The Project Gutenberg eBook of Reiswijzer van den A.N.W.B., Toeristen-Bond voor Nederland

This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Reiswijzer van den A.N.W.B., Toeristen-Bond voor Nederland

Author: H. G. Nieuwenhuijs

Release date: May 14, 2024 [eBook #73627]

Language: Dutch

Original publication: Schiedam: H. A. M. Roelants, 1917

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net/ for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK REISWIJZER VAN DEN A.N.W.B., TOERISTEN-BOND VOOR NEDERLAND ***
[Inhoud]

Oorspronkelijke voorkant.

[1]

REISWIJZER
VAN DEN
A. N. W. B.,
Toeristen-Bond voor Nederland.

HOOFDSTUK III.
OVERIJSSEL, FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE.

NEGENDE DRUK.
SCHIEDAM.—H. A. M. ROELANTS.

[4]

[Inhoud]

HANDLEIDING.

VOOR HET GEBRUIK VAN DE
NEGENDE UITGAVE VAN DEN REISWIJZER
VAN DEN
A. N. W. B.,
Toeristen-Bond voor Nederland.

HOOFDSTUK III.

Bij de bewerking van de negende uitgave van Hoofdstuk III van den Reiswijzer is er naar gestreefd, met behoud van de inrichting der vorige uitgave, in hoofdzaak de volgende verbeteringen aan te brengen:

  • 1Âș. Uitbreiding van het aantal opgenomen routes.
  • 2Âș. Herziening en aanvulling van de wegbeschrijving en vermelding van de nummers der wegwijzers, zoodat men zich in geval van twijfel op een kruispunt gemakkelijk en met zekerheid kan oriĂ«nteeren.

Elk hoofdstuk bevat: Alphabetisch register der routes; Alphabetisch register der plaatsnamen; Een tabel der voornaamste verbindingen; Wegbeschrijvingen.

Hoofdstuk I omvat:

Noord- en Zuid-Holland (uitgezonderd Overflakkee en Goedereede), Utrecht en Gelderland. [5]

Hoofdstuk II:

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (benevens bovengenoemde eilanden).

Hoofdstuk III:

Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe.

Hoofdstuk IV:

Eenige der meest door Nederlandsche wielrijders bezochte streken in het Buitenland.

Bovendien zijn, waar dit ten gerieve van hen, die zich slechts Ă©Ă©n deeltje wenschen aan te schaffen, wenschelijk was, in elk hoofdstuk volledigheidshalve een aantal aangrenzende routes uit andere hoofdstukken overgenomen.

Bij ieder deel is een Spinnewebkaart gevoegd. Men beschouwe deze Spinnewebkaart niet anders dan als een bladwijzer, om gemakkelijk te kunnen zien volgens welke route men van de eene naar de andere plaats kan komen. Hiertoe zijn de plaatsen onderling verbonden door rechte lijnen, waarbij cijfertjes geplaatst zijn, die verwijzen naar de volgnummers der routes in den Reiswijzer. Deze lijnen stellen dus niet de wegen voor. De nummers in den Reiswijzer opslaande, vindt men in de wegbeschrijving de juiste ligging der wegen omschreven (met inlichtingen omtrent de berijdbaarheid voor rijwielen, motorrijwielen en automobielen), terwijl men, om de wegen op een kaart afgebeeld te zien, den Bonds-Atlas kan raadplegen: daartoe zijn onder het volgnummer der routes cursief gedrukte getallen geplaatst, terwijl in de roode ruiten op de spinnewebkaart diezelfde nummers ook voorkomen, die naar de bladen van den Atlas verwijzen.

Het alphabetisch register der plaatsnamen dient hoofdzakelijk om de plaatsen, die niet op de spinnewebkaart voorkomen, gemakkelijk te vinden; waar de plaatsnamen of nummers in dit register cursief gedrukt zijn, beteekent dit, dat de plaatsen alleen in de wegbeschrijving der aangeduide routes genoemd worden. [6]

Daar de plaatsruimte niet meer toeliet, evenals bij de vorige uitgave een „Uittreksel uit de reglementen op verkeer” op te nemen, verwijzen wij, voor zoover Nederland betreft, naar het Handboekje, waarin is opgenomen een beknopt overzicht der motor- en rijwielwet. Voor de overige landen zijn de noodige inlichtingen te bekomen aan het Hoofdconsulaat te Amsterdam, (Keizersgracht No. 494).

Waar in den Reiswijzer verschillende wegen tusschen dezelfde eindpunten zijn aangegeven, zijn deze routes alle onder hetzelfde nummer gebracht, met bijvoeging van a. b. c. enz. Zooveel mogelijk is de beste verbinding het eerst genoemd. Waar ter vermijding van herhaling bij enkele routes van deze regels is afgeweken, is dit in de wegbeschrijving vermeld.

Aangaande de afstandcijfers valt het volgende op te merken:

Voor de plaatsen waar de routes beginnen of eindigen is de afstand gemeten van en naar den rand van de plaats zonder de buitenwijken; voor de tusschengelegen plaatsen zijn de afstanden gerekend tot het midden dier plaatsen, of, waar de weg niet midden door de plaats heen loopt, tot halverwege het door den weg doorsneden deel van de stad of van het dorp.

Hierdoor worden natuurlijk in verschillende routes verschillende afstanden gegeven tusschen dezelfde plaatsen, b.v.:

in route 480a is Vries–Assen 9.1 K.M.
en in,, route,, 475a is Vries–Assen,, 9.5 K.M.

dus 0.4 K.M. langer, omdat route 475a door Assen heen naar Meppel loopt, en de afstand in dit geval dus gerekend is tot vanaf het midden van den weg door de stad.

Evenzoo kan bij routes, die gedeeltelijk samenvallen, de afstand naar de plaats waar zij uiteenloopen verschillend zijn aangegeven, b.v.:

in route 97a (Zutphen–Deventer–Welsum, enz.) is Zutphen–Deventer 14.4 K.M. [7]

en in route 97b (Zutphen–Deventer–Zwolle, enz.) is Zutphen–Deventer 14.7 K.M.

De reden hiervan is, dat in de tweede route de weg door Deventer langer is dan in de eerste en dat zooals boven is gezegd, in tusschengelegen plaatsen de afstand wordt gerekend naar het midden van den weg door de stad.

De bovenbedoelde verschillen kunnen in sommige gevallen zelfs enkele kilometers bedragen.

De getallen sluiten niet altijd met de mijlpalen, daar deze soms van den rand der steden beginnen, doch soms ook van een of ander punt in de stad.

De getallen vóór de plaatsnamen geven den afstand van plaats tot plaats aan, de getallen achter de plaatsnamen in de eerste kolom den afstand van het uitgangspunt der route, en die in de tweede kolom den afstand in tegenovergestelde richting, dus van het eindpunt der route; door deze kolommen kan men, wanneer men slechts een gedeelte der route wil rijden, hetzij in rechte, hetzij in tegenovergestelde richting, de lengte van dat deel direct zien, of door een enkele aftrekking bepalen.

De daaropvolgende kolom wijst de soort van den weg aan.

S. beteekent Straatweg (klinkerweg).
G. beteekent,, Grintweg.
K. beteekent,, Keiweg.
Z. beteekent,, Zandweg.
Rp. beteekent,, Rijwielpad.

S. G., G. K. enz. beteekent, dat de weg gedeeltelijk uit de eene en gedeeltelijk uit de andere soort bestaat; in dit geval geeft de eerste letter den aard van het begin van den weg aan.

Achter de namen der plaatsen waar een Bondshotel gevestigd is, staat een [H]; is er een Bondscafé, dan staat er een [R]; vindt men er een Bondsrijwielhersteller, dan staat er een [FM]; een Bondsmotorhersteller, een [MH]; een hulpkist, dan wordt deze aangeduid door [8][K]; een voetpomp door [VP]; een BondsbenzinedepÎthouder door [BD], en een garage door [G].

De volledige adreslijsten dezer Bondsinstellingen zijn opgenomen in het Handboekje.

De Bondswegwijzers met hun nummer zijn in de wegbeschrijvingen aangeduid door het teeken „[W]”.
..; alle andere wegwijzers door de vermelding: „wegwijzer” of „wegwijzer”.

Namens de Reiswijzer-Commissie,

J. E. W. POS,
No. 1168 A. N. W. B.

H. G. NIEUWENHUIJS,
No. 2614 A. N. W. B.

[Inhoud]

VERKLARING DER TEEKENS.

S = Straat.
G = Grint.
K = Keien.
Z = Zand.
Rp = Rijwielpad.
[MH] = Bondsmotorhersteller.
[FM] = Bondsrijwielhersteller.
[H] = Bondshotel.
[R] = Bondscafé.
[K] = Hulpkist.
[BD] = Bondsbenzine-depĂŽthouder.
[VP] = Voetpomp.
[G] = Garage voor automobielen.
[W] 321 = Bondswegwijzer No. 321.
wegwijzer of wegwijzer = Alle andere dan bondswegwijzers.
R = Rijwiel.
M R = Motorrijwiel.
A = Automobiel.
b = berijder of bestuurder.

