The Project Gutenberg eBook of Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo

Translator: Antonio Florentino Puansen

Release date: July 15, 2006 [eBook #18830]

Language: Tagalog

Credits: Produced by Tamiko I. Camacho, Pilar Somoza, and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net Handog
ng Proyektong Gutenberg ng Pilipinas para sa pagpapahalaga
ng panitikang Pilipino. (http://www.gutenberg.ph)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MAHAL NA EJERCICIO Ó DEVOCION NANG PITONG ARAO NA DOMINGO ***


Cover

MAHAL NA EJERCICIO

Ó

DEVOCION NANG PITONG ARAO NA DOMINGO,

NA PINAGCALOOBAN NANG SANTO PAPA NANG

INDULGENCIA PLENARIA SA BALANG DOMINGO.

Sa capurihan nang pitong sáquit at pitong ligaya nang malualhating Patriarca.

SEÑOR SAN JOSEF.

Tinagalog ni

D. Antonio Florentino Puansen,

Maestro sa latinidad, at ipinalimbag ng̃ayon nang mang̃a P. P. Recoletos.

May lubos na capahintulutan

MANILA:—1906

Imprenta de Santos y Bernal

Echagüe 84, (Sta. Cruz.)


TALAAN NG NILALAMAN


DON LUIS REMEDIOS,

Presbítero, Secretario de Cámara
Y Gobierno Del Arzobispado de Manila.

Certifico que á la instancia presentada por Don Antonio Florentino Puansen en solicitud de licencia de impresion, S. E. I. se ha servido decretar lo siguiente:

Manila I.º de Octubre de 1874. Por las presentes y por lo que á Nos toca, concedemos la licencia necesaria, para que pueda imprimirse el manuscrito tagalo titulado Mahal na, Ejercicio, ó Devocion nang pitong arao na Domingo: en atencion á que de nuestra órden ha sido examinado, y segun la censura no contiene cosa alguna contra el dogma y la moral, y que será muy útil, para promover la devocion al Señor San Josef. Librese por Secretaría testimonio de este decreto, y archívese original.—Gregorio, Arzobispo.—Por mandado de S. E. I el Arzobispo mi Señor.—Luis Remedios.

Y en cumplimiento del preinserto decreto, libro la presente certificacion en Manila, á primero de Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro.—Luis Remedios.


Jesus and Joseph

JESÚS, MARÍA, Y JOSEF.

Ang devoción sa daquilang Patriarca San Josef, ay tumutubó at sumusulong na para nang devoción sa malualhating Virgen María. Natalastas nang mang̃a tapat na loob na anac ni María, na itong mahal na Ina ay nalulugod sa mang̃a tang̃ing galang at puri sa calinis-linisang Esposo niya.

Sinasabi nang marunong at mabait na si Padre Faber, na ang unang dapat tung̃uhin nang ating devocion ay si María, at ang icalaua ay si San Josef: at mapatototoohanan, na anomang pahayag sa capurihan nitong maloualhating Patriarca, ay nababagay sa mang̃a ugalí at asal nang tunay na pag-cauili nang loob sa Dios.

Naquiquilala natin ang mang̃a tunay na caibigan, ang mang̃a Páhiná 6tumiting̃in, at totoong nagmamasaquit sa atin, cun tayo ay pinagcacalooban ng̃ Dios nang caguinhauahan, ó pinadadalhan cayâ nang mang̃a hirap at parusa:[1] at sa bagay na ito ay parating inaalaala sa atin nang Santa Iglesia ang mang̃a misterios nang ligaya at hapis ni Jesús, María, y Josef, sapagcat ang totoong iniibig, ay sinasamahan sa caguinhauahan, at dinadamayan sa hirap: cayâ ang mang̃a tapat na loob na alipin ni San Josef, ay nauiuili sa alaala at pagninilay nang pitong sáquit at pitong ligaya nitong daquilang Santo, at minamahal nila ang pinang̃ang̃anlang devocion nang pitong arao na Domingo. sa uicang castilá ay Siete Domingos.

Itong mariquit na devocion ay minagaling nang mang̃a Sumos Pontífices, na humalili cay San Pedro sa mang̃a huling panahong ito, at nilangcapan nila nang mang̃a mahal na indulgencias, nang mahicayat ang mang̃a binPáhiná 7yagan sa ganoon pagpuri cay San Josef.

Ang Sumo Pontífice Gregorio Décimosesto, sa 22 nang Enero nang taon 1836, ay nagcaloob nang 300 arao na indulgencia sa taimtim na pagdadasal nang pitong ligaya at pitong sáquit ni San Josef, sa balang isang arao nang Domingo, at isang indulgencia plenaria sa catapusan ó icapito: ang mang̃a nasabing arao nang Domingo ay dapat magsunodsunod sa loob nang taon, at bahalang pumili ang maghahain nitong devocion.

Ang banal na Sumo Pontífice Pio Nono, sa maning̃as na pagsinta sa Virgen María, at sa pagnanasang maquilala, at mahalin saan man ang devocion sa Esposo niyang si San Josef, ay nagcaloob naman nang isang indulgencia plenaria,[2] na macacamtan sa balang isa sa pitong arao na Domingo, at maipatutungcol sa mg̃a caloloua sa Purgatorio. At inibig pa niya na ang mang̃a nasabing indulgencias, ay macamtan ng̃ Páhiná 8mang̃a hindi marunong bumasa, ó ualang maquitaan nang mang̃a panalang̃ing nasusulat dito, cun sa balang isang arao nang Domingo, sa pitong pipiliin, ay magdasal sila nang pitong Ama namin, pitong Aba, Guinoong Maria at pitong Gloria Patri.[3] Datapua cailang̃ang tandaan, na sinoman ang ibig magcamit nang indulgencia plenaria, ay dapat dumulog sa confesión at sa comunión, at dumalao sa isang simbahan, at doon ipanalang̃in ang Santa Iglesia ayon sa na sa loob nang Santo Papa.[4]

Sa anyayang ito nang mang̃a Sumos Pontífices, ay nagmadaling gumanti ang mang̃a binyagang devotos ni San Josef, at ang camahalan nang mang̃a indulgencias, at ang capangyarihan nang mang̃a himalang ipinaquita nang Dios, na nauucol sa cagalingan nang Páhiná 9mang̃a nauiuili sa devocíon nang pitong arao na Domingo, at sa pilitang humicayat sa caramihan, at cayâ parating nadadagdagan ang mang̃a tumatauag, at humihing̃i nang sarisaring biyaya sa Poon San Josef.

Tinagalog co itong munting libro, at dito maquiquita ang mang̃a pagninilay at panalang̃ing dapat basahin, at dasalin sa balang Domingo, nang magalab alab ang mang̃a pusô natin sa pagibig, at pag hing̃i nang aua cay Jesus, María y Josef: at asahan nang sinoman na ipagcacaloob nila ang mang̃a biyayang ninanasa natin, cun mararapat sa capurihan nang Dios, at sa cagaling̃an nang caloloua.

Ang pitong arao na Domingo ay dapat magsunod na ualang lactao, at cailan man sumala sa anomang dahilan, ay cailang̃ang magsauli sa unang Domingo.

Sa pagcacamit nang mang̃a indulgencias plenarias nitong mahal na devocion ó ejercicio, ay mapipili ang mang̃a arao nang Domingo, na nauuna ó sumusunod sa mang̃a fiestas ni San Páhiná 10Josef,[5] ó ang lalong magaling̃in nang isa at isa, ayon sa cailang̃an niya, ó alinsunod cayá sa utos ó hatol nang Confesor.

