The Project Gutenberg eBook of In Arapahoe: Matthew 9, 1-8.

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: In Arapahoe: Matthew 9, 1-8.

Translator: John J. Kliewer

Release date: December 24, 2007 [eBook #24002]

Language: Arapaho

Credits: Produced by freeelf

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1-8. ***IN ARAPAHOE: MATTHEW 9, 1-8.

1888
PUBLISHED BY
Wm. J. KREHBIEL, NEWTON, KANSAS.

ALPHABET:
----a ā ă e ĕ i o ŏ u ŭ b c h k n s t w x y ch sh th.


a, sound of ä in English.

e, long sound of e in English.

i, short sound of i in English.

o, long sound of o in English.

u, sound of ü in English.

x, sound of ch in German.


All other letters have the same sound that they have in the English language. Each letter has only one sound.


(´) denotes the syllable to be accented.

(’) (Apostrophy) when at the end of a word or a syllable, denotes a sound similar to that which is wrought when a person groans.MATTHEW 9, 1-8.
----

1 Nane´he yehat thewŏ´nĕ’, na chĕbexa´ta’, na hĕi´xcha hete´tĕn.

2 Na naha´bĕĕ, hĕix chātŏ´na hisi´binĕ´nin, sĕĕse´nĕn haa´bĕ’. Na tonaha´tŏ’ Chesus hiti´thawŏtate´nin hĕtha´t hisi´binĕ´nin. Nā´hĕĕ, hithathā´tacha, hawŏxta´tĕna kano´utĕni’.

3 Na naha´bĕĕ, hatha´a’ hĕe´yāne´nena hĕhi´thi’ he´benĕ, nĕhĕ’ henĕn wasā´t.

4 Na Chesus hei´nŏwŭni´th hĕshi´thĕchathi,’ na hā´hit, nax to´hĕ’ wŏxi´thichanĕ hĕtĕhi´na?

5 Hă’y´u bĕne´ĕbĕ neshi´nihi’, Hawŏxta´tĕna kano´utĕni’, nahawaā´th tŏhŭ´ŭ’, Kŏ´hĕe na chĕbe´s?

6 Ha hĕti hĕi´nĕwŭ´nĕ henĕn he´haa tana´tihinith het be´taawu’ teko´utĕ´na woxta´tĕna (na hĕtha´t hisi´binĕ´nie) kŏhĕe hi´tĕna hŏtŏ´a, na yeha hŏtŏa´wu’.