Zie verder de handleiding op blz. 3 e. v. [11]

[Inhoud]

Alphabetisch Register der Routes.

Almelo — Coevorden Route 487 a–b
id. Goor Route,, 403
id. Haaksbergen Route,, 484 a–b
id. Meppel Route,, 412 a–b
id. Oldenzaal Route,, 483 a–b
Amersfoort — Arnhem Route,, 26
id. Deventer Route,, 16
id. Kampen Route,, 15
id. Zwolle Route,, 14
id. Zutphen Route,, 17
Appingedam — Stadskanaal Route,, 464
Arnhem — Deventer Route,, 95 a–c
id. EnschedĂ© Route,, 104 a–b
id. Lochem Route,, 103
id. Zwolle Route,, 94
Assen — Almelo Route,, 494
id. Coevorden Route,, 473 a–d
id. Groningen Route,, 480 a–d
id. Hoogezand Route,, 471 a–c
id. Veendam Route,, 472 a–b
id. Zuidhorn Route,, 479 a–b
Avereest (Dedemsvaart) — Nordhorn Route,, 414 a–b
Beilen — Musselkanaal Route,, 481
Bergum — Buitenpost Route,, 445 a–c
Bolsward — Makkum Route,, 425
id. Tjummarum Route,, 427 a–b
id. Zurich Route,, 426 a–b
Coevorden — Ter Apel Route,, 474 a–b
Dalfsen — Raalte Route,, 408 a–b
Dedemsvaart (Avereest) — Nordhorn Route,, 414 a–b
Delden — Neede Route,, 485
Delfzijl — Sappemeer Route,, 465 a–b
id. Usquert Route,, 458 a–f
id. Winschoten Route,, 459 a–b
Denekamp — Gronau Route,, 493 a–b
Deventer — Coesfeld Route,, 401
id. Groenlo Route,, 98
id. Nordhorn Route,, 402 a–d
id. Ommen Route,, 405 a–b
id. Zwolle Route,, 404
Diever — Zuidwolde Route,, 477 a–b
Dragten — Buitenpost Route,, 444 a–b
EnschedĂ© — Ahaus Route,, 497[12]
EnschedĂ© — Bentheim Route,, 411 a–b
id. Boekelo Route,, 496 a–b
id. Horstmar Route,, 616 b
id. Ochtrup Route,, 410
id. Ootmarsum Route,, 482
Ferwerd — Engwierum Route,, 448 a–b
Frederiksoord — Appelscha Route,, 491
id. Dedemsvaart Route,, 489
Gieten — Steenwijk Route,, 476 a–b
Groenlo — Rheine Route,, 614 b
Groningen — Buitenpost Route,, 451 a–b
id. Delfzijl Route,, 457
id. Dragten Route,, 450 a–d
id. Leeuwarden Route,, 470
id. Meppel Route,, 475 a–b
id. Nieuweschans Route,, 463 a–f
id. Stadskanaal Route,, 469 a–h
id. Termunten Route,, 462 a–c
id. Uithuizermeeden Route,, 456 a–c
id. Usquert Route,, 454 a–d
id. Zoutkamp Route,, 453 a–h
Harlingen — Stavoren Route,, 423
Heerenveen — Bakkeveen Route,, 439 a–c
id. Groningen Route,, 440 a–c
id. Franeker Route,, 428
id. Stavoren Route,, 434 a–c
Hengelo — EnschedĂ© Route,, 495
Holwerd — Visvliet Route,, 449 a–c
Kampen — Steenwijk Route,, 418 a–c
Leeuwarden — Assen Route,, 438 a–c
id. Bolsward Route,, 420 a–c
id. Harlingen Route,, 419 a–f
id. Lemmer Route,, 431 a–d
id. Oostmahorn Route,, 447 a–d
id. Sneek Route,, 421 a–c
id. Steenwijk Route,, 436 a–c
id. Suameer Route,, 437 a–c
id. Visvliet Route,, 446 a–b
Lemmer — Stavoren Route,, 433
Makkinga — de Blesse Route,, 442
Marsum — Sneek Route,, 424
Meppel — Hoogeveen Route,, 478 a–b
id. Makkinga Route,, 490 a–b
Middelstum — Westerlee Route,, 461
Niezijl — Engwierum Route,, 452 a–b
Nordhorn — Burgsteinfurt Route,, 615
Oldenzaal — Ommen Route,, 486
id. Rheine Route,, 613
Onderdendam — Zoutkamp Route,, 455 a–c
id. Zuidbroek Route,, 460 a–c
Raalte — Holten Route,, 492[13]
Rheine — Coesfeld Route,, 617
Sneek — Stavoren Route,, 422 a–d
id. Harlingen Route,, 429 a–
id. Warga Route,, 443
Stadskanaal — Munsterscheveld Route,, 488 a–b
Stavoren — Huis Rijs—Stavoren Route,, 435 a–b
Tjerkwerd — Hommerts Route,, 430 a–b
Winschoten — Aschendorf Route,, 468 a–b
id. RĂŒtenbrock Route,, 467 a–c
id. Veendam Route,, 466 a–b
Wolvega — Donkerbroek Route,, 441 a–
id. Lemmer Route,, 432 a–c
Wijhe — Ommen Route,, 406 a–
Zutphen — EnschedĂ© Route,, 102 a
id. Almelo Route,, 99 a–b
id. Kampen Route,, 97 a–c
Zwolle — Coevorden Route,, 413 a–e
id. Enschedé Route,, 407
id. Goor Route,, 409 a–b
id. Hoogeveen Route,, 415 a–c
id. Kampen Route,, 417
id. Lemmer Route,, 416 a–c

[14]

[Inhoud]

ALPHABETISCH REGISTER DER PLAATSNAMEN.

(Waar de plaatsnamen of nummers „cursief” gedrukt zijn komen de plaatsen alleen in de wegbeschrijving der aangeduide routes voor).