Taon taon, at cailan man cun ibiguin, ay mabuting ialay sa Santo Patriarca itong mahal na devocion, na parang isang buis, ó tanda nang pagibig at pagquilala sa mang̃a biyayang iguinagauad sa atin nang daquilang aua niya, at nang tayo naman ay parating marapat sa caniyang pagcacaling̃a sa buhay na ito, at lalong lalo sa panahon nang pagpanao sa buhay na ito.

Dadasalin muna ang panalang̃in nang pagsisisi, saca babasahin ang pagninilay, at isusunod ang mang̃a panalang̃ing nagpapaalaala nang pitong sáquit at pitong ligaya ni San Josef, na ang balang isa ay sasamahan nang, Ama namin, Aba, Guinoong María, at Gloria Patri.

Sa tanda nang Santa Cruz, cross sa mang̃a caauay namin cross iadyá mo cami, Páhiná 11Pang̃inoon namin Dios. cross Sa ng̃alan nang Ama, cross at nang Anac, at nang Espíritu Santo. Amen.


PANALANG̃IN NANG PAGSISISI.

Pang̃inoon cong Jesucristo, aco ay sumasampalataya, at nananalig sa iyo, at icao ay aquing iniibig lalo sa lahat nang bagay: iniisip co na aco ay sinagana mo nang biyayâ, at aco ay tacsil na hindi marunong gumanti sa iyo, at sa bagay na ito ay naguguló ang aquing loob, at aco ay ualang magaua cundi huming̃i nang tauad sa iyo: caauan mo, Pang̃inoon co, itong anac na suail: patauarin mo aco, at tunay na pinagsisisihan co ang lahat cong casalanan, at lalong ibig co ang mamatay sa moling magcasala. Quiniquilala co na hindi dapat sa aquin ang aco ay patauarin; datapua inaasahan co ang biyayang ito alang alang sa mang̃a carapatan, at sa pamamaguitan ni San Josef, na naturang ama mo, at siya ang nag alagà sa iyo. At icao, malualhating Pintacasi co, daquilang Patriarca San Josef, tangapin mo aco, at amponin, at igaPáhiná 12uad mo sa aquin ang ning̃as nang loob, na cailang̃ang igugol sa sandaling ito, nang marapat sa iyo ang iniaalay co sa capurihan mo, at paquinabang̃an nang aquing caloloua. Siya naua, Jesus María, y Josef.

Basahing taimtim sa loob ang PAGNINILAY, at ang salitáng nararapat sa arao, at saca dasalin ang mang̃a sumusunod na panalang̃in.

1. Ó calinislinisang Esposo, malualhating San Josef, na cun gaano ang bagsic nang hapis at casáquitan nang iyong pusò, niyong inisip mo na icao ay dapat humiualay sa calinislinisan mong Esposa, ay gayon din naman ang siglá nang ligaya mo, niyong ipahayag sa iyo nang Angel ang misterio nang pagcacatauan tauo nang Anac nang Dios.

Iniaamo namin sa iyo, alang alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na cami ay aliuin mo ng̃ayon, at sa panahon nang huling pagpanao: igauad mo sa amin ang cailang̃ang tulong nang gracia, nang cami ay mabuhay sa cabanalan, at camtan namin Páhiná 13ang mamatay na para mo, sa mang̃a camay ni Jesus at ni María.

Ama namin, Aba, Guinoong María, át Gloria Patri.

2. Ó lubhang mapalad na Patriarca, malualhating San Josef, na nagcamit nang mataas na carang̃alan sa pagaalagà sa Anac nang Dios, na nagcatauan tauo, at icao ng̃a ay narapat na naturang Ama niya, cayâ nahapis ang iyong pusó, pagcaquita mo sa Niño Jesus, na ipinang̃anac sa malaquing casalatán, at icao naman ay totoong naligaya sa maririquit na auit nang mang̃a Angeles, at sa mang̃a casayahán nang mahal at maliuanag na gabi nang pang̃ang̃anac ni María.

Iniaamo namin sa iyo, pacundang̃an sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na cun cami ay papanao na sa lupa, hing̃in mo cay Jesús na ipagcaloob sa amin ang caniyang bendicion, nang cami ay marapat na maquinig nang masasayáng auit nang mang̃a Angeles, at camtan namin ang ualang hangang liuanag nang Lang̃it.

Páhiná 14

Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri.

3. Ó tunay na ulirán nang pagsunod sa mang̃a utos nang Dios, malualhating San Josef, na pagtuló nang Mahal na dugó nang sangol na Mananacop, niyong siya ay sugatan sa arao nang circuncision, icaualo nang pang̃ang̃anac sa caniya, ay lubhang nahapis ang iyong puso, at agad namang naligaya sa catamistamisang ng̃alang Jesús, na itinauag mo sa caniya.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na matutuhan naming supilin ang masasamáng pita nang catauan, nang cami ay mamatay na payapá, sa taimtim na pagsambit nang catamistamisang ng̃alan ni Jesús.

Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri.

4. Ó pinagpalang Patriarca, malualhating San Josef, na pinayahagan ng̃ Dios nang mang̃a misterios nang pagsacop sa tauo, na cun totoong nalumbay ang iyong pusó, niyong marinig mo ang hula ni Simeon, ucol sa mahal Páhiná 15na Pasion at pagcamatay ni Jesús, at sa mang̃a hapis na parang sundang, na macasasaquit sa pusó ni María, ay nagcamit ca naman ng̃ ligaya, niyong maalaman mo na marami ang magtatamó nang calualhatian sa Lang̃it, dahilan sa pagcamatay at moling pagcabuhay ni Jesús.

Iniaamo namin sa iyo, pacundang̃an sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na cami ay mapaquibilang sa mang̃a mapalad, na magcacamit nang Lang̃it, alang-alang sa mang̃a carapatan ni Jesucristo, at sa pamamaguitan ni María.

Ama namin, Aba, Guinoong María at Gloria Patri.

5. Ó lubhang maing̃at na Guardian malualhating San Josef na nag alagá at nagpacain sa Anac nang Dios, na nagcatauan tauo, at nahapis ng̃a ang iyong pusó, niyong icao ay bumang̃on nang hating gabi, sapagcat inutos ng̃ Dios na si Jesús at si María, ay dalhin mo at itago sa Egipto; dahilan sa pag usig ni Herodes, at malaqui naman ang iyong ligaya, niyong icao ay puPáhiná 16masoc sa Egipto, at naquita mong nabual at nasirá sa harap ni Jesús ang mang̃a ídolos, na sinasamba nang mang̃a egipcios.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na cami ay lumayóng madali sa mang̃a pang̃anib nang pagcacasala, at matutong sumupil at lumaban sa mang̃a pitang hinguil sa calupaan, na parang mang̃a ídolos na dapat sirain, ng̃ cami ay mabuhay na lamang sa pag lilingcod cay Jesus, at cay María, at maihain namin sa canila ang hulíng paghing̃a.

Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri.

6. Ó masintahing Patriarca, malualhating San Joséf, na naquita mo ang pagcamasunurin sa iyo ni Jesus, Hari nang Lang̃it, at icao ay lubhang nabalisa, pangagaling mo sa Egipto, sapagcat humalili sa malupit na Haring Herodes ang anac niyang si Arquelao, at nagcamit ca nang ligaya, niyong sabihin sa iyo nang Angel na icao ay umuî Páhiná 17sa Galilea, at mamayang tahimic sa Nazaret, casama si Jesús at si Maria.

Iniaamo namin sa iyo pacundang̃an sa sáquit mong ito, at sa humaliling ligaya, na iligtas mo cami sa mang̃a tacot, na nacasisira nang capayapaan ng̃ loob na ualang sala, nang cami ay mabuhay na tahimic, sa pag-ibig cay Jesús, at cay María, at sa mang̃a camay nila maihabilin ang mang̃a caloloua namin sa horas nang camatayan.