7 Na nexkŏ´hĕet, na hĕi´hi yeha hitia´wu’.

8 Na hāe´nĕ wanathĕ´thi’ naha´toŭ kaxtŏw wŭthechathe’, na bĕbe’ nethi´tŏnathi’ hixchĕ´bĕnehea´tha, hinĕ benat hĕsŏ´ni’ na´atĕhet henĕ´nena’.Nŭhŭ’ hathita´a neta´watha´na hĕh’ neshi´thi’ henĕ´nena’. Hĕh’ ne´isixt Chesus, na chĕsĕ’ henĕ´n hĕsŏ´wŏbih’t. Chesus hixchĕbĕneheatho´isŏ. Nih’ neth´enĕte´wat hixchĕ´benehea’tha chixtĕcha´ani´hi. Nixchih’e´nĕtat nŭhŭ be´taawu’ waate´ henĕ´n. Nih’i´thawŭ henĕne´nĕt. Ha Hixchĕbĕneheatho´u henitani´th hitĕ´hĕ’. Chesus nishchih’i´netat be´taawu’ tŏtne´neya´hat henĕni´tĕna. Hanau´t henĕni´tĕna nŏnethŏathi’. Hanaut henĕni´tĕna yeha´thi’ tĕcha´ane´hi’ nana´athehĕtet. Chesus nishchih’i´netat tot neti´hā bā´ithi’ no´uthe’ nana´athe´hĕtet. Nebĕ´ta yeha´that henĕ´nena tĕcha´ane nĕ´ĕtet. Nebĕ´ta yeha´that henĕnena hixchĕ´bĕ, haka chĕsĕ’ hixchĕ´bĕ nĕyu henĕ´nena ne´ta nei´th’chat. Na Chesus hĕne´neshi´hat henĕ´nena hethathā´ne´he hĕ´chish hintani´thi’ het be´taawu’. Nŭhŭ’ nenaha´tawŭna’ hathita´ne. Hethĕ’ henĕn’ hĕsŏ´wŏbih’t hĕixche´ne’ chĕbi´sĕ. Hĕi ĕsŏwŏbih’t tĕchxa. Na´xihinehee´ bĕhe’nihe´that nŏtŏ´nihāhe´ha hĕtii´niyahāt chĕā´hi’, ha heixchānee´ne. Henā´e che´neh’ hĕt tataĕ´’ĕ nŏtŏ´nihāhe´ha nee´neyahā´hak, haka hānĕe´nĕ koutĕ´nawu hĕwŏxta´tĕna. Na hĕwŏxta´tĕna nĕnĕ´nĕne’ hehe’ hĕsŏ´wŏbĕhā´tana. Wŏxta´tĕna nĕnā´e bĕhā´he’ hĕsŏ´wŏbĕhā´tana. Ith henĕ´nena chetha’ wŏxta’hŏkanĕ hĕne´ chetha’ hĕsŏ´wŏbĕhithi’. Netā’ henĕ´n na hi´sā ha´na’ teheā´che wŏxta´thi’ he´heeha´w wĕi´nĕwŭ neshe´nĕ hĕsŏwŏbĕhā´tĕna. Chesus hehawu´nĕ wŏxŭ´ta na hawu´nĕ thŏĕsŏ´wŏbih´t. Ha wŏxta´tĕna chĕne´hee´neto´ŭŭ bĕtĕ´hĕ’ hanau´t kŏ´xŭhŭ henĕ´nena, na hĕsŏwŏbĕhā´tana nĕ’ chih’ ĕneto´u hanau´t henĕ´nena. Hatha´a’ henĕ´nena hehawo´u hĕsŏwŏbi´hina, haka hixchĕhĕneheatho´u nene´ne’ hā´thi’. Na nebĕ´ta bexa´thathi’ hĕe´he’. Ha hĕe´ne hixchĕbĕneheatha nebānat hesŏ´wŏbĕhā´tana te´enana´athe´hat hatha´a henĕ´nena hĕwŏxta´tĕne´na. Hixchĕbĕneheatho´nŏthŏnĕhĕinĕ’ nĕinani hi´nĕ wŏna´thĕthi’ henĕni´tĕna nana´athehethi’ hee’he hĕwŏxta´tene´na. Naha´tawu´naaxk teshe´ne’ hi´nĕ wanathĕ´thi’ neheatho´u na hehe´th’nĕni´tĕna tato´utathi’ hee´he’ wathĕ´n nĕsŏwŏbĕhā´tana nei´nŏwŭ´na wŏxta´tĕna nĕĕtho´u hĕsŏwŏbĕhā´tana. Henĕ´n hĕ´i ishibā´ hĕ´i hĕsŏwŏbi, haka nehee´ wawŏxu´tat. Hĕ´ih’e´ne bă´ta henĕya´ha ha he´ka henĕne´tĕ kānie´nĕ he´nĕya´ha. Na nĕne´tawathat Chesus ne’ bĕhe´nĕe´nĕ neya´thānith hanau´t chĕ´chĕ’ xŏ´wŏbĕhātana. Hĕ´i bĕ´tŏ yeha´ Chesus, ha hĕ´i che´ne’ chĕbi´sĕ. Ha hat nĕxtane´ tĕ´xat. Yāneni´thi henetĕ´hĕe´haha heheyehathā´tŏna yeshe´he Chesus. Tŏh’ ne´tŏbĕthe hi´nĕ Chesus toh’ i´netat chĕsĕ’ haa´wu’, hĕ´i nahaă´nawu hita´wu’u na hĕ´i yehathĕ´na haa´wu’. Ha wathĕ´the’ henĕne´tĕna chĕ´ĕthi’ na che´etawu’ na hĕ´i che’ne’ che´tā´na. Na hĕ’ nĕ’ eyeha´thi hixcha waa´wu na hĕ´i tanĕ´nawŭ. Xaku´hŭ nŭ´hŭ’ het’ ta´nenŭŭ hĕ´i awŏchā´nĕna’ hĕthĕ´akut Chesus. Nŭhŭ’ hĕne´ exaha´thithā´thi’ titha´wato. Hāe´nĕ sĕishi’ hĕthĕ´akut Chesus, hehawŭ´hŭ hĕsŏwŏbĕhāt tato´u ta´hĕ’ xŏkuu´hu, ha hĕwŏxta´tĕna. Hitĕ´hĕ bĕne´shetet hĕwŏxta´tĕna, chĕna´ŭwŭ´nith hitĕ waate´ hehĕ´ya hana´kĕn. Hāe´nĕ nāaha´ta’ hita´xebea´nin Chesus, hĕ´hĕĕā´na hi´nĕ Chesus tŏxche´ woxta´tenet, na hĕā´na hinĕ Chesus to’ naha´tawunith hitĕ na hĕā´nawunith hanau´t hewŏxta´tĕna. Neā´nawŭ´na hathita´nĕ hitĕ tŏxtato´utahāt hee´he’ hĕwŏxta´tĕna. Chesus hei´nawŭnith hitato´utana, hĕthat, Hithathā´tacha, hawŏxta´tĕna kanoutĕne’. Hāe´nĕ netawa´ta’ nŭhŭ’ hitĕnate´tana Chesus, hitĕ´hĕ hithathā´tacha. Hathŏ´a hesā´inĕ´nena hĕshi´thichathi’ Chesus kā´ni’ asāne wŏxta´tĕna, hĕshi´thichathi’, Chesus wana´wasāt. Ha Chesus hexaha´thethā´thi’ teh’ ĕnĕ´tinith hitha´wŭ´hŭ, haka hĕthat hĕsŏ´wŏbihi´nith, Kŏ´hĕe, hi´tĕna hŏtŏ´a na yeha hŏtŏa´wu’. Na nŭ´hŭ’ nĕĕ´shehe xŏxŏno´. Chih’ ehethihi nŭhŭ’ hathita´ne nĕi´nawŭ´na’ nĕ´nĕ’ nĕne´sixt neko´utĕna, woxta´tĕna, na nenaya´hatet. Chesus he´nĕtat hixchĕbĕ’ hewa´nehĕ, newŏnŏnei´tat nŭhŭ’ hĕyahu´ha het be´taa´wu’. He´nĕ’ henĕ´nena nechani´thi’ hetha´wŏtane´hi’ hitĕ´tĕhithi’ hĕyahu´ha henŏt tha´nena. Hāe´nĕ tato´utŏnon hĕtā´hin hee´he hawŏxtate´nin. Chesus xano´ neko´utĕna, ha xŏxuno´ hĕtā´tŏwuna´na’ hawŏxtate´nin wate´ he´ni’ henĕ´n hathita´nĕ’ hĕ´shitat. Hithĕ’ wanathĕ´the’ henĕni´tĕna naĕne´he’ Chesus, ha bĕhā´itŏwu´nat hĕwŏxta´tena. Na che’ enitabĕ´nexk hawŏxta´tenina Chesus ha´naŭtŏne´he hene´tĕe´haha, na hebĕ´t ko´utĕ´nena´ha hawoxta´tĕni´na, hat ne ko´utĕ´na, na benā´nĕ hi´thathā bĕ´tĕ. Hĕnāthā´eu ethathā´thĕ chano´u, hāe´nĕ koutĕne´e hawoxta´tĕnin nāhawŭ´ne āthawŭ´nĕthĕbĕ nenā´t, ha hat nĕenewŭ´nĕ nee´he hāe´nĕ wŭnā´e hithawŭ´hŭ hawŏxta´tĕni´na ko´utĕyakŏ´nĕ. Nĕtĕ´ he´thathā´na’, haka tŏā´nŏwa Chesus kano´utĕna nawŏxta´tĕna heni’ nihiĕni´tawuna´tĕna. Na bĕnĕ´thehā´na hā’ ā´tŏbĕhĕ hawŏxta´tenina, na hāko´utĕne´na, na hĕtĕhi´na hat bĕshā thatha´ thicha. Chesus nehee´nĕyahat he´nĕ neh’ esŏwŏbihi´nit. Ne´nĕya´hat wana´thĕni´thi hĕsŏwŏbĕhe´ha he´nĕnechani´thi’ teshe´nĕ. Nenĕ´nit Chesus nanani´ti tāe´nĕtet hana´t hewa´nehĕ. Nĕnitĕna teshe´nĕ hā´hāen chĕ´sĕ’ hitha´wa tana´hakŏuna Chesus henā´ine wathĕ´the hĕsŏwŏbĕhāhe´ha henā´neya´hĕthi’ tata´shĕ chee´he bĕtĕ´na. Hena´ĕtĕhāt Chesus nā´neshithina´ne hehawŭ´hŭ kŏxŭhŭ bĕtĕna nāha´ha. Nĕ´siti nehe´t Chesus nana´ĕtha’ bāheshe´he henĕ´stathi bĕ´tahu´hu nĕne´stat. Ha kŏxu´utĕ’ hehawŭni’ netĕhā´bĕ henĕ´nena, haka techetha´watanet, hehawŭ´ni bĕ´ta netahābā´e. Hana´ĕt hewa´nehĕ hehe´th’nenitĕna chi’ ha´na’ hĕxehe´bĕhe´thawato´u Chesus, na nĕĕche´ne’ benā´thibĕtheya´na hebĕ´ta benā´tanĕna. Nehe´thatĕnĕ hewa´nehĕ hetĕ´nĕ’ hātĕ´hĕāhĕ´nĕ Chesus, be´nĕ’ hĕtĕhi´na, chāta´na’ hawŏxta´tĕni´na, yeha’ hĕsŏ´wŏbih’nā´hi, nehe´thĕ´ hĕti’ benā´nĕ hā´thi’ nā´hahatha´nina:--na Chesus hat nexaha´thehā´ne xano´watih’t na thĕni´hĕsh benā´nĕ bĕthā’ e´thĕthāni´i. ---- Bĕhĕti´hi Chesus hĕ´nĕya´hun na bĕthihi´n hehe´th’nĕni´tĕna!