PLAATSEN. Nummers der Routes.   PLAATSEN. Nummers der Routes.
Aalsum 447.   Marsum (bij Leeuwarden) 419, 420, 424.
Achlum 427.   Martenshoek 471.
Adorp 453, 454.   Marum 440, 450.
Aduard 453.   Mastenbroek, polder van 416.
Aduarderzijl 453.   Meeden 464, 466.
Aegum 443.   Meedhuizen 465.
Afsched 418.   Menaldum 419.
Ahaus 497, 614.   Mensingeweer 453, 455.
Akkerwoude 446, 447.   Meppel 412, 416, 418, 436, 475, 478, 489, 490.
Akkrum 428, 431, 436, 438.   Metelen 614.
Akmarijp 431.   Metslawier 447, 448, 449.
Albergen 402, 483.   Middagterallée 95, 103, 104.
Almelo 99, 402, 403, 407, 412, 483, 484, 487, 492, 494.   Middelbert 463.
Almen 99.   Middelstum 454, 456, 458, 461.
Alteveer 494.   Midlum 419, 429.
AlstÀtte 497.   Midsland 419, 427, 429.
Ameland 447.   Midwolde (Oldambt) 459, 463.
Amen 476.   Midwolde (Westerkwartier) 440, 450, 479.
Amersfoort 14, 15, 16, 17, 26.   Miedum 446, 447.
Ampsen (kasteel) 102, 401, 402.   Mildam 440.
Amsterdam, Nieuw- 473, 474.   Milligen, Nieuw- 16, 17.
Andel 455.   Milligen, Oud- 16, 17.
Ane 413, 487.   Minnertsga 419.
Anerveen 413, 487.   Mirns 422, 434, 435.
Anjum 447.   Molecaten 94.
Anlo 471, 472.   Molkwerum 422, 423, 434, 435.
St. Anna Parochie 419.   Monnikeburen 432.
Annen 469, 471, 472.   Morra 447.
St. Annen 460.   Munnekezijl 452.
Annerveen 469.   Munstersche Veld 474, 488.
Annerveenschkanaal 469, 471, 472.   Muntendam 464, 466.
Ansen 477.   Murmerwoude 446, 447.
Apel, ter 467, 474.   Musselkanaal 467, 481, 488.
Apeldoorn 16, 17, 94.   Nansum 458.
Appelscha 438, 491.   Neede 104, 401, 402, 485.
Appelscha, Oud- 491.   Nes, op Ameland 447.
Appingedam 457, 458, 462, 463, 464, 465.   Nettelhorst, ruïne 401, 402.
Aarloo, ten 415, 477, 478.   Neuenhaus 402, 414.
Arnhem 26, 94, 95, 103, 104.   Neuenkirchen 617.
Arum 427, 429.   Nicolaasga, St. 431, 434.
Aschendorf 468.   Niebert 438, 440, 450.
Assen 438, 471, 472, 473, 475, 476, 479, 480, 494.   Niehove 453.
Augsbuurt 446, 449, 451.   Niekerk 450, 453, 455.
Augustinusga 444, 446.   Nienborg 614, 616.
Avereest, Oud- 412, 415, 489.   Nienoord Landgoed 440, 479.
Avereest, Dedemsvaart 413, 414, 415, 416, 489.   Nieuw-Amsterdam 473, 474.
Baak 103.   Nieuw-Beerta 463.
Baard 420, 428, 429.[15]   Nieuw-Buinen 469.
Baaijum 428, 429.   Nieuw-Dordrecht 473.
Baflo 454, 455.   Nieuwe-Pekela 467, 469.
Bakkeveen 438, 439.   Nieuweschans 463.
Balk 422, 434.   Nieuw-Leusden 26.
Balkbrug 412, 413, 415, 489.   Nieuw-Leusen 413.
Balloërkuil 472, 473.   Nieuw-Milligen 16, 17.
Bannerklap 469.   Nieuwolda 459, 462.
Bareveld 469.   Nieuw-Schoonebeek 474.
Bathmen 402.   Niezijl 450, 451, 452, 453, 470.
Beckum 484.   Noord, de 418.
Bedum 454, 456, 460.   Noordbarge 473.
Beekbergen 94.   Noordbroek 460, 461, 462, 463, 464, 465.
Beekhuizen 95, 103, 104.   Noordhorn 450, 451, 453, 470.[22]
Beerta 463.   Noordhornerga 451.
Beerta, Nieuw- 463.   Noordlaren 469.
Beetgum 419.   Noord-Lhee 476.
Beetgumermolen 419.   Noord-Sleen 473.
Beets 436, 438.   Noordwolde (Fr.) 436, 442.
Beetsterzwaag 436, 438, 439, 440, 450.   Noordwolde (Gr.) 454, 490.
Beilen 473, 475, 476, 481, 494.   Noordwijk 438, 450.
Beintum, Hooge- 448.   Nordhorn 402, 414, 615.
Bellingwolde 463, 468.   Norg 438, 479, 480.
Beneden-Haulerwijk 438.   Nuis 438.
Bentelo 485.   Nunspeet 14, 15.
Bentheim 411, 613, 615.   Nijega 422, 434, 436, 438, 450.
Bergum 436, 437, 438, 445.   Nijehaske 434.
Bergumerdam 445.   Nijeholtpade 440, 441.
Bergumer-Nieuwstad 445.   Nijehorne 440.
Berkummerbrug 413, 415, 416.   Nijemirdum 433, 434.
Berlikum 419.   Nijensleek 476.
Bierum 458.   Nijetrijne 432.
Biessum 458.   Nijeveen 418.
Bildtzijl, Oude- 419.   Nijkerk 14, 15.
Birdaard 447.   Nijland 422, 429.
Blankenham 416.   Nijverdal 407, 409, 412.
Blauwhuis 422, 430.   Obergum 453, 454, 455.
Blauwverlaat 446.   Ochtrup 410, 411, 615.
Blesdijke 432.   Odoorn 473, 481.
Blesse, de 432, 436, 442.   Odoornerveen 481.
Blessum 420.   Oenkerk 446, 447.
Blokzijl 416, 418.   Offingawier 421.
Blija 447, 448.   Oldeberkoop 436, 440, 441, 490.
Blijham 463, 467, 468.   Oldebert 438, 440, 450.
Boekelo 496.   Oldeboorn 436, 438.
Boer 419.   Oldebroek 14, 15.
Boer, ten 460.   Oldebroek, Kamp van 97.
Bolsward 420, 422, 423, 425, 426, 427, 429.   Olburgen 103.
Bonnen 472.   Oldeholtpade 440, 441.
Bonnerveen 469, 472.   Oldeholtwolde 440.
Bonte Bok 439.   Oldehorne 436, 440.
Boornbergum 439.   Oldehove 451, 453.
Borculo 104, 401, 402.   Oldelamer 432.
Borger 469, 473, 481.   Oldemarkt 416, 432.
Borgercompagnie 463, 469, 472.   Oldenbroek 15.
Borgsweer 459.   Oldenkotte 401.
Borne 407, 483, 484.   Oldenzaal 402, 411, 482, 483, 486, 493, 613.
Bornerbroek 484.   Oldetrijne 432.
Bourtange 467.   Olst 97, 404, 405.
Boven Haulerwijk 438.   Olterterp 436, 438, 439, 440.
Boxum 420, 421, 424.   Ommelanderwijk 469.
Boyl 442, 490, 491.   Ommen 405, 406, 412, 413, 415, 486, 487.
Bozum 420, 424.   Ommerschans 412, 415.
Brantgum 449.   Onderdendam 454, 455, 456, 460.
Breede 454.   Onnen 469.
Briltil 450, 479.   Onstwedde 467.
Brummen 95.   Onzalige bosschen 95, 103.
Buinen 469.   Oosteinde 458.
Buinen, Nieuw- 469.   Oosterbierum 419.
Buinerveen 469, 481.   Oostereinde Winschoten 459.
Buitenpost 444, 445, 446, 449, 451, 470.   Oosterend 420, 429.
Bunne 480.   Oosterend op Terschelling 419, 427, 429.
Burgsteinfurt 615, 617.   Oosterhesselen 473.
Burgwerd 429.   Ooster-Hoogebrug 457, 462, 463.
Cloese, de 401, 402.   Oosterlittens 420, 429.
Coesfeld 401, 617.   Oostermeer 445.
Coevorden 413, 414, 473, 474, 487.   Oosternieland 458.
Daarle 412, 486.   Oosternijkerk 447, 448, 449.
Dalen 473, 474.   Oosterwierum 420, 421, 424, 428.
Dalfsen 406, 408, 413, 415.[16]   Oosterwolde (Fr.) 438, 440, 441, 491.
Dantumawoude 446.   Oosterwolde (Geld.) 15.
Darfeld 617.   Oosterwijtwerd 458.
Dassenberg 16, 17.   Oosterzee 431.
De Blesse 432, 436, 442.   Oosthem 422.
De Cloese 401, 402.   Oosthoek 419.
De Delle 97.   Oostmahorn 447.
Dedemsvaart (Avereest) 413, 414, 415, 416, 489.   Oostrum 448.
De Dille 421, 424, 428.   Oostwolde (Oldambt) 459, 463.[23]
De 3-Romers 421, 428, 431, 436, 438, 443.   Oostwolde (Westerkwartier) 440, 450.
Deersum 421, 424, 431, 443.   Ootmarsum 402, 482.
De Groeve 469, 471.   Opeinde 436, 438, 444, 450.
De Hilte 469, 472.   Opende 438, 450.
Deinum 420.   Opperkooten 445, 446, 470.
De Klomp 26.   Oranjewoud 436, 440, 441.
De Knijpe 439, 440, 441.   Orvelte 473, 481.
De Krieger 418.   Osingahuizen 430.
De Lichtmis 413, 415, 416.   Ossenzijl 416, 432.
De Loo 473, 474.   Oterdum 459, 462, 463.
De Lutte 493.   Oud-Appelscha 491.
De Noord 418.   Oud-Avereest 412, 415, 489.
De Punt 469, 475, 480.   Oude Bildtzijl 419.
De Roode School 458.   Oudega 422, 430, 434.
Delden 102, 402, 407, 484, 485.   Oude-Pekela 463, 466, 467.
De Leek 438, 479.   Oudemirdum 433, 434.
Delfstrahuizen 431.   Oude Roodehaan 463.
Delfzijl 457, 458, 459, 465.   Oudeschans 463.
Delle, De 97.   Oude Schoot 436, 440, 441.
Denekamp 402, 493.   Oude Schouw 428, 431, 436, 438.
Den Ham (Gr.) 453.   Oudkerk 446, 447.
Den Ham (O.) 412, 486.   Oud-Milligen 16, 17.
Den Hoorn 453, 455.   Oud-Schoonebeek 474.
Den Horn 451.   Oudwoude 446.
Derp 475.   Ousterhaule 431.
De Stapel 412, 415, 489.   Paaslo 416.
De Steeg 95, 103, 104.   Padhuis 474.
De Wijk 412, 415, 478.   Parrega 422.
Deventer 16, 95, 97, 98, 401, 402, 404, 405, 409, 492.   Paterswolde 469, 475, 480.
De Zande 15, 97.   Peize 480.
Diepenheim 102.   Pekela, Nieuwe- 467, 469.
Diepenveen 404.   Pekela, Oude- 463, 466, 467.
Dieren 95, 103.   Peperga 442.
Diever 442, 476, 477, 490, 491.   Pesse 473, 494.
Dieverbrug 475, 476, 477.   Piaam 423.
Dikninge 478.   Pieterburen 453, 455.
Dille, de 421, 424, 428.   Pietersbierum 419.
Dinxterveen 416, 418.   Pieterzijl 449, 452.
Doesburg 104.   Pikveld 474.
Doetinchem 104.   Pingjum 425, 426.
Doezum 450, 451.   Poppingawier 421.
Dokkum 447, 448, 449.   Post, ten 457, 461, 462, 463.
Doldersum 490, 491.   Punt, de 469, 475, 480.
Dollen Hoed 102, 401.   Putten 14, 15.
Donderen 480.   Quatre-Bras 436, 437, 438, 445, 446, 447, 470.
Dongjum 419, 427.   Raalte 405, 406, 407, 408, 409, 492.
Doniaga 431.   Raard 447, 448.
Donkerbroek 438, 440, 441.   Rasquert 454, 455.
Doornspijk 14, 15.   Rauwerd 421.
Dordrecht, Nieuw- 473.   Rechteren 406, 408, 413, 415.
Dordtsche Brug 473, 474.   Reiderwolderpolder 463.
Dorkwerd 453.   Reitsum 447, 448.
Dragten 436, 438, 439, 444, 450.   Rekken 401.
Drempt 104.   Renswoude 26.
Drieborg 463.   Rhaa 103.
Driezum 446.   Rhede 468.
Drogeham 446.   Rheine 613, 614, 617.
Dronrijp 419, 420.   Ried 419.
Drouwen 473.   Riele 405.
Drouwenerveen 469.   Rien 420, 429.
Duivendans 14, 97.   Rinsumageest 446, 447.
Duurswoude 439.   Ritsumazijl 420, 424.
Dwingelo 476, 477.   Roden 438, 479, 480.
Echten 431, 477.   Rogat 478.
Ede 26.   Rolde 472, 473, 476.
Ee 448, 449.   Romers, de 3 421, 428, 431, 436, 438, 443.
Eekwerderdraai 457.   Roodehaan 453.
Eelde 469, 480.   Roodehaan, Oude 463.
Eelderwolde 469, 480.   Roode School, de 458.
Eenum 458.   Roptazijl 419.
Eenrum 453.   Rossum 482.
Eerde 412, 486.   Roswinkel 488.
Eesterga 431.[17]   Rotsterhaule 431.
Eestrum 445.   Rottevalle 444, 450.
Eesveen 476.   Rottum, (Fr.) 431.
Eext 469, 472.   Rottum, (Gr.) 454, 458.
Eexta 461.   Rouveen 415, 416.[24]
Eexterveen 469.   Rozendaal kasteel 95, 103, 104.
Eibergen 104, 401, 402.   Ruinen 475, 477, 489.
Elahuizen 422, 434.   Ruinerwold 478, 489.
Elburg 14, 15.   Ruisscherbrug 457, 462, 463.
Ellekom 104.   RĂŒtenbrock 467, 474, 488.
Elp 473.   Ruurlo 98, 104, 401.
Elsloo 442, 490.   Rijperkerk 446.
Emblicheim 414.   Rijs, Huis 422, 433, 434, 435.
Emmen 473.   Rijssen 99, 402, 409.
Emmer-Compascuum 474.   Saaxum 453.
Emma-Pyramide 95, 103, 104.   Salzbergen 613.
Emst 94.   Sandfirden 430.
Engelbert 463.   Sappemeer 460, 463, 465, 469.
Engwier 423.   Sauwerd 453, 454.
Engwierum 448, 449, 452.   Scharmer 460, 462.
Enschedé 102, 104, 402, 407, 410, 411, 482, 493, 495, 496, 497, 616.   Scharnegoutum 421, 424, 429, 431, 443.
Enter 403, 409.   Scharrenbrug 431.
Enumatil 450, 451, 479.   Schatsborg 458.
Epe 94.   Scheemda 461, 463, 466.
Epe (bij Gronau) 410, 411.   Scherpenzeel (Fr.) 432.
Eppenhuizen 456, 458.   Scherpenzeel (Geld.) 26.
Epse 95, 97, 98, 401, 402.   Schiermonnikoog 447.
Erica 473, 474.   Schildwolde 460, 461, 462, 465.
Erm 473.   School, de Roode 458.
Ermelo 14, 15.   Schoonebeek, Nieuw- 474.
Espe 616.   Schoonebeek, Oud 474.
Eursinge 473, 475, 494.   Schoonheeten 405, 492.
Euvelgunne 463.   Schoonlo 473, 481.
Exloo 481.   Schoonoord 481.
Exmorra 422.   Schoot, Oude 436, 440, 441.
Ezinge 453.   Schöppingen 616.
Faan 450, 479.   Schoterzijl 416, 418, 432.
Farmsum 457, 459, 462, 463, 465.   Schouw, Oude 428, 431, 436, 438.
Feerwerd 453.   SchĂŒttorf 613.
Feldhausen 414.   Sebaldeburen 450.
Ferwerd 447, 448.   Sellingen 467.
Finkega 442.   Sexbierum 419.
Finkum 419.   Sibrandahuis 446, 447.
Finsterwolde 463.   Sibrandaburen 421.
Finsterwolderhamrik 463.   Siddeburen 462, 464, 465.
Fleringen 402, 483, 486.   Sint Annen 460.
Follega 431.   Siegerswoude 438, 439.
Formerum 419, 427, 429.   Sint Anna Parochie 419.
Foudgum 449.   Sint Jacobi Parochie 419.
Foxham 460, 462, 463, 469, 471.   Sint Jans Klooster 416, 418.
Fraeijlenborg 460, 461, 462, 465.   Sint Nicolaasga 431, 434.
Franeker 419, 427, 428, 429.   Sint Johannesga 431, 434.
Frankhuis 97, 416.   Slagharen 413, 414, 494.
Frederiksoord 436, 475, 476, 489, 490, 491.   Slappeterp 419.
Friesche palen 440, 450.   Sleen 473.
Frijtum 453.   Sleen, Noord- 473.
Gaarkeuken 450, 451.   Slochteren 462, 463, 464, 465.
Gaast 423.   Sloten 434.
Gaasterland 434.   Slijkenburg 416, 418, 432.
Gaastmeer 430.   Smilde 438, 475, 476.
Galamadammen 435.   Smilde, Hooger 475, 476.
Ganzedijk 463.   Snakkerburen 438, 445.
Garnwerd 453.   Sneek 421, 422, 424, 429, 431, 443.
Garrelsweer 457, 458, 462, 463.   Snikzwaag 431.
Garsthuizen 456, 458.   Sondel 433, 434.
Garijp 437.   Sonnega 432.
Gasselte 469, 473.   Sonsbeek 94, 95.
Gasselterboerveen 469.   Spanga 432.
Gasselternijeveen 469.   Spannenburg 431, 434.
Gasteren 471, 472.   Spannum 420.
Gauw 421.   Spier 473, 475, 494.
Gees 473.   Spijk 458.
Geesteren (Geld.) 401, 402, 486.   Spijkerboor 469, 471, 472.
Geesteren (O.) 486.   Stadskanaal 464, 466, 467, 469, 472, 488.
Genemuiden 416, 418.[18]   Stadspolder 463.
Genum 447, 448.   Stadtlohn 401.
Gerkesklooster 446.   Stapel, de 412, 415, 489.
Gersloot 439.   Staphorst 415, 416.
Gescher 401.   Station Idaard-Roordahuizen 443.
Geteloh 402.   Stavoren 422, 423, 433, 434, 435.[25]
Giekerk 446, 447.   Stedum 456, 458, 461.
Gieten 469, 472, 473, 476.   Steeg, de 95, 103, 104.
Gieterveen 469, 472.   Steendam 464, 465.
Giethoorn 418.   Steenderen 103.
Gildehaus 401, 411, 613.   Steenendam 446, 447.
Ginkel 26.   Steenen Tafel 94, 95.
Godlinze 458.   Steenwijk 416, 418, 436, 475, 476, 489.
Goënga 421.   Steenwijkerwold 416.
Goor 102, 402, 403, 409, 485.   Steggerden 442.
Gorredijk. 436, 439, 440, 441.   Stiens 419, 447.
Gorssel. 95, 97, 98.   Stitswerd 454, 456.
Goutum 437.   Stroobos 446, 451.
Grafhorst 418.   Suameer 436, 437, 438, 445.
Gramsbergen 413, 487.   Suawoude 437.
Grapendaal 97.   Surhuisterveen 438, 444, 445, 450.
Groenlo 98, 104, 614.   Surhuizum 444.
Groeve, de 469, 471.   Tacozijl 433.
Grollo 473.   Ten Arlo 415, 477, 478.
Gronau 410, 411, 493, 616.   Ten Boer 460.
Groningen 440, 450, 451, 453, 454, 456, 457, 462, 463, 469, 470, 471, 475, 480.   Ten Post 457, 461, 462, 463.
Grootegast 450.   Ter Apel 467, 474, 488.
Groot Leeuwte 416.   Terband 439.
Grouw 431.   Terbandsterschans 439.
Grijpskerk 450, 451, 452, 470.   Terborg 104.
Haaksbergen 104, 402, 484, 485.   Terhorne 431.
Hagenau 103.   Teridzerd 440.
Hallum 447.   Terkaple 431.
Ham, den (Gr.) 453.   Terlet 94, 95.
Ham, den (O.) 412, 486.   Termunten 462, 463.
Hamdijk 463.   Termunterzijl 462.
Hardegarijp 436, 437, 438, 446, 447, 470.   Ternaard 447, 448, 449.
Hardenberg 413, 414, 487, 494.   Terschelling 419, 429.
Harderwijk 14, 15.   Terwispel 439.
Haren 469, 475, 480.   Terwolde 97.
Harendermolen 469, 475, 480.   Terzool 421.
Harich 422, 434.   Teuge 16.
Harkema Opeinde 444, 446.   Tietjerk 437, 446.
Harkstede 460, 462.   Tjalleberd 439.
Harlingen 419, 423, 427, 429.   Tjamsweer 458.
Hartwerd 420, 429.   Tjerkgaast 434.
Haskerhorne 434.   Tjerkwerd 422, 423, 430.
Hasselt 416.   Tjum 427, 429.
Hattem 94, 97.   Tjummarum 419, 427.
Hattemerbroek 97.   Tolbert 438, 440, 450.
Haule 438, 440.   Tonsel 14, 15.
Haulerwijk Beneden 438.   Trijzenberg 94.
Haulerwijk Boven 438.   Tubbergen 402, 486.
Havelte 418, 436, 475, 489, 490.   Tweckelo 495.
Havelterbrug 475, 489, 490.   Twello 16.
Heeg 430.   Twickel, kasteel 102, 402, 407.
Heek 614, 616.   Twijzel 445, 446, 470.
Heemse 413, 414, 487, 494.   Twijzelerburen 445, 446.