Ama namin, Aba, Guinoong María, at Gloria Patri.

7. Ó magandang uliran nang cabanalan malualhating San Josef, na dahilan sa pagtirá nang Niño Jesus sa Jerusalen bagaman hindi mo namalayan, at hindi mo casalanan ang nangyaring iyon, icao ay lubhang nalumbay sa tatlong arao na siya ay hinanap mo, at na lubos naman ang iyong ligaya, niyong siya ay maquita mo sa templo sa guitna nang mang̃a doctores, na naquiquinig, at nagtataca sa cabataan, at carunung̃an niya.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling liPáhiná 18gaya, na cami ay tingnan mo at ipanalang̃in, nang si Jesús ay huag mauala sa amin cailan man dahilan sa casalanang mortal; at cun mangyari sa amin ang ganoong capahamacan, ihing̃i mo cami nang tunay at maning̃as na pagsisisi, nang matutuhan naming hanapin, at maquita ang maauaing Jesús: at hing̃in mo sa caniya na cami ay patauarin, lalong lalo sa panahon nang pagpanao sa buhay na ito, nang macamtan namin ang calualhatian nang Lang̃it, at doon puríhin sa casamahan mo ang auâ niya magparating man saan.

Ama namin, Aba, Guinoong María, at Gloria Patri.


ANTIFONA.

Sa icatlong puong taon ng̃ caniyang buhay ang Poon si Jesús, ay napapalagay na anac ni Josef: at si Josef ng̃ani ang pinili nang Dios, na nag alaga cay Jesús at cay María.

Ipanalang̃in mo cami, malualhating San Josef.

Nang mapatuloy sa amin ang mg̃a pang̃aco ni Jesucristo.


Páhiná 19

PANALANG̃IN.

Pang̃inoon namin Dios, na sa mataas na carunung̃an nang iyong pamamahalá, ay pinili mo si San Josef, na naguing Esposo nang cabanalbanalan mong Ina: ipagcaloob mo sa amin, yayamang siya ay quiniquilalang Pintacasi, at iguinagalang dito sa lupa, na cami ay tulung̃an nang macapangyarihan pamamaguitan niya sa Lang̃it, na tinatahanan mo, at pinaghaharian casama nang Ama, at nang Espíritu Santo magparating man saan. Amen.

Ipagdasal nang isang Aba po, Santa María, ang mang̃a caloloua sa Purgatorio.


Mang̃a pagninilay na babasahin sa pitong arao na Domingo.

UNANG DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong mapagmasdan ang cabuntisan ni María, calinislinisang esposa niya.

Sa Comunion nitong unang Domingo, ay pasasalamatan si San Josef dahilan sa pagting̃in niya, at paglilingcod cay Jesús, at cay María.

Páhiná 20

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua sa Purgatorio, na lalong umibig cay San Josef.

Pagninilay sa unang Domingo.

Si María at si Josef sa tapat na pagmamahal, at pananatili sa calinisan ng̃ pagca Virgen, ay parang dalauang Angeles na nabuhay sa munting bahay, na tinahanan nila sa Nazaret. Datapua niyari nang Dios sa cataoan nang mahal na Virgen ang daquilang misterio nang caniyang auâ at capangyarihan, sapagcat ang Espíritu Santo ay nuha sa tian ni María nang caonting dugó, na guinauang catauan nang sangol na lalaqui, at lumalang nang isang mahal na caloloua, na isinama sa cataunang yaon, at inilangcap ng̃ Dios Anac ang caniyang Persona sa nasabing cátauan at caloloua, at nayari ang misterio nang ENCARNACION, ó pagcacatauan tauo nang Divino Verbo. Ang himalang ito ay hindi namalayan ni San Josef, at cayâ hindi masabi ang caniyang pagtataca, niyong maquita ang cabuntisan nang calinislinisang Páhiná 21Esposa niya, na hindi naalaman, cun ano ang nangyari.

Ng̃uni sa lagay na iyon, ay hindi ipinahintulot nang Dios na si Josef ay maghinalá nang anoman, laban sa tapat na loob nang Reina nang malilinis na loob. Pinatototohanan ni San Agustin, na sa arao nang Desposorios, pag labas ni María sa templo, ay sinamahan na, at inihatid ni San Josef sa sariling bahay niya, at mula niyon ay napagmasdan ang cabaitan, ang cahinhinan, at ang dalisay na calinisan nang mahal niyang Esposa, at naquita naman na ang bung̃ang dala sa tian, ay hindi nacasisirá, cundi bagcus nacadagdag nang ningning at cariquitan nang caniyang pagca Vírgen.

At yayamang talastas ni Josef ang nasasabi sa Escritura Sagrada, na dumating na ang panahon nang pagparito nang Mesias, na ipang̃ang̃anac nang isang Vírgen, ay agad isinaloob na si María ang mapalad na piniling Ina, sapagcat siya ang lalong malinis, at lalong banal sa Vírgenes na lahat, at hindi mapaghihinalaan nang carupucan Páhiná 22sa anomang bagay, na laban sa catuiran.

At inisip ni Josef sa malaquing cababaan nang loob niya, at sa hindi mapauing balisa, na hindi dapat sa caniya ang maquisama sa camahalmahalang Virgen, at maturang Esposo nang Ina nang Dios, at minagaling ang umalis, at humiualay sa Reina nang mg̃a Vírgenes; datapua sa pagtulong niya, ay naquita ang Angel na sinugó nang Dios, at nang̃usap nang ganito: Josef, na anac ni David, huag cang manimdim nang anoman sa paquiquisama mo cay María, sapagcat ang bung̃ang na sa tian niya, ay gaua at lalang nang Espíritu Santo. At naguising na tahimic si San Josef, dahilan sa malaquing ligayang humalili sa lumbay at hapis niya, at laló at lalong minahal at iguinalang si María, na quiniquilalang Esposa, at Ina nang Mesias na Mananacop.

Dasalin ng̃ayon ang mang̃a panalang̃in nang pitong saquit at pitong ligaya, mula sa pagina. 9 hangan sa pagina 16.


Páhiná 23

ICALAUANG DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong ipang̃anac ni María sa Belen ang Anac nang Dios.

Sa Comunion nitong icalauang Domingo, ay pasalamatan si San Josef, dahilan sa mang̃a biyayang iguinagauad sa atin nang macapangyarihan pamamaguitan niya.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua sa Purgatorio, na sadyang nauili sa devocion sa SANTA FAMILIA.

Pagninilay sa icalauang Domingo.

Alinsunod sa utos ni Cesár Augusto, si María at si Josef ay naparoon, at napasulat sa Belen, sa pagcat sila ay mang̃a tauo nang lahi at angcan ni David, na taga roon, at sa Ciudad na iyon inibig nang Dios na ipang̃anac ang Mesias. ¡Anong laqui nang lumbay at hapis ni San Josef, sapagcat ualang ibig magpatuloy sa caniya sa boong Ciudad, at sa pilitang napalual sa bayan, at dinala at ipinasoc si María sa isang yung̃ib, na Páhiná 24quinacanan at sinisilung̃an nang mang̃a hayop! Ang mang̃a arao na yaon ang lalong maguinao sa loob nang taón, at ang Vírgen María ay nang̃anac sa ganoong cahirapan at caguipitan, at inilagay ang mahal niyang sangol sa sabsaban, at siya ang unang sumamba at humalic sa Anac nang Dios, na sa pagca tauo ay anac naman niya.

