naninirahan at tubô dito sa Pilipinas, na hindi napasasakop sa ibang bansang may kapangyarihan, katulad ng̃ mg̃a intsik, hapon, ingles ó pilipino man kung kawal ó may siyudad anyang kastila ó ng̃ ibang bangsa. Gayon din, maaaring makahalal yaong mg̃a taong may isang taóng paninirahan sa Pilipinas ó anim na buwan sa munisipyong ibig paggamitan ng̃ karapatang makahalal, na ito'y patutunayan sa taglay na sedula personal ó sa pamamagitan ng̃ mg̃a saksing mg̃a manghahalal din, sangayon kung ito'y paniwalaan ng̃ mg̃a inspektor ng̃ presinto.

Ang ganitong kapasiyahan ng̃ maging ganap na manghahalal ay dapat tumahak sa mg̃a batayang sumusunod: (a) Yaong sa bisa ng̃ mg̃a batas na umiiral sa Pilipinas mula ng̃ ika 28 ng̃ Agosto ng̃ 1916 ay mg̃a manghahalal na at gumagampan ng̃ karapatang makahalal. (b) Yaong mg̃a may pagaaring lupa na may halagang 500 piso at bumabayad ng̃ 30 piso ó higit sa ritong pinakakuntribusyon sa gobierno at (c) Yaong mg̃a taong maalam bumasa at sumulat ng̃ ingles, kastila ó ng̃ sarili niyang salita katulad ng̃ tagalog, bisaya, kapampang̃an, iloko, ibp.

¿Sino sino yaong mg̃a taong hindi maaaring tanggapin upang makàhalal? (a) Yaong may utang sa pagbabayad ng̃ amilyaramiento. (b) Yaong lahat ng̃ mg̃a mula noong ika 13 ng̃ Agosto ng̃ 1898 ay naparusahan ng̃ alin mang hukuman sa salang pagpatay, ó pagkabilanggong may 18 buwan at ang ganitong pagkakait sa kanya ay di isinasauli sa kanya ng̃ patawad, na lubusan ó indulto. (c) Yaong mg̃a tumanggap at sumira ng̃ panunumpaang pagtatapat sa Estados Unidos at (d) Yaong mg̃a taong walang bait ó mg̃a ulol ó baliw.

¿Alin ang dapat matalastas ng̃ mg̃a manghahalal sa pagsulat sa Balota? Kaila~ngang huag dudung̃isan ang balota sa pagsulat. Kaya't kailang̃ang huag babasain ng̃ laway ang dulo ng̃ lapis at sa pagsulat dapat linisin muna ng̃ panyong Páhiná 30taglay ang mg̃a kamay at daliri. Sapnan ang balota ng̃ isang papel na malinis ó ng̃ panyo. Gayon din naman ang mg̃a ng̃alan ng̃ ihahalal ay isulat sa guhit na nasa ibaba ng̃ mg̃a tungkuling ibig paglagyan, sa hanay ng̃ (Vote por one) ó (Vote por uno).

Bawal din naman ang pumasok sa isang silid ng̃ presinto, kung may taong manghahalal sa loob at gayon din bawal ang makipagusap sa mg̃a taong manggahalal na nasa sa karatig ng̃ silid na pinasukan.

Kung hindi maaaring makasulat ang manghahalal ng̃ kanyang balota, sa dahilang napilay ang kamay, nabulag at iba pa ¿ano ang dapat gawin nito ng̃ makahalal? Dapat na ipahanda sa mg̃a inspektor ng̃ halalan ang balota niya at dalawa sa mg̃a inspektor na ito na kaanib sa magkaibang pangkatin ó partido (nasyonalista at demokrata kaya) ay siyang maghahanda ng̃ balota at isa sa kanila ay siyang susulat sa harap ng̃ kasamang inspektor.

Ng̃ kayo'y lalong masiyahan ay hanapin ninyo ang Batas ng̃ Paghahalal ni G. Honorio Lopez na ipagbibili sa lahat ng̃ Libreria sa Maynila sa darating na Pebrero 1922, sa halagang Piso. Ang mg̃a taga lalawigang magpadala ng̃ pisong papel sa pamamagitan ng̃ isang sulat sa bahay ni G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila ay tatanggap sa pamamagitan ng̃ "correo certificado" ng̃ isang ó aklat ng̃ Ley sa Paghahalal.

Ang sanhi kung kaya hindi ipinalimbag sa ng̃ayon kundi sa Pebrero pa ng̃ 1922, ay ng̃ maipasok ang pagbabagong gagawin ng̃ Batasan ó Legislatura ó Senado at Asamblea, na inaasahan ng̃ lahat na sa pagtanggap na ito ni General Wood ng̃ pamamahala sa Pilipinas ay magkakaroon ng̃ pagbabago ang Batas na ito ó Ley sa Paghahalal.