Heerde 94, 97.   Tijnaarloo 471.
’s-Heerenbroek 97, 417.   Tijnje 436, 439.
Heerenveen 428, 431, 434, 436, 439, 440.   Uelsen 402, 414.
Heeten 405, 492.   Uffelterbrug 475, 490.
Heide (Huis ter) (Dr.) 438.   Uithuizen 456, 458.
Heide (Huis ter) (Fr.) 431.   Uithuizermeeden 456, 458.
Heiligerlee 459, 463, 466.   Uithuizerpolder 456.
Heino 406, 407, 408, 409.   Uitwierda 458.
Hellendoorn 405, 406, 412, 486.   Ulrum 453, 455.
Hellum 462, 465.   Ureterp 438, 439, 440, 450.
Helpman 469, 475, 480.[19]   Usquert 454, 456, 458.
Hemelum 422, 433, 434, 435.   Usselo 104, 402, 495, 496.
Hemrik 438.   Vaassen 94.
Hengelo (G.) 104.   Valthermond 488.
Hengelo (O.) 102, 402, 407, 483, 484, 495.   Varsseveld 104.
Hengevelde 402, 485.   Veendam 463, 464, 466, 469, 471, 472.
Hennaard 420, 429.   Veenhuizen 438.
Herbaijum 419, 429.   Veenklooster 446, 449.
Herculo 404.   Veenwouden 445, 446, 447.
Het Waar 462.   Veessen 97.
Het Witte Huis (Herberg) 438.   Veldhoek 415.
Heveskes 459, 462, 463.   Velp 95, 103, 104.
Heveskesklooster 462.   Vierhuizen (Fr.) 431.
Hichtum 420, 427.   Vierhuizen (Gr.) 453.
Hierden 14, 15.   Vierverlaten 440, 450.
Hilte, de 469, 472.   Vilsteren 406, 413, 415.
Hindeloopen 422, 423.   Visvliet 446, 449, 451, 470.
Hitsum 427.   Vlagtwedde 467.[26]
Hoevelaken 16, 17.   Vledder 476, 490, 491.
Holten 99, 402, 409, 492.   Vlieghuis 474.
Holwerd 447, 448, 449.   Vlieland 419, 427, 429.
Holwierda 457, 458.   Vogelenzang 428.
Hommerts 422, 430, 431.   Vollenhove 416, 418.
Hooge Beintum 448.   Voorst 17, 95, 97.
Hoogebrug-, Ooster 457, 462, 463.   Voorst (Station) 95.
idem, Winschoter 463, 467, 468.   Voorstonden 95.
Hooger Smilde 475, 476.   Voorthuizen 16, 17.
Hoogeveen 415, 473, 478, 494.   Vorden 98, 103.
Hoogezand 460, 463, 469, 471.   Vreden 401, 614.
Hooghalen 473, 475, 476, 494.   Vries 471, 475, 480.
Hoogkerk 440, 450, 451.   Vriescheloo 468.
Hoog Zuthem 409.   Vriezenveen 486, 487, 494.
Hoorn op Terschelling 419, 427, 429.   Vroomshoop 487, 494.
Hoorn, de 480.   Vrouwebuurt 419.
Hoorn, den 453, 455.   Waar, het 462.
Horn, den 451.   Wagenborgen 462.
Hornhuizen 453, 455.   Wanneperveen 416, 418.
Hornsterzwaag 440.   Wapse 476.
Horstmar 616, 617.   Wapserveen 489.
Houwerzijl 453.   Warffum 454, 455.
Huis ter Heijde (Fr.) 431.   Warfhuizen 453.
Huis ter Heijde (Dr.) 438, 479, 480.   Warfstermolen 452.
Huis ter Huivre 434.   Warga 437, 443.
Huis Rijs 422, 433, 434, 435.   Warns 422, 433, 434, 435.
Hummelo 104.   Warnsveld 99, 102.
Hijum 447.   Warstiens 437.
Idaard-Roordahuizum (Station) 443.   Wartena 437.
Indijk 428.   Wateren 442, 490, 491.
Irnsum 428, 431, 436, 438.   Waterhuizen 463, 480.
Itens 420, 429.   Wedde 467, 468.
Itterbeek 414.   Weerseloo 402, 483, 486.
Ittersum 97, 404, 409.   Wehe 453, 455.
Jachthuis 413, 414, 494.   Weidum 420, 421, 424.
Jacobi Parochie, St. 419.   Weiwerd 459, 462, 463.
Jans Klooster, St. 416, 418.   Weldam 102.
Jellum 420, 424.   Welsrijp 428, 429.
Jeslum 447.   Welsum 97.
Johannes Kerkhovenpolder 463.   Wesepe 405.
Johannesga, St. 431, 434.   Wessum 497.
Jorwerd 420, 428.   Westdorp 473.
Joure 431, 434.   Westeinde 477.
Jubbega 439, 440.   Westerbork 473, 481.
Jutrijp 422, 431.   Westerbroek 463.
Kampen 15, 97, 417, 418.   Westeremden 456.
Kamper-Nieuwstad 15.   Westergeest 446.
Kantens 454, 456, 458.   Westerlee 461, 466.
Kasteel Ampsen 401, 402.   Westerlittens 420, 427.
Katerveer 14, 94.   Westermeer 434.
Katlijk 440.   Westernieland 455.
Keppel-Laag 104.   Westerwijtwerd 458, 461.
Kerkenveld 494.   Westhem 422, 430.
Kiel-Windeweer 469, 471, 472.[20]   Westhoek 419.
Kimswerd 429.   Wetsens 447.
Kippenburg 422, 434.   Wetsinghe 453, 454.
Klarenbeek, halte 95.   Weijerswold 474.
Klarenbeeksche bosch 94, 95.   Wildervank 464, 469, 472.
Klazinaveen-Zuid 474.   Wezep 14, 97.
Klein Leeuwte 416.   Wilhelmina’s-oord 436, 490.
Kliuw 420.   Wichmond 103.
Klomp, de 26.   Wiene 102.
Kloosterburen 453, 455.   Wier 419.
Kloosterveen 438, 475, 476, 479, 480.   Wierden 99, 402, 403, 407, 412.
Knijpe, de 439, 440, 441.   Wierummerschouw 453.
Koekange 412, 475, 489.   Wetteringen 614.
Kolderveen 418.   Wietmarschen 414.
Kolderwolde 422, 434.   Wiewerd 428.
Kolham 460, 462.   Wilp 95, 97.
Kollum 446, 449.   Winde 480.
Kollumerzwaag 446.   Windesheim 97, 404.
Kollumerzijl 449.   Windeweer 469, 471, 472.
Kommerzijl 452, 453.   Winneweer 457.
Kooten 446.   Winschoten 459, 463, 466, 467, 468.
Kornwerd 423, 426.   Winschoter-Hoogebrug 463, 467, 468.
Korte-Zwaag 439, 440, 441.   Winschoter Oostereinde 459.
Kostvliet 469.   Winsum (Fr.) 420, 428, 429.
Koudum 422, 423, 435.   Winsum (Gr.) 453, 454.
Krieger, de 418.   Wirdum (Gr.) 458.
Kropswolde 471.   Witmarsum 426, 427, 429.
Kuinre 416, 418, 432.   Witte Huis, Herberg Het 438.
Laag-Keppel 104.   Wittelte 477, 490.
Laag Zuthem 409.   Wittelterbrug 475, 477, 490.[27]
Laar 414.   Wittewierum 460, 461.
Lage 402.   Woeste Hoeve 94, 95.
Landerum 419, 427, 429.   Woldendorp 459, 462.
Lange-Zwaag 439, 440, 441.   Wolfsbargen 471.
Langweer 431.   Wollegaast 431, 434.
Lankhorst 412.   Woltersum 460.
Laren 99, 401, 402.   Wolvega 432, 436, 441.
Leegkerk 451.   Wommels 420, 427, 429.
Leek, de 438, 440, 479.   Wons 425, 426.
Leenders 416, 418.   Workum 422, 423.
Leens 453, 455.   Woudenberg 26.
Leermens 458.   Woudsend 422, 434.
Leeuwarden 419, 420, 421, 431, 436, 437, 438, 446, 447, 470.   Wijhe 97, 404, 406.
Leeuwte, Groot 416.   Wijk, de 412, 415, 478.
Leeuwte, Klein 416.   Wijckel 434.
Lekkum 446, 447.   Wijnjeterp 438, 439, 441.
Lellens 461.   Wijns 447.
Lemele 405, 406, 412.   Wijtgaard 421, 431, 436, 437, 438.
Lemelerveld 405, 406, 408.   Wijthmen 407, 409, 413.
Lemmer 416, 418, 431, 432, 433.   IJhorst 412, 478.
Lettelbert 440, 450.   IJlst 422.
Leusden, Nieuw 26.   IJpecolsga 422, 434.
Leusen, Nieuw 413.   IJsbrechtum 422, 429.
Lhee, Noord- 476.   IJsselmuiden 418.
Lheebroek 476.   Zalk 97, 417.
Lichtaard 447, 448.   Zand, ’t 458.
Lichtenvoorde 104.   Zande, de 15, 97.
Lichtmis, de 413, 415, 416.   Zandeweer 456, 458.
Lies 419, 427, 429.   Zeerijp 458.
Lieve Vrouwe Parochie 419.   Zenderen 407, 483, 484.
Lievinge 473, 481.   Zevenhuizen 440.
Linde 415.   Zorgvlied 442, 490, 491.
Lingen 414.   Zoutkamp 453, 455.
Lippenhuizen 439, 441.   Zuidbarge 473.
Lochem 102, 103, 401, 402.   Zuidbroek 460, 463, 464.
Loenen 95.   Zuidhorn 450, 451, 453, 470, 479.
Lohne 414.   Zuidlaarderveen 470, 479. 469.
Lonneker 402, 411, 482.   Zuidlaren 470, 479. 469, 471, 480.
Loo, de 473.   Zuideind 438.
Loo ’t 16, 17, 94.   Zuidveen 418.
Loon 471, 472.   Zuidwending 463, 466.
Loppersum 458.   Zuidwolde (Dr.) 415, 477, 478, 480.
Losdorp 458.   Zuidwolde (Gr.) 454, 456.
Losser 402, 493.   Zurig 423, 426.
Luinjeberd 439.   Zuthem, Hoog- 409.
Lutkegast 450, 451.   Zuthem, Laag- 409.
Lutkepost 444.   Zutphen 17, 95, 97, 99, 102.
Lutkewierum 420.   Zuurdijk 453.
Lutte, de 411, 493.   Zwaag, Korte- 439, 440, 441.
Luttenberg 405.   Zwaag, Lange- 439, 440, 441.
Lutter Hoofdwijk 413.[21]   Zwaagwesteinde 445, 446.
Luxwoude 439.   Zwartewegseinde 437.
Makkinga 440, 441, 442, 490.   Zwartkruis 446.
Makkum 423, 425.   Zwartsluis 416, 418.
Mander 402.   Zweeloo 473.
Mantgum 428.   Zwichem 437.
Mariënberg 413, 487, 494.   Zwillbroek 401, 614.
Markelo 99, 402.   Zwinderen 473.
Marksvelde 485.   Zwolle 14, 94, 97, 404, 407, 409, 413, 415, 416, 417.
Marle 97.   Zijldijk 458.
Marrum 447.   Zijpenberg 95, 103, 104.