At malaquing ligaya ang humalili sa casaquitan nang pusò ni Josef, sapagcat ang yung̃ib nang Belen, at ang mang̃a lupang caratig, ay biglang lumiuanag, at lubhang cauiliuili ang bang̃óng humalimuyac, pagsilang nang Mesias: at naquita niya ang pagdating nang maraming Angeles, na nagsasaya at pumupuri sa Dios, at dumalo naman ang mang̃a pastores, na nag aalaga nang hayop sa mang̃a nayong yaon, at silang lahat ay paraparang natutuâ, at lumuhod at sumamba sa mahal na Niño.

Binalot ni María ang catamistamisang Anac niya, na nahihigâ sa caonting diaming malamig, quinalong at niyacap nang maning̃as na Páhiná 25sinta, at iguinauad sa calinislinisang Esposo niyang si Josef, at si Josef ay lumuhod na nagpacababa, tinangap at quinalong, niyacap at hinagcan ang Dios na sangol, inialay sa caniya ang boong pusò at caloloua, ang buhay at lacas, at moli at moling napasalamat, sapagcat siya ay quiquilalanin, at matuturang Ama nang Anac nang Dios na nagcatauan tauo.

Mapalad si Josef, at naquita niya at niyacap ang mahal na Mesias, na pinagbuntuhang hining̃a, at ninasang maquita nang mang̃a Santos Patriarcas at Profetas: ng̃uni cun sa hapis nang caniyang pusó ay humalili ang catamisan nang ligaya, ang ligaya niya ay hindi nacapapaui nang capaitan ng̃ hapis, sapagcat ang ligaya at ang hapis niya, ay ualang pinangagaling̃an cundi ang pag ibig, at ganoon ang talaga at calooban nang Dios sa caniya.


ICATLONG DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef dahilan sa circuncision ó pagtulo nang dugô nang mahal na sangol, na pinang̃alang Jesús.

Sa Comunion nitong icatlong DoPáhiná 26mingo, ay hing̃in natin cay San Josef ang caniyang mahal na bendícion, at ang pagbabalic loob nang mang̃a caauay nang Santa Iglesia.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua sa Purgatorio, na lalong magaling̃in nang Dios, dahilan sa tang̃ing devocion sa camahalmahalang dugó ni Jesucristo.

Pagninilay sa icatlong Domingo.

Ang Mesias na naparito, nang maguing ulirán natin sa pagsunod sa mang̃a utos nang Dios, ay nagtiis nang saquit nang circuncision sa icaualong arao nang pang̃ang̃anac sa caniya, at si San Josef ang sumugat nang mahal niyang cataoan, ayon sa sinasabi nang maraming pantas. Dilidilihin natin ng̃ayon ang antac nang hapis ni Josef niyong maquitang tumulô ang dugô nang Anac nang Dios, na natuturang anac niya, at bagaman ang israelitas na lahat ay sumusunod sa ganoon utos, ang pag-ibig nila sa canicanilang mg̃a anac, ay hindi aabot sa taimtim at laqui nang pag-ibig ni Josef sa tunay na Páhiná 27Anac nang Vírgen María, Dios na quiniquilala at sinasamba.

Nasactan ang pusó ni Josef sa naquitang dugô, sa narinig na iyac nang mahal na Niño, at sa napagmasdang hapis nang cabanalbanalang Esposa niya; datapua tinutularan si Abrahan, niyong talagang pupugutan si Isaac, at inihain sa Dios Ama ang dugóng tumuló, sa matibay na pananalig na ang dugóng yaon ay mabubuhos na lahat sa Calvario, nang masacop ang sangcatauohan, at natatalastas ng̃a niya ang sasapiting hirap, at pagcamatay sa Cruz ng̃ masintahing Anac ni María.

At humalili ang ligaya sa hapis ni Josef, dahilan sa catamisán nang ng̃alang Jesús, na itinauag niya sa mahal na Niño, alinsunod sa utos nang Dios, na ipinahayag sa caniya nang Angel.

¿Sino ang macapagsasaysay nang puspos na galang pananalig at pág-ibig ni Josef, sa pagsambit nang camahalmahalang ng̃alan ni Jesús? Ang ng̃alang Jesús ay capurihan nang mang̃a Angeles, alio nang nalulumbay, pulót na ualang casing tamis, auit na lubPáhiná 28hang mariquit, pagcaing masarap na hindi nacasusuya, mahal na tubig na hangang iniinom, ay lalong napipita, sandatang catacot tacot na mailalaban sa boong Infierno.

Hing̃in natin cay Jesús ang maning̃as na pag-ibig, sa pagsambit nang ng̃alan niya sa anomang hirap at pang̃anib, at sa mang̃a tucso nang Demonio, at lalong laló sa panahon nang pagpanao sa buhay na ito, nang tayo ay magcamit nang magandang camatayan.


ICAAPAT NA DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, sa misterio nang Purificacion ni María, niyong ihain si Jesús sa templo nang Jerusalen.

Sa Comunion nitong icaapat na Domingo ihain natin si Jesús sa Dios Ama, ayon sa na sa loob ni María at ni Josef, niyong sila ay pumaroon sa templo.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa manga caloloua sa Purgatorio, na lalong nacaragdag at nagpasulong nang devocion cay San Josef.

Páhiná 29

Pagninilay sa icaapat na Domingo.

Pinili nang Dios Ama ang mapalad na si Josef, na naturang Ama ni Jesús, at pinagcalooban siya nang tunay at maning̃as na pagibig sa bugtong na ito, na lubhang quinalulugdan. Cayâ niyong si María ay pumaroon sa templo, nang maihain ang Niño Jesús, at maganap ang utos nang Ley ni Moises, ay lubhang nalunusan ang masintahing si Josef, sapagcat narinig doon ang sinabi nang Profeta Simeon, ucol sa madlang hirap at pagcamatay ni Jesús, at sa mang̃a hapis na parang sundang na macasasaquit sa pusó nang Virgeng Ina.

Hindi lihim sa bunying Patriarca ang misterio nang mahal na Pasion at pagcamatay ni Jesucristo, yayamang talastas na si Jesucristo ay Dios na nagcatauan tauo, at cusang magpapacahirap at mamamatay, ng̃ masacop ang tauo, ng̃uni sa pang̃ung̃usap ni Simeon, ay nanariuá at umantac ang sugat nang pusó at parang naquiquita sa sandaling yaon ang pag usig at pagdaquip cay Páhiná 30Jesús, ang mang̃a tampal at hampas, ang mg̃a tinic na ipuputong, ang mabigat na Cruz, at ang mg̃a pacó, at sa catagang sabi, ang casangcapang lahat na gagamitin, sa pagpapasáquit sa caniya.

At nalalaman naman ni Josef na si Jesucristo ay mananalo, at moling mabubuhay sa icatlong arao nang caniyang pagcamatay, ay masisirá ang capangyarihan nang Demonio, sapagcat ang tauo ay mahahang̃ò sa pagca alipin niya, at marami ang magcacamit nang Lang̃it sa cabagsican nang mang̃a carapatang ualang hangan nang Mesias na Mananacop: at sa bagay na ito ay napasalamat sa Dios ang Esposo ni María, at ang hapis nang caniyang pusò ay binihisan nang malaquing ligaya.

Nagpacababa si María, sa pagsunod sa utos na hindi namimilit cundi sa mang̃a babaying nauaualán nang pagca-vírgen, at nagpacababa si Josef, na tumalaga sa calooban nang Dios, niyong ihain sa templo ang mahal na sangol sa icaapat na puong arao nang pang̃ang̃anac sa caniya.

Páhiná 31

Tayo naman ay magpacababá at umalinsunod sa calooban nang Dios, ng̃ paquinabang̃an natin magparating man saan sa Lang̃it ang mahal na Pasion at pagcamatay ni Jesus.