Si Dr. Pedro C. Lopez, Dentista, anak ni G. Honorio Lopez na napalathala sa mg̃a unang dahon ng̃ Kalendaryong ito, ay namatay ng̃ ika 9 ng̃ gabi ng̃ ika 1 ng̃ Oktubre ng̃ 1921; kaya isinasamo sa bumabasang giliw na isama siya sa inyong mg̃a dalang̃in.


Páhiná 31

Ayoko ng sayaw

Ang di ko pagdalaw sa iyo hindi nagkakahulugan
ako'y lumalayo't nililimot ko na ang pinagsamahan,
Hindi gayon Luring ... kung bagama't hindi kita nadadalaw,
ang alaala ko'y sumasa iyo at ikaw ang laging nagugunamgunam.
¿Mangyayari kayang kalimutan kita? gayong di kailâng
matang̃i sa iyo ang abang palad ko ay wala ng̃ mutya....
Mamatay man ako kung tunay ang tao'y may buhay na diwa,
ang diwa kong iyo'y laging maghahain sa iyo ng̃ nasa....
Ako kaya lamang hindi makadalaw't sa iya'y humarap,
sapagka't may lungkot ... ang kalungkutan ko'y sa iyo rin buhat;
ikaw'y nagkasala, pagkakasala mong sa akin ay labag....
anong kasalanan? ... ang pagsasayaw mong di minamarapat.
Bago nagsumpaan ang kanitang puso sa pagiibiga'y
ipinagtapat kong ang gagawin nita ay lubhang maselan;
sa gawang pagibig upang ang dalawa'y payapang mabuhay
ang lahat ng̃ gawang hindi nararapat ay pakalayuan.
Ang sayaw ay isang ipinagbilin kong huwag mong gagawin
pagka't sa babai ang pagsayaw ay ng̃iti ng̃ dilim;
ang sayaw láson sa ganda ng̃ isang babaing mahinhin
hinhin ng̃ babai'y nagiging malasuwa sa sayaw ang dahil.
Masdan ang babai sa isang lalaki'y nakikipagsayaw
yakap sa lalaki bagama't ang gayon ay pang̃it na tingnan,
magkayapos sila at ang mg̃a dibdib ay walang pagitan
baywang ng̃ babai'y hapit ng̃ lalaki ng̃ lubos lubusan.
Hita niya sa hita ng̃ lalaking yapos ay nadadaiskis
minsa'y magkadaop, pagkakadaop na, animo'y napagkit
sa ininog-inog, ang kanilang pisng̃i'y madalas magtalik....
sa sayaw di ka man huming̃i ng̃ halik ay makahahalik.
Pusong nang̃ang̃arap yumapos sa mg̃a dalagang maganda
magaral ng̃ sayaw't sa mg̃a sayawan nila makukuha,
diwang nananabik damhin ang katawan ng̃ mg̃a dalaga
magsayaw ang dapat at madadama mo, pagka't murangmura.
Sa mg̃a pagsayaw nawa wala ang hinhin dapat ing̃atan
mahinhing babai kapagka sumasayaw nagiging magaslaw,
pati ng̃ katawan sa paggamayumi'y di ibig magalaw,
sa lintik na sayaw malilimot na ang pagmamaselan.
Babai't lalaki sa pagkakayakap ay parang iisa,
anopa't kung manang sa isang simbahan ang makakakita
magaabot-abot ang pagaantanda't pagkukurus niya
sa pang̃ung̃umpisal ay siyang sasabihing unanguna.
Páhiná 32 Ng̃ayo'y walana sa iyo ang dating mong kilusin,
gaslaw na sa iyong iwing kabinhinan ang sumapín
sa dati ng̃iting mapagakit: halakhak at aliw
napalit masabing ikaw ay ¡kay sarap yakapin!
Sa diwa ko'y parang isinusurot na ang sinapit ng̃ palad
ng̃ kabuhayan mo sa hilig mong iyang may bolo at suyak
ako'y naluluha ... kung ikaw na aking tang̃ing nililiyag
ay masasawi pâ ... tayo, ang hang̃ad ko y lamunin ng̃ ulap....

MAR. P. GARCIA


NG MALAYO SA PAGKAKASAKIT AT TUMANDA

  1. Matulog at bumang̃on maaga, magtrabaho sa araw huag sa gabi.
  2. Hang̃ing malinis ang gamitin sa paghing̃a at pagsikatan sa Araw ang katawan.
  3. Katatagan sa pagkain huag kakain kung may hapis. Tubig na malinis ang iinumin.
  4. Maligo ng̃ tubig na malahining̃a bago kumain ng̃ agahan.
  5. Pitong oras lamang matutulog bukas ang bintana.
  6. Manamit ng̃ maluag at isunod ang kapal sa himig ng̃ panahon.
  7. Ang malinis na pamamahay ay kumakaway ng̃ kaligayahan.
  8. Busugin ang diwa sa pagaaliw. Layuan ang pakikipagkaalit kanino man.
  9. Kahit wala sa matwid ang kausap mo'y huag kang makikipagtalo.
  10. Kung ang ulo mo'y siyang gamit sa paghahanap buhay ay magpalakas ka ng̃ katawan, at kung sa mg̃a bisig naman, ay basain ang ulo sa pagbabasa.