[28]

[Inhoud]

Voornaamste en geschiktste verbindingen
TUSSCHEN
Amersfoort–Arnhem–Assen–Bentheim–Deventer–Enschedé–Groningen–Harlingen–Heerenveen–Leeuwarden–Lemmer–Stavoren–Winschoten–Zutphen en Zwolle onderling.

[Inhoud]

1. Van Amersfoort naar:

Arnhem Route 26a
Assen.
Amersfoort–Zwolle Route,, 14
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Aken Route,, 475a
Bentheim.
Amersfoort–Deventer Route,, 16
Deventer–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Deventer Route,, 16
Enschedé.
Amersfoort–Deventer Route,, 16
Deventer–EnschedĂ© Route,, 402a
Groningen.
Amersfoort–Zwolle Route,, 14
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Groningen Route,, 465a
Harlingen.
Amersfoort–Kampen Route,, 15
Kampen–Lemmer Route,, 418a
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a
Heerenveen.
Amersfoort–Zwolle Route,, 14
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Amersfoort–Zwolle Route,, 14
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436 [29]
Lemmer.
Amersfoort–Kampen Route,, 15
Kampen–Lemmer Route,, 418a
Stavoren.
Amersfoort–Kampen Route,, 15
Kampen–Lemmer Route,, 418a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Amersfoort–Zwolle Route,, 14
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen Route,, 17
Zwolle Route,, 14

[Inhoud]

2. Van Arnhem naar:

Amersfoort Route,, 26a
Assen.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Bentheim.
Arnhem–Lochem Route,, 103a
Lochem–Hengelo Route,, 102
Hengelo–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Deventer Route,, 95a
Enschedé Route,, 104a
Groningen.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Groningen Route,, 475a
Harlingen.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a
Heerenveen.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a [30]
Leeuwarden.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Stavoren.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Arnhem–Zwolle Route,, 94
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen Route,, 95c
Zwolle Route,, 94

[Inhoud]

3. Van Assen naar:

Amersfoort.
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Amersfoort Route,, 14
Arnhem.
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Bentheim.
Assen–Coevorden Route,, 473a
Coevorden–Nordhorn Route,, 441b
Nordhorn–Bentheim Route,, 615
Deventer.
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Deventer Route,, 404
Enschedé.
Assen–Almelo Route,, 494
Almelo–EnschedĂ© Route,, 407 [31]
Groningen Route,, 480a
Harlingen.
Assen–Beetsterzwaag Route,, 438d
Beetsterzwaag–Akkrum Route,, 436b
Akkrum–Franeker Route,, 428
Franeker–Harlingen Route,, 419a
Heerenveen.
Assen–Donkerbroek Route,, 438d
Donkerbroek–Heerenveen Route,, 440b
Leeuwarden Route,, 438a
Lemmer.
Assen–Oosterwolde Route,, 438d
Oosterwolde–Wolvega Route,, 441a
Wolvega–Lemmer Route,, 432a
Stavoren.
Assen–Donkerbroek Route,, 438d
Donkerbroek–Heerenveen Route,, 440b
Heerenveen–Stavoren Route,, 434a
Winschoten.
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen.
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b

[Inhoud]

4. Van Bentheim naar:

Amersfoort.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Deventer Route,, 402a
Deventer–Amersfoort Route,, 16
Arnhem.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Hengelo Route,, 402a
Hengelo–Lochem Route,, 102
Lochem–Arnhem Route,, 103a [32]
Assen.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Coevorden Route,, 414b
Coevorden–Assen Route,, 473a
Deventer.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Deventer Route,, 402a
Enschedé Route,, 411a
Groningen.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Coevorden Route,, 414b
Coevorden–Gieten Route,, 473c
Gieten–Zuidlaren Route,, 469f
Zuidlaren–Groningen Route,, 469e
Harlingen.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Dedemsvaart Route,, 414a
Dedemsvaart–Balkbrug Route,, 415b
Balkbrug–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Heerenveen–Franeker Route,, 428
Franeker–Harlingen Route,, 419a
Heerenveen.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Dedemsvaart Route,, 414a
Dedemsvaart–Balkbrug Route,, 415b
Balkbrug–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Dedemsvaart Route,, 414a
Dedemsvaart–Balkbrug Route,, 415b
Balkbrug–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Hengelo Route,, 402a
Hengelo–Zwolle Route,, 407
Zwolle–Lemmer Route,, 416a [33]
Stavoren.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Hengelo Route,, 402a
Hengelo–Zwolle Route,, 407
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Bentheim–Nordhorn Route,, 615
Nordhorn–Coevorden Route,, 414b
Coevorden–Gasselte Route,, 473c
Gasselte–Stadskanaal Route,, 469f
Stadskanaal–Winschoten Route,, 467c
(Men kan iets korter rijden, door de route grootendeels over Duitschland te nemen, doch deze route valt buiten dezen Reiswijzer.)
Zutphen.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Goor Route,, 402a
Goor–Zutphen Route,, 102
Zwolle.
Bentheim–Oldenzaal Route,, 411a
Oldenzaal–Hengelo Route,, 402a
Hengelo–Zwolle Route,, 407

[Inhoud]

5. Van Deventer naar:

Amersfoort Route,, 16
Arnhem Route,, 95a
Assen.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Bentheim.
Deventer–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Enschedé Route,, 402a
Groningen.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Groningen Route,, 475a
Harlingen.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a [34]
Heerenveen.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Steenwijk Route,, 413b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Stavoren.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Deventer–Zwolle Route,, 404a
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen Route,, 97a
Zwolle Route,, 404a