ICALIMANG DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyang dalhin niya sa Egipto si Jesus at si María dahilan sa pag usig ni Herodes.

Sa Comunion nitong icalimang Domingo hing̃in cay San Josef na ilayô sa atin ang anomang bagay, na nacasisirá ó nacalalamig nang pagibig sa Dios, sapagcat ang ganoong bagay, cun quinauiuilihan, ay parang ídolo nang pusò, na dapat bumagsac at madurog.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua nang mang̃a Misioneros; na nagpaquilala cay San Josef sa mang̃a bayang hindi binyagan.

Pagninilay sa icalimang Domingo.

Hindí nalaon ang pangyayari nang hulâ nang banal na Profeta Simeon, na si Jesus ay uusiguin, at pagbabantaan nang masamâ. Pagcaraan nang Páhiná 32ilang arao ng̃ paghahain sa caniya sa templo, ay guinising si Josef ng̃ isang Angel, at pinagsabihan na siya ay bumang̃ong madalí, at dalhin agad sa Egipto si Jesus at si María, sapagca,t, si Jesus ay ninanasang patain ni Herodes, at inutos nitong Haring lilo na pugutan sa Belen ang mg̃a sangol, na ualang dalauang taon, at inisip na si Jesus ay maramay sa ganoong patayan.

Nalubos ang hapis ni Josef sa biglang pagpanao na ito, sapagca,t, sa cahirapan nang caniyang buhay hindi nacapaghanda nang anoman, malamig ang panahon, mapanganib ang dadaanan, ang Vírgen María ay labing anim na taon ang edad, at ilang lingo lamang ang Niño Jesus: ang paroroonan ay lubhang malayó, at bayan nang hindi sumasamba sa Dios na totoo. ¿Macailan cayáng nagutom, at nauhao si María at si Jósef sa paglalacbay na yaon, macailang nabasâ ng̃ ulân, na ualang masilung̃an?

Dumating sila sa Egipto sa icalaoang buan ng̃ canilang pag lalacád, at pagpasoc doon, ay naligaya naman si San Páhiná 33Josef, sapagca,t, nadamdamán nang mg̃a Demonios, na naroon, at nananahán sa mang̃a ídolos, na sinasamba nang mang̃a egipcios, na si Jesús ay na sa harap nila, at sa hindi matiis ang bagay nang nacapangyayari sa lahat, ay nang̃inig sila at lumayas, at sa bagay na ito ang mang̃a ídolos na natutuntong sa batong mármol ó sa guintó, ay nabual at lumagpac, at nadurog na lahat.

At natuá naman si Josef sa Egipto, sa paquiquinig nang mang̃a unang pang̃ung̃usap nang Niño: Jesús, na lubhang guiniguilio nang Vírgeng Ina, at siya ay tinatauag na Ama, iguinagalang at minamahal, inaalio at parating pinagpapaquitaan nang loob.


ICAANIM NA DOMINGO

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong siya umuí ay sa Nazaret, galing sa Egipto pagcamatay ni Herodes.

Sa Comunion nitong icaanim na Domingo ipanalang̃in sa Dios ang Santo Papa, at hing̃in ang cagaling̃an nang Santa Iglesia.

Páhiná 34

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua sa Purgatorio, na nagtaglay nang ng̃alang Josef sa buhay na ito.

Pagninilay sa icaanim na Domingo.

Pitong taong tumahan sa Egipto si Jesus, María, y Josef, at sila ng̃ani ay parang mang̃a caauaauang pinapanao sa lupang yaon, at malaqui ang paghihirap nila, at ang casalatán sa mang̃a bagay na cailang̃an sa buhay, uala silang matacbuhan, at ang mg̃a idólatras na taga roon, ay hindi marunong maauá sa mang̃a mahirap.

Datapua hindi dumaing, ó nabugnot ang Santo Patriarca, at sa lubos na pagalinsunod sa calooban nang Dios, ay lubhang nacaaaliò sa caniya, at sa mahal na Vírgen, ang pag laquí, at ang pag ibig sa canila nang Niño Jésus. Sa lagay na iyon ibinalitá nang Angel ang masamáng pagcamatay nang malupit na Haring Herodes, at pinagsabihan si Josef na huag matacot, at siya ay macauuî na sa bayang pinangaling̃an.

Napasalamat sa Dios si Josef, sapagPáhiná 35cat natapus ang panahon nang pagtahan sa Egipto, at gaano man ang hirap, ay lumacad na siya, casama si Jesus at si María; datapua nahapis ang caniyang pusó, pagdating sa Judea, at ang dinatnang Hari ay si Arquelao, anac nang lilong si Herodes, at hindi siya tumahimic at naligaya, hangan sa pinagsabihan nang Angel na si Jesus at si María ay dalhin niya sa Galilea, at doon sila tumahan sa Nazaret.

Tingnan natin at isaloob cailan man ang pang̃ing̃ilag ni Jesús sa mang̃a pang̃anib, cahit siya ay Dios na nacapangyayari sa lahat, nang tayo ay matutong lumayò at mang̃ilag sa mg̃a pang̃anib nang pagcacasala.


ICAPITONG DOMINGO.

Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong si Jesús ay nauala at hinanap, at sa icatlong arao ay naquita sa templo nang Jerusalen.

Sa Comunion nitong icapitong Domingo ihain ang pusó cay Jesús, María, y Josef, at ticahing gaoin at ialay taón taón itong devocion nang pitong arao na Domingo.

Páhiná 36

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa mang̃a caloloua sa Purgatorio, na sa buhay na ito ay nanatili sa naturang devocion.

Pagninilay sa icapitong Domingo.

Alinsunod sa ugaling hindi sumasala taón taón, ay dumalao sa templo nang Jerusalen si María at si Josef casama ang Niño Jesús, na ang edad ay labin dalauang taón, at sa pagdalao na ito ay natirá sa templo si Jesús, at hindi namalayan ni María at ni Josef, cundi niyong sila ay dumating sa bahay, at ang mahal na Niño ay uala.

Hindi lubhang catacataca ang nangyaring ito, sapagcat sa panahong yaon ang mang̃a lalaqui ay nabubucod sa mang̃a babayi sa loob nang templo, at sa pag lacad naman, at ang mang̃a batà lamang na para ni Jesús ang nacahahaló, cun saan nila ibig, cayá inisip ni María na si Josef ang casamang umaacay sa Niño, at inisip ni Josef na ang Niño ay hindi lumalayo sa mahal niyang Ina.

Hindi ng̃a casalanan ó capabayaan Páhiná 37ni María at ni Josef, ang pagcauala ni Jesús, cundi calooban nang Dios, nang lalong magning̃as, at madalisay ang pag ibig nila. Nalumbay si María, at nabalisa at nahapis si Josef, sa hindi maisip cun ano ang dahilan nang pagcauala ni Jesus, at cun ano ang nangyayari; datapua hindi dumaing, at hindi nasirá ang loob niya, at malaquing ligaya ang quinamtan sa icatlong arao nang pag lalacad casama si María, sapagcat naquita nila sa templo si Jesús, na nacaupô, at naquiquipagsagutan sa mang̃a pantas, na nagpulong doon, at lubhang nagtataca sa mataas na carunung̃an nang batang caharap.

Iamó natin sa pamamaguitan ni María at ni Josef, na huag tayong mahulog cailan man sa casalanang mortal, nang huag mauala sa atin si Jesús, at siya ay mapanood sa calualhatiang ualang hang̃an.

Páhiná 38

Mang̃a salitang nagpapaquilala nang malaquing aua at capangyarihan nang Patriarca San Josef sa mang̃a biyayang nacamtan nang mang̃a mauilihin loob sa caniya.