Sa isang taon 1923 ang kalendaryong ito'y magkakaroon ng̃ hanapan ng̃ mg̃a kapistahan ng̃ mg̃a santo katulad ng̃ dati, at mg̃a mababasang ukol sa pakikimayan at ikadidilat ng̃ mata ng̃ mararalitang kababayan. Kaya siya ninyong hanapin sa taong darating 1923.


Candido Lopez AgrimensorBago magpasukat sa iba ay makipagalam muna kayo sa kanya ng malaman ninyo ang kanyang halaga at kondisyon ng panining̃il sa daang Ave Rizal 2121, Sta. Cruz, Maynila.

Páhiná 33

ABOGADO NG BAYAN

¿Ibig ba ninyong kayo'y igalang ng̃ inyong kapwa tao? ¿Ibig ba ninyong huwag magalinlang̃an sa inyong mg̃a pagmamatwid? ¿Ibig ba ninyong matalos ang kaalaman ng̃ inyong Juez de Paz diyan sa inyong bayan at ng̃ inyong Abogado? Bumasa kayo ng̃ ABOGADO NG BAYAN ni G. HONORIO LOPEZ at dito mababasa ninyo ang mg̃a pangulong kapasiyahan ng̃ mg̃a Ley sa pakikipamayan, sa mg̃a pagaari, sa paghabol ng̃ mana, sa pagtatanggol ng̃ kapurihan, pananakit at iba na totoong kailang̃an sa isang namamayang pilipino, lalo na sa, mg̃a babae, dalaga at mg̃a mararalita.

DALAWANG PISO ang halaga sa lahat ng̃ Libreria sa Maynila. Ang taga probinsiyang magpadala ng̃ dalawang pisong papel, na ipaloloob sa isang sulat kay G. Honorio Lopez sa daang Sande 1450, Tundo, Maynila ay tatanggap ng̃ isang salin nito sa pamamagitan ng̃ "correo certificado."


BAGONG PAMAHALAAN SA PILIPINAS

Ito ang pinaka ikalawang at ikatlong tomo ng̃ ABOGADO NG BAYAN ni G. Honorio Lopez na kababasahan ng̃ Ley Munisipal, ng̃ Ley ng̃ Diborsyo, ng̃ Reglamento ng̃ Sabung̃an para sa mg̃a Sentensiyador at mg̃a mananabong at iba pang marami. PISO AT TATLONG PUNG SENTIMOS ang halaga. Ang mg̃a bagong labas na Presidente at mg̃a konsehal ay dapat bumili nito.


MGA KAILANGANG DULUGAN

Kung manggagawa ka at inaapi ka ng̃ iyong patrono ó pinagtatrabauhan ay dumulog ka sa BURO DEL TRABAJO.

Kung inapi ka ng̃ kapwa mo ó ikao ay sinaktan ng̃ sino man, ó dalaga kang inalisan ng̃ puri ng iyong nobyo ay dumulog ka sa JUEZ DE PAZ sa iyong bayan.

Kung, ikao'y may lupa na ibig mong magkaroon ng̃ titulo Torrens ng̃ mailag sa anomang basagulo at magamit na pang̃ung̃utang ay dumulog ka kay G. Honorio Lopez Sande 1450, Tundo, Maynila at siya mong pagtanung̃an, ng̃ magkaroon ka ng̃ Agrimensor at Abogado mang̃atawan sa pagharap mo sa mg̃a Hukuman. Murang suming̃il at tumatanggap ng̃ pauntiunting bayad sa pamamagitan ng̃ isang kasunduan.


¿Ibig ninyong malaman madali kung ilang piko ang timbang ng̃ inyong kalibkib lukad ó kopra at malaman sa lalong madaling panahon ang kabayarang sa ano mang halagang aabutin na di na mang̃ang̃ailang̃an ng̃ maraming pagbilang kundi sa "sumar" lamang?—Bumili kayo ng̃ayon din ng̃ BAGONG REDUKSION ng̃ Kilos sa Pikos na may presyo na sinulat ni Felix A. Matriano na taga Alabat, Tay. Apat na Peseta ang halaga sa Libreria ni P. Sayo sa daang Rosario 225 at sa Imprenta ni Honorio Lopez daang Sande 1450, Tundo Maynila.


ANG TIBAY
ANG TIBAY

Mg̃a Kaginoohan:
Nalalaman ba ninyo ang dalawang pook na itinuturo ko? Iyan ang dalawang pagawaan ng̃
ANG TIBAY
2261 Ave Rizal Tel. 5536 at 628-630 Azcarraga Tel. 8726
Sinelasan at Sapatusan na kabalitaan sa Pilipinas na yumayari ng̃ matitibay at magigilas na sinelas, sapatilya, kotso at sápatos na sunod sa huling "moda"