[Inhoud]

6. Van Enschedé naar:

Amersfoort.
Enschedé–Deventer Route,, 402a
Deventer–Amersfoort Route,, 16
Arnhem Route,, 104a
Assen.
Enschedé–Almelo Route,, 407
Almelo–Assen Route,, 494
Bentheim Route,, 411a
Deventer Route,, 402
Groningen.
Enschedé–Almelo Route,, 407
Almelo–Assen Route,, 494
Assen–Groningen Route,, 480a [35]
Harlingen.
Enschedé–Almelo Route,, 407
Almelo–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Heerenveen–Franeker Route,, 428
Franeker–Harlingen Route,, 419a
Heerenveen.
Enschedé–Almelo Route,, 407
Almelo–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Enschedé–Almelo Route,, 407
Almelo–Meppel Route,, 412a
Meppel–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer
Enschedé–Zwolle Route,, 407
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Stavoren.
Enschedé–Zwolle Route,, 407
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Enschedé–Nordhorn Route,, 402d
Nordhorn–Coevorden Route,, 414b
Coevorden–Gasselte Route,, 473c
Gasselte–Stadskanaal Route,, 469f
Stadskanaal–Winschoten Route,, 467c
(Men kan iets korter rijden, door de route grootendeels over Duitschland te nemen, doch deze route valt buiten dezen Reiswijzer.)
Zutphen Route,, 102a
Zwolle Route,, 407

[Inhoud]

7. Van Groningen naar:

Amersfoort.
Groningen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Amersfoort Route,, 14 [36]
Arnhem.
Groningen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen Route,, 480a
Bentheim.
Groningen–Zuidlaren Route,, 469e
Zuidlaren–Gieten Route,, 469f
Gieten–Coevorden Route,, 473c
Coevorden–Nordhorn Route,, 414b
Nordhorn–Bentheim Route,, 615
Deventer.
Groningen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Groningen–Assen Route,, 480a
Assen–Almelo Route,, 494
Almelo–EnschedĂ© Route,, 407
Harlingen.
Groningen–Leeuwarden Route,, 470
Leeuwarden–Harlingen Route,, 419a
Heerenveen Route,, 440a
Leeuwarden Route,, 470
Lemmer.
Groningen–Heerenveen Route,, 440a
Heerenveen–Lemmer Route,, 431d
Stavoren.
Groningen–Heerenveen Route,, 440a
Heerenveen–Stavoren Route,, 434a
Winschoten Route,, 463a
Zutphen.
Groningen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Groningen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b

[37]

[Inhoud]

8. Van Harlingen naar:

Amersfoort.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Lemmer–Kampen Route,, 418a
Kampen–Amersfoort Route,, 15
Arnhem.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen.
Harlingen–Franeker Route,, 419a
Franeker–Akkrum Route,, 428
Akkrum–Beetsterzwaag Route,, 436b
Beetsterzwaag–Assen Route,, 438d
Bentheim.
Harlingen–Franeker Route,, 419a
Franeker–Heerenveen Route,, 428
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Balkbrug Route,, 412a
Balkbrug–Dedemsvaart Route,, 415b
Dedemsvaart–Nordhorn Route,, 414a
Nordhorn–Bentheim Route,, 615
Deventer.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Harlingen–Franeker Route,, 419a
Franeker–Heerenveen Route,, 428
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Almelo Route,, 412a
Almelo–EnschedĂ© Route,, 407
Groningen.
Harlingen–Leeuwarden Route,, 419a
Leeuwarden–Groningen Route,, 470
Heerenveen.
Harlingen–Franeker Route,, 419a
Franeker–Heerenveen Route,, 428
Leeuwarden Route,, 419a [38]
Lemmer.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Stavoren Route,, 423
Winschoten.
Harlingen–Leeuwarden Route,, 419a
Leeuwarden–Groningen Route,, 470
Groningen–Winschoten Route,, 463a
Zutphen.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Harlingen–Sneek Route,, 429a
Sneek–Lemmer Route,, 431a
Lemmer–Zwolle Route,, 416a

[Inhoud]

9. Van Heerenveen naar:

Amersfoort.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Amersfoort Route,, 14
Arnhem.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen.
Heerenveen–Donkerbroek Route,, 440b
Donkerbroek–Assen Route,, 438d
Bentheim.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Balkbrug Route,, 412a
Balkbrug–Dedemsvaart Route,, 415b
Dedemsvaart–Nordhorn Route,, 414a
Nordhorn–Bentheim Route,, 615
Deventer.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Deventer Route,, 404a [39]
Enschedé.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Almelo Route,, 412a
Almelo–EnschedĂ© Route,, 407
Groningen Route,, 440a
Harlingen.
Heerenveen–Franeker Route,, 428
Franeker–Harlingen Route,, 419a
Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer Route,, 431d
Stavoren Route,, 434a
Winschoten.
Heerenveen–Groningen Route,, 440a
Groningen–Winschoten Route,, 463a
Zutphen.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Heerenveen–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b

[Inhoud]

10. Van Leeuwarden naar:

Amersfoort.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Amersfoort Route,, 14
Arnhem.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen Route,, 438a
Bentheim.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Balkbrug Route,, 412a
Balkbrug–Dedemsvaart Route,, 415b
Dedemsvaart–Nordhorn Route,, 414a
Nordhorn–Bentheim Route,, 615 [40]
Deventer.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Meppel Route,, 416b
Meppel–Almelo Route,, 412a
Almelo–EnschedĂ© Route,, 407
Groningen Route,, 470
Harlingen Route,, 419a
Heerenveen Route,, 436a
Lemmer Route,, 431a
Stavoren.
Leeuwarden–Sneek Route,, 421a
Sneek–Stavoren Route,, 422a
Winschoten.
Leeuwarden–Groningen Route,, 470
Groningen–Winschoten Route,, 463a
Zutphen.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Leeuwarden–Steenwijk Route,, 436a
Steenwijk–Zwolle Route,, 416b

[Inhoud]

11. Van Lemmer naar:

Amersfoort.
Lemmer–Kampen Route,, 418a
Kampen–Amersfoort Route,, 15
Arnhem.
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen.
Lemmer–Wolvega Route,, 432a
Wolvega–Oosterwolde Route,, 441a
Oosterwolde–Assen Route,, 438d [41]
Bentheim.
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Hengelo Route,, 407
Hengelo–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Deventer.
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–EnschedĂ© Route,, 407
Groningen.
Lemmer–Heerenveen Route,, 431d
Heerenveen–Groningen Route,, 440a
Harlingen.
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a
Heerenveen Route,, 431d
Leeuwarden Route,, 431a
Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Lemmer–Wolvega Route,, 432a
Wolvega–Oosterwolde Route,, 441a
Oosterwolde–Assen Route,, 438d
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen.
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle Route,, 416a

[Inhoud]

12. Van Stavoren naar:

Amersfoort.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Kampen Route,, 418a
Kampen–Amersfoort Route,, 15
Arnhem.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Arnhem Route,, 94 [42]
Assen.
Stavoren–Heerenveen Route,, 434a
Heerenveen–Donkerbroek Route,, 440b
Donkerbroek–Assen Route,, 438d
Bentheim.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Hengelo Route,, 407
Hengelo–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Deventer.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–EnschedĂ© Route,, 407
Groningen.
Stavoren–Heerenveen Route,, 434a
Heerenveen–Groningen Route,, 440a
Harlingen Route,, 423
Heerenveen Route,, 434a
Leeuwarden.
Stavoren–Sneek Route,, 422a
Sneek–Leeuwarden Route,, 421a
Lemmer Route,, 433
Winschoten.
Stavoren–Heerenveen Route,, 434a
Heerenveen–Groningen Route,, 440a
Groningen–Winschoten Route,, 463a
Zutphen.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Stavoren–Lemmer Route,, 433
Lemmer–Zwolle Route,, 416a

[43]

[Inhoud]