SA UNANG DOMINGO.

1. Dalaoang religiosos nang órden ni San Francisco, na nag lalayag sa dagat na malapit sa Flandes, ay dinatnan nang caquilaquilabot na samâ nang panahon, at sa dahas nang vaguió, ay tatlong daang tauo ang napahamac sa nasira at lumubog na sasaquián; ng̃uni sa auà nang Dios, ang naturang dalaoang religiosos ay nacatang̃an sa isang cahoy nang sasaquiang nabacbac, at sa paninimbulang yaon ay tatlong arao silang lumutang-lutang sa malaquing pang̃anib, sapagcat cun mauala ang cahoy sa cahinaan nila, ó sa hampas ng̃ alon, ay ualang sala ang pag lamon ng̃ dagat sa canila. Sa caguipitang iyon ay naalaala nila, at lubos na inasahan ang macapangyarihang tulong ni San Josef, na dating quinauiuilihan nang canilang devocion: nanalang̃in sila, at Páhiná 39napaampon, at humupâ naman ang hang̃in, at humusay ang panahon, at tumahimic ang dagat, at sila ay umasang macaliligtas. At nalubos ang canilang tuá sa pagpapaquita nang isang calugodlugod at mahal na bagon tauo, na bumati sa canila, at nagpalacad na parang piloto sa cahoy na quinalalaguian nila, at sila ay nagcapalad na madalíng sumapit sa lupá. Nagpatirapâ ang dalauang religiosos, at napasalamat sa magandang loob, na nag ligtas sa canila at sa pagpapahayag ng̃ tunay na paquilala nang biyayang tinangap ay tinanong nila ang bagontauo, cun sino siya, at ang bagontauo ay sumagót nang ganito: Aco ay si Josef, cun ibig ninyong gumaua nang caonting macalulugod sa aquin, arao arao huag sumala, ay magdasal cayó nang taimtim sa loob nang pitong Ama namin, at pitong Aba, Guinoong María, alaala at ganti sa pitong sáquit at pitong ligaya, na totoong dinamdam nang aquing pusò at caloloua, niyong aco ay nabubuhay sa lupá, casama ni Jesus at ni Maria. Pagcapang̃usap nang ganoon, ay nauala ang bagontauo, Páhiná 40at sila ay lubhang natuâ, at nalubos ang pag ibig nila, at pagnanasang maglingcod, hangang nabubuhay, sa maualhating Pintacasi.

Sa nangyaring ito ay naquiquita natin ang pagtatapat, at madaling pagtulong ni San Josef sa mang̃a mauilihin loob sa caniya, cun siya ay tinatauag sa mang̃a hirap at pang̃anib, at ang cagandahan nang loob niya sa caonting hinihing̃i, bagaman lubhang mahalaga ang ibinibigay, at hindi ng̃a hamac na biyayá ang buhay nang dalaoang Franciscanos, na ining̃atan at inagao sa cabagsican nang dagat.

Mahalin natin at harapin ang devocion nang pitong sáquit at pitong ligaya ni San Josef, nang tayo ay marapat magcamit nang auá at tulong nitong macapangyarihang Pintacasi, yayamang ipinahayag niya, at sinabing maliuanag, na siya ay totoong nalulugod sa naturang devocion.


SA ICALAOANG DOMINGO

2. Sinasalita nang Priora nang isang convento, na isang casama niPáhiná 41yang monja, na ang edad ay dalaoang puô at ualong taon, at dating malacas at magaling, ay nacaramdam nang saquít sa lalamunan, at pagdaca ay namaus at nauala tuloy ang tinig niya, at umabot ang saquít hangan sa sicmura: at sa parating dinadamdam na malaquing cabigatan, at casiquipán nang dibdib, at licod, ay naquilala nang mang̃a médicos at ipinahayag nila, na ang saquít nang monja ay na sa dibdib, at ualang gamot na macagagaling. Hindi nasirá ang loob namin sa ganoong hirap, ang uica nang Priora, at cami ng̃a ay dumulog at nanalig sa Poon San Josef, na moli at moling ipinagsiam na arao namin, cahit ualang naquiquitang caguinhauahan. Sa lagay na yaon, sapacat ang monja ay lubhang mahinà, ipinahatid namin sa enfermeria ó silid nang mang̃a maysaquit ang mahal na larauan ni San Josef, at cami ay umilao sa paghahatid na parang procesion, at minulan namin sa enfermería ang devocion nang pitong arao na Domingo, na totoong nacalulugod sa Santo Patriarca.

Páhiná 42

Dinaanan nang malaquing hirap ang caauaauang maysaquit sa loob nang icapitong lingó, at siya ay nalulumbay, at cami naman, at ang isip namin ay mamamatay na; ng̃uni sa sumunod na arao nang Domingo ay nagnasang pumaroon sa coro; at humarap sa bendicion nang Santísimo, at nangyari ang nasà niya, sapagcat inacay namin, at pagdating doon, ay nang̃ang̃apus ang hining̃a. Niyong itinaas nang Sacerdote ang Santísimo, at iguinauad ang bendicion, naisipan nang maysaquit ang maquiauít sa mang̃a ibang religiosas, at nahalata sa ganoong pagpipilit na siya ay ualang tinig, datapua iyon ang sandaling pinili nang mahal na Esposo ni María, nang matanyag ang macapangyarihang auá niya. Nasalubong co ang maysaquit, na nangagaling sa coro, at parang nang̃ing̃inig na nang̃usap nang ganito: Maliuanag na ng̃ayon at matunog ang aquing tinig. At sumama sa amin sa coro, at doon dinasal na malacas ang letania cay San Josef.

Caming lahat ay parang naualan Páhiná 43nang loob, at siya ay nilibot namin, at pinaquingan, sapagcat ualong buang nauala ang tinig niyang iyon, at hindi matapustapus ang mang̃a tanong namin sa caniya, at cami ay totoong nagtataca sa malaquing biyayang ipinagcaloob ni San Josef sa iniirog na capatid namin: at gumaling na siya, at lumacas na para nang dati mulâ niyon, at nagaganap na ang mang̃a catungculan niya.


SA ICATLONG DOMINGO.

3. Isang mabait na babayi sa caharian nang Bélgica ay sumulat sa caibigan niya,[6] na isang matandang lalaqui, na totoong minamahal niya, at pinagnanasaan nang magaling, ay nabubuhay na parang, hindi binyagan, at nilimot na ang Dios, at hinamac ang caniyang caloloua, yayamang tatlong puô at limang taong mahiguit na hindi dumudulog sa Confesion, at ayao nang anomang devocion: at bagaman hindi miminsang inamó Páhiná 44nang mang̃a caibigang; dapat caalangalang̃anan, at dinatnan naman nang sarisaring sacunâ at hirap sa talaga nang Dios, ay hinamac na lahat, at lumagui sa catigasan nang loob. Catapustapusan ay nagcasaquit, at lumubhâ ang lalaquing ito, at sa lagay na iyon ay nabalisa ang maauaing babayi, na dating tumiting̃in sa caniya, at sa paghanap nang magagaling na paraan, nang huag mapacasamâ ang calolouang yaon na tinubos ni Jesucristo nang caniyang dugô, ay naalaala ang malaquing capangyarihan nang pagdaló ni San Josef sa tauong mamamatay, at iniamó sa Santo Patriarca na siya ay tulung̃an, at ipinang̃acong dadasalín sa pitong arao na Domingo ang dating quinauiuilihang devocion nang caniyang mang̃a sáquit at ligaya, nang macamtan ang tunay na pagbabalic loob nang lalaquing nararatay, na ipinananalang̃in niya.

At madalíng namung̃a nang maganda ang paghing̃î nang auá sa Poon San Josef, sapagcat sa unang Domingo ay dinalao ang maysaquit nang Páhiná 45isang Sacerdote, at ito ay tinangap na mahusay, at pinagsabihan na ibig niya ang Confesion: at nagpaquita nang taimtim na pagsisisi, at quinabucasan ay hining̃i ang Viático, at ang Oleo Santo: at cahit hindi na macacaya sa lubos na cahinaan, ay nagpilit na lumuhod sa hihigán, at paluhod na tinangap si Jesucristo, na mahabang arao na nilimot: at mulâ niyon at tumahimic, at naquitaan nang casayahan hangan sa namatay.


SA ICAAPAT NA DOMINGO

4. Isang dalagang mabait na ang ng̃alan ay Josefa, mauilihin loob sa Virgen María, sapagcat mulâ sa cabataan ay naramdaman na siya ay natatalaga sâ calagayan nang mang̃a Hermanas de la Caridad, ay umalinsunod sa tauag at calooban nang Dios, at sa icalabing pitong taon nang malaquing casipagan, sa pagganap nang mang̃a catungculang ipinagcatiuala nang mang̃a punó sa caniya, at pagcatapus nang taon nang pagsuboc, ó año de Páhiná 46noviciado, ay natuloy na ang pagsosoot niya nang hábito. Pagcaraan nang labin dalaoang taon, ay tinucsó at pinagdayaan nang Demonio, na nag anyong Angel na magaling, ayong sa ipinahayag niya sa hulíng panahon, at nag bago na ng̃a nang loob, at inisip na siya ay dapat magculong sa isang monasterio, at nasunod ang nasá niya; datapua mulâ niyon ay naualan siya nang catahimican at capayapaan, palibhasa ay naligao, at lumihis sa daang itinuró nang Dios, at bagaman pinagsaquitang ganapin nang tapat ang mang̃a catungculan nang bagong calagayan, ay hindi napapaui ang balisa at pamamanglao niya, at ang nasapit ay huminá ang cataoan, at nahapay ang loob, at pilit na umuî sa bahay. Tiningnan siya, at inalagaang magaling nang caniyang familia; at ganoon man ay hindi siya mapalagay, at parating ipinagbubuntong hining̃a ang unang calagayang iniuan: at limang buan na nag amoamó sa mang̃a dating punó, na siya ay moling tangapin, at hindi naman pinaquingan.

Páhiná 47

Naghain sa Dios nang sarisaring novenas, ó pagsisiam na arao, nagtiis nang hirap nang ayuno, at mang̃a ibang pasáquit, at pumasoc sa ibang convento, sapagcat siya ay ayao tangapin sa inalisan; ng̃uni anoman ang gaoin, at saan man pumaroon, ay hindi mapalagay, at parating iquinababalisa ang nagauang sala. Sa ganoong hirap ay hinatulan nang isang caibigan na siya ay paampon cay San Josef, at ialay sa maauaing Patriarca ang devocion nang pitong arao na Domingo: at minagaling niya ang hatol, at inasahang cacamtan sa buan nang Marzo ang biyayang ninanasá. Anim na lingong nagtiagâ sa taimtim na pag amo cay San Josef, na siya ay tulung̃an, at sa icalabing pito nang naturang buan ay naquilala ang auá nang Dios sa caniya sapagcat sa arao na yaon ay nasalubong siya nang dating punó, at sa pagquiquita nila, ay nahabag sa lagay niya at pagsisisi, ay siya ay moling tinangap sa inalisang comunidad, cun matapus niya ang año de noviciado, na para nang una.

Páhiná 48

Sa icalabin siam nang Marzo, arao nang fiesta ni San Josef, ay moling isinoot ang iniuang mahal na hábitó, at mulâ niyon ay tumahimic ang loob niya, at nacamtan nang caloloua ang capayapaang nauala.


SA ICALIMANG DOMINGO.

5. Sinasalita nang isang may catungculang dumalao, at magdala nang limos na sa ilang mahirap, alinsunod sa Regla ni San Vicente de Paul, na siya ay dumadalao sa isang mag asauang caauaaua, na ang anac ay lima, at ito ang naquita, at nangyaring pinatototoohanan niya. Ang ama ay may sáquit sa hospital, at ang anac na bunsô, na si Pablo ang ng̃alan, ay nahihigâ naman, at cahabaghabag ang lagay, sapagcat ang cataoan ay tuyóng tuyô, at butó at balat na lamang, at cun iburol, ay ualáng hindi magsasabi na ang batá ay bangcay na mistulá: at ang dumalao na médico, ay nang̃usap nang ganito sa ina: Ang anac mo ay mamamatay na ualáng sala: masasayang na totoo ang Páhiná 49anomang ihatol, sapagcat ang sáquit niya ay hindi matatalo nang anomang gamot.

Nagdalamhatí at nanambitan ang ina, pagcapang̃usap nang médico; datapua biglang tumapang, at parang lumiuanag ang loob niya, at inaasahang gagaling ang batang may saquit, niyong maalaala ang devocion nang pitong arao na Domingo, na moli at moling nabasa sa isang munting libro, na hindi pa nalalaong ibinigay sa isa sa mang̃a anac niya ng̃ tauong nagsasalita nito, at tinauag na ng̃a, at pinagsabihan ang caniyang apat na anac, na totoong cailang̃an ang sila ay mag alay ng̃ isang novena, ó pagsisiam na arao sa malualhating San Josef, ng̃ gumaling ang capatid nilang si Pablo. At guinaua na nilang taimtim sa loob ang pagsisiam, at madali namang nagpaquita nang aua si San Josef, yayamang sa catapusan nang novena, lumacaslacas na, at nacacain ang batang may saquit, at gumaling tuloy sa loob nang tatlong lingo. Ito ay nangyari sa arao ng̃ Pascua nang taóng 1858, ang edad nang Páhiná 50batâ ay limang taon, matalas ang isip at pumasoc na sa escuela.


SA ICAANIM NA DOMINGO

9. Sa isang convento nang mang̃a babayi sa ciudad nang Falalen, provincia nang Namur, sa caharian nang Bélgica, ay nagcaroon nang isang religiosa Inglesa,[7] na maraming pamangquing protestante.[8] Dinalao ang religiosa nang isa sa mg̃a nasabing pamangquin, at sapagca,t, ito ay mairog at mababang loob, ay quinalugdan ng̃ ale, at iniamô sa mang̃a caibigan at casamang religiosas, na pagtulung̃an nilang hing̃in sa Dios, na ang caniyang pamangquin ay cumilala at sumucô sa Santa Iglesia: at inaralan nang caunti ang pamangquing napaalam. Pagdating nito sa Inglaterra, ay hindi naalaala ang mang̃a aral at bilin sa caniya; datapua ang mabait niyang ale ay parating nananalang̃in cay San Josef, Páhiná 51at hinihing̃i ang pagbabalic loob nang caniyang pamangquin, at inaamong pilit ang mg̃a ibang religiosas, na siya ay tulung̃an: at tinipon nila ang mg̃a batang babaying nag aaral sa convento, at minulan ang devocion ng̃ pitong arao na Domingo, na sinundan nang dalauang novenas; ó pagsisiam na arao, nang macamtan ang biyayang ninanasâ. At parang napilitan ang maauaing Patriarca, sapagcat ang batang na sa Inglaterra, ay hindi napalagay sa nasang pumaroon sa Bélgica, at muling dalauin ang caniyang ale, at pinahintulutan naman nang ina.

Nagtaca ang mg̃a religiosas, niyong sila ay maquita, at quinilala nang lahat, na ang pagdating doon nang batâ, ay gaua ni San Josef: at napagmasdan na siya ay parang tulig, na ualang masabi cundi dadalauin lamang ang caniyang ale. Sa bagay na iyon ay sináquit ang paghing̃i ng̃ auâ sa Dios, at moling inialay sa mahal na Esposo ng̃ Vírgen María ang devocion ng̃ pitong arao na Domingo. Pagcaraan nang limang lingó ay naparoon sa convento Páhiná 52ang Inglesita,[9] at moling dumalao sa ale, datapua nalulumbay, at hindi matutong magsalita, isinaloob na siya ay maysaquít, cahit ualang damdam, at nag acalang umuì sa bayan niya.

Nalumbay naman ang mang̃a religiosas, at nang̃usap nang ganito sa mang̃a bata sa escuela: Ang mang̃a panalang̃in ninyo ay ualang cabuluhan, sapagcat ang Inglesita ay protestante hangan ng̃ayon, at siya ay uuî na. At ang pitong può at tatlong batang naroroon, ay sabay tumutol nang ganito: Pagpapalain at paquiquingan ni San Josef ang mang̃a panalang̃in at pagpilit namin, at mabibinyagan ang inglesita. At quinabucasan ay muling nag alay sila nang isang pagsisiam, na matatapus sa icapitong arao na Domingo,casabay nang devocion nang siete Domingos:

Sa Lunes na sumunod ay naparoon ang inglesita sa convento, at talagang paaalam sa ale, at sa mang̃a ibang religiosas, datapua hindi siya mapalagay, Páhiná 53at nararamdaman sa loob niyang sarili ang pagtatalo nang gracia at nang herejia.[10] Nagtagumpay ang gracia, at sa hindi na siya macalaban sa tauag nang Dios, ay moling humarap sa caníyang ále, at nagsabi na siya ay magsasaulî sa tunay na pananampalataya nang caniyang mang̃a magulang; at sa pang̃ung̃usap nang ganoon, ay nahahalatá ang malaquing casayahán nang loob niya. Sabay na natapus ang devocion nang Siete Domingos, at ang novena sa arao nang Domingo 26 nang Enero nang taóng 1868, at sa naunang Viérnes á 24 ay tinangap ng̃ inglesita ang Santo Bautismo.


SA ICAPITONG DOMINGO

7. Isang bagontauong lahing guinoo, anac nang mababait na magulang, na hindi nagpabayá munti man sa pag aalagá, nang tumibay sa loob niya ang tacot at pag ibig sa Dios, ay parating nananalang̃in, nang matutong Páhiná 54pumili nang estado, ó calagayang mararapat sa caniya, at naquilalang magaling na siya ay dapat mag asaua; at itinuloy nang malaquing ning̃as nang loob ang caniyang mang̃a devociones, at minsan isang lingó ay dumudulog sa Confesion at sa Comunion. At bagaman ang caniyang mang̃a magulang at familia ay minamahal sa bayan, at maraming caibigang mayaman, at matataas na tauo, siya ay parating lumayò at nang̃ilag sa mang̃a pagpupulong at libang̃ang mapang̃anib, na madalas naguiguing dahilan nang capahamacan at pagcasirá nang maraming lalaqui at babaying nasisilao, at natutulig sa sandalíng pagquiquita, at agad nag iibigan, cahit ang isa ay lubhang alang̃an sa isa.

Naquilalang magaling nang bagontauong nababanguit sa salitang ito, na sa Lang̃it nangagaling ang mabuting pagsasama nang mang̃a mag asaua, at iniamó arao arao cay San Josef na siya ay pagcaloobang macaquita nang babaying may loob sa Dios, at marunong lumaban sa mang̃a tucso. Isang Páhiná 55arao naguing cailang̃an ang siya ay maquipagquita sa isang babaying may dalaoang anac na dalaga, na paraparang mabait, at masunurin sa mang̃a utos nang Dios, at pagcaquita niya sa dalaga, ay nacaramdam ng̃ tugtog sa loob, na isa sa canila ang itinalaga nang Dios, na maguiguing asaua niya, at madaling pumayag ang ina, niyong siya ay namanhic, yayamang naquiquilala ang cabaitan niya: at nagpatotoo naman ang dalaga, na siya ay malaon nang humihing̃i sa Dios nang mabuting cacasamahin, at pagcaquita niya sa bagontauong iyon, ay naquilala na siya ang ibig nang Dios na maguing esposo niya.

Datapua lumabang masáquit ang ama, at ayao mahiualay sa anac niya, at sa caramihan nang dinadahilan, nang huag matuloy ang ninanasang pag aasaua nang isa at isa, ay minagaling nilang lahat ang mag alay nang devocion nang pitong arao na Domingo sa daquilang Patriarca San Josef, nang maquilala ang calooban nang Dios sa ganoong bagay, na minsang Páhiná 56mayarí, ay hindi na masisirá hangan sa camatayan. Matatapus ang buan nang Mayo nang taóng 1863, niyong mulan ang devocion, at sa auá nang Dios, at sa tulong at pamamaguitan nang malualhating San Josef, ay naraos at nayarí ang matrimonio sa buan nang Agosto: at ang amang lumalaban at silang lahat, ay paraparang natuâ, at napasalamat cay Jesus, Maria, y Josef.

Iniclian co ang mang̃a pagninilay, na nababasa sa uicang castilá, sapagcat ang cahabaan nang binabasa, ó nang mang̃a panalang̃in, ay madalas na nacalilibang lamang nang loob, at maraming marami sa naquiquinig, ang ualang masabi, at ualang natatandaan, cun matapus ang pagbasa. Ang mauilihin loob at matiagâ sa pagninilay, sa paquiquinig, ó sa pagbasa, ay maquiquita sa ibang libro nang mahahabang babasahin ó dadasalin.

Isang Ama namin, isang Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri. sa Pintacasi natin si San Josef, ang hinihing̃ing parang limos na nang tumagalog nitong mahal na devocion.

Bínondoc, Mièrcoles icalabin síam na arao nang Agosto nang taóng isang libo ualong daan pitong puó at apat.

Es propiedad

A. F. P.

FOOTNOTES:

[1] Ang mang̃a tunay na caibigan ay hindi nananaghili sa caguinhauahan natin, at cun tayo ay na sa hirap, ay tumutulong ó dumadamay sa nacacayanan. Nota del traductor.

[2] Sa unang arao nang Febrero nang taong 1847.

[3] Sa icalauang puo at dalauang arao nang Marzo nang taong 1847.

[4] Ang dumadalao sa isang simbahan sa arao nang Comunion, ay dapat magdasal doon nang anim na Ama namin, anim na, Aba, Guinoong Maria, at anim na Gloria Patri, ayon sa isinasaloob nang Santo Papa.

[5] Ang mang̃a tang̃ing fiestas ni San Josef sa loob nang taon ay tatlo 1. Ang caniyang Tránsito ó pagcamatay, sa 19 nang Marzo. 2. Ang caniyang Patrocinio ó pagcacaling̃a, sa icaapat na Domingo mula sa Pascua nang Resurección. 3. Ang caniyang Desposorios ó paguiguing Esposo nang Virgen María, sa 26 nang Noviembre. Nota del traductor.

[6] Ang fecha nang sulat ay 29 nang Enero ng̃ taong 1866.

[7] Iglesia, ang babaying taga Inglaterra.

[8] Protestante, ang lumalaban sa mg̃a aral nang Santa Iglesia.

[9] Inglesita: ang batang babaying taga Inglaterra. Nota del traductor.

[10] Herejia ang pagtatua nang anomang bagay, na dapat sampalatayanan, alinsunod sa aral nang Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Nota del traductor.