13. Van Winschoten naar:

Amersfoort.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Amersfoort Route,, 14
Arnhem.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Arnhem Route,, 94
Assen.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Bentheim.
Winschoten–Stadskanaal Route,, 467c
Stadskanaal–Gasselte Route,, 469f
Gasselte–Coevorden Route,, 473c
Coevorden–Nordhorn Route,, 414b
Nordhorn–Bentheim Route,, 615
(Men kan iets korter rijden, door de route grootendeels over Duitschland te nemen, doch deze route valt buiten dezen Reiswijzer.)
Deventer.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Deventer Route,, 404a
Enschedé.
Winschoten–Stadskanaal Route,, 467c
Stadskanaal–Gasselte Route,, 469f
Gasselte–Coevorden Route,, 463c
Coevorden–Nordhorn Route,, 414b
Nordhorn–EnschedĂ© Route,, 402d
(Men kan iets korter rijden, door de route grootendeels over Duitschland te nemen, doch deze route valt buiten dezen Reiswijzer.)
Groningen Route,, 463a
Harlingen.
Winschoten–Groningen Route,, 463a
Groningen–Leeuwarden Route,, 470
Leeuwarden–Harlingen Route,, 419a [44]
Heerenveen.
Winschoten–Groningen Route,, 463a
Groningen–Heerenveen Route,, 440a
Leeuwarden.
Winschoten–Groningen Route,, 463a
Groningen–Leeuwarden Route,, 470
Lemmer.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Oosterwolde Route,, 438d
Oosterwolde–Wolvega Route,, 441a
Wolvega–Lemmer Route,, 432a
Stavoren.
Winschoten–Groningen Route,, 463a
Groningen–Heerenveen Route,, 440a
Heerenveen–Stavoren Route,, 434a
Zutphen.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b
Zwolle–Zutphen Route,, 97b
Zwolle.
Winschoten–Veendam Route,, 466a
Veendam–Assen Route,, 472a
Assen–Meppel Route,, 475a
Meppel–Zwolle Route,, 416b

[Inhoud]

14. Van Zutphen naar:

Amersfoort Route,, 17
Arnhem Route,, 95c
Assen.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Bentheim.
Zutphen–Goor Route,, 102
Goor–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a
Deventer Route,, 97a
Enschedé Route,, 102a [45]
Groningen.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Groningen Route,, 475a
Harlingen.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a
Heerenveen.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Stavoren.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Zutphen–Zwolle Route,, 97b
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zwolle Route,, 97b

[Inhoud]

15. Van Zwolle naar:

Amersfoort Route,, 14
Arnhem Route,, 94
Assen.
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Bentheim.
Zwolle–Hengelo Route,, 407
Hengelo–Oldenzaal Route,, 402a
Oldenzaal–Bentheim Route,, 411a [46]
Deventer Route,, 404a
Enschedé Route,, 407
Groningen.
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Groningen Route,, 475a
Harlingen.
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Sneek Route,, 431a
Sneek–Harlingen Route,, 429a
Heerenveen.
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Heerenveen Route,, 436a
Leeuwarden.
Zwolle–Steenwijk Route,, 416b
Steenwijk–Leeuwarden Route,, 436a
Lemmer Route,, 416a
Stavoren.
Zwolle–Lemmer Route,, 416a
Lemmer–Stavoren Route,, 433
Winschoten.
Zwolle–Meppel Route,, 416b
Meppel–Assen Route,, 475a
Assen–Veendam Route,, 472a
Veendam–Winschoten Route,, 466a
Zutphen Route,, 97b

[47]

[Inhoud]

ROUTES UIT HOOFDSTUK I.

[Inhoud]

14 Blad 13–18–19 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
AMERSFOORT [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 73.3
10.1 Nijkerk [FM] [H] [K] 10.1 63.2 S.
10.1 Putten [FM] [H] [K] [VP] 20.2 53.1 ,,
4.9 Ermelo [H] [FM] [K] 25.1 48.2 ,,
3.5 Tonsel. 28.6 44.7 ,,
2.2 Harderwijk [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 30.8 42.5 ,,
4.3 Hierden. 35.1 38.2 ,,
8.2 Nunspeet [MH] [FM] [H] [K] [VP] 43.3 30.— ,,
5.— Doornspijk [VP] 48.3 25.— ,,
4.— Elburg [H] [VP] 52.3 21.— ,,
4.8 Oldebroek [K] [VP] 57.1 16.2 ,,
6.4 Duivedans. 63.5 9.8 ,,
1.4 Wezep [K] 64.9 8.4 ,,[48]
5.8 Katerveer. 70.7 2.6 S.
2.0 ZWOLLE [MH] [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 73.3 — ,,

[47]

Men verlaat Amersfoort door de Kamperpoort. Na 2Âœ K.M. spoorwegovergang. Aan de daarop volgende splitsing links houden [W] 590. In Nijkerk vóór de kerk rechts [W] 921 en daarna op den driesprong links [W] 920 en rechtuit naar Harderwijk. In Harderwijk [W] 2050 rechtsaf, op de Markt [W] 2051 weder rechts en bij den derden [W] 2052 nogmaals rechts. (BÄł [W] 2050 rechtuit gaande, en verderop, waar de straat rechts afbuigt, even linksaf gaande, heeft men een fraai zeegezicht.) Men blijft den straatweg volgen tot Elburg. In Elburg rechts [WW] 820 en 17761. Voorbij K.M.-paal 59 [W] 1184 rechts houden. Aan het Katerveer [W] 241 per pontveer over den IJssel (veergeld: R & b 7Âœ c., MR & b 12Âœ c., A & b 27Âœ c., elke pers. meer: 2Âœ c., bÄł ruw weer of hoog water dubbel of 3-voudig tarief.) Aan de uitspanning „Katerveer” kruist men den dijk, 2 bruggen over en langs de paardentram naar Zwolle, waar men bij de Kamperpoort aankomt.

De weg is over het algemeen goed berijdbaar. [48]

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden, men houde echter den keiweg door Elburg.

[Inhoud]

15 Blad 13–18–19 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
AMERSFOORT [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] — 72.5
10.1 Nijkerk [FM] [H] [K] 10.1 62.4 S.
10.1 Putten [FM] [H] [K] 20.2 52.3 ,,
4.9 Ermelo [FM] [H] [K] 25.1 47.4 ,,
3.5 Tonsel. 28.6 43.9 ,,
2.2 Harderwijk [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 30.8 41.7 ,,
4.3 Hierden. 35.1 37.4 ,,
8.2 Nunspeet [MH] [FM] [H] [K] [VP] 43.3 29.2 ,,
5.— Doornspijk [VP] 48.3 24.2 ,,
4.— Elburg [H] [VP] 52.3 20.2 ,,
4.8 Oldebroek [K] [VP] 57.1 15.4 ,,
10.2 De Zande. 67.3 5.2 ,,
5.2 KAMPEN [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] 72.5 — ,,

Men verlaat Amersfoort door de Kamperpoort. Na 2Âœ K.M. spoorwegovergang. Aan de daarop volgende splitsing links houden [W] 590. In Nijkerk vóór de kerk rechts [W] 921 en daarna op den driesprong links [W] 920 en rechtuit naar Harderwijk. In Harderwijk [W] 2050 rechtsaf, op de Markt [W] 2051 weder rechts en bij den 3den [W] 2052 nogmaals rechts. (BÄł [W] 2050 rechtuit gaande, en verderop, waar de straat rechts afbuigt, even linksaf gaande, heeft men een fraai zeegezicht.) Men blijft den straatweg volgen tot Elburg. In Elburg rechts [WW] 820 en 1176,2 en den Zuiderzeestraatweg volgen tot circa 5 K.M. voorbij Oldebroek; dan bij K.M.-paal 59.3 linksaf [W] 1184. Bij de Zande komt men op den IJsseldijk en volgt dien tot Kampen.

De weg is grootendeels goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [49]

[Inhoud]

16 Blad 18–19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
AMERSFOORT [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] — 57.7
4.— Hoevelaken. 4.— 53.7 S.
12.5 Voorthuizen [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 16.5 41.2 ,,
8.7 Oud-Milligen. 25.2 32.5 ,,
3.8 Nieuw-Milligen [K] [VP] 29.— 28.7 ,,
13.7 Apeldoorn [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 42.7 15.— ,,
7.8 Teuge [K] [VP] 50.5 7.2 ,,
3.2 Twello [FM] [H] [G] 53.7 4.— ,,
4.— DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 57.7 — ,,

Men verlaat Amersfoort door de Kamperpoort. Bij den [W] 588 rechtuit blijven gaan.3 Na ruim 1 K.M. spoorwegovergang. Aan de daarop volgende splitsing rechtuit [W] 590, dan steeds rechtuit tot Apeldoorn. (Voorbij K.M.-paal 30 tusschen Nieuw-Milligen en Apeldoorn rechtsafslaand en daarna bij een wegwijzer een voetpad links nemend, bereikt men in enkele minuten den Dassenberg. Schoon panorama. Nabij K.M.-paal 32 vóór A. de bekende diepe put (Zondags niet te bezichtigen) en bij den spoorwegovergang vóór A. links het paleis „Het Loo”.) In Apeldoorn linksaf [W] 1597 en over het kanaal [W] 1468. Men volgt den straatweg naar Zutphen en slaat spoedig den eersten straatweg links in. Men komt Deventer over de schipbrug binnen [W] 1936.4

De weg voert van Amersfoort tot Voorthuizen door wei- en bouwlanden en heide, en tot Nieuw-Milligen door uitgestrekte heidevelden, doch is geheel met boomen beplant. Tusschen Nieuw-Milligen en Apeldoorn is de weg heuvelachtig en voert door schoone bosschen. [50]

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden, uitgezonderd de weg, beschreven in de eerste „Men kan ook”. Deze is ook gesloten voor motorrijwielen. De spoorbrug, genoemd in de 2e „Men kan ook”, is voor voertuigen gesloten als een trein nadert.

[Inhoud]

17 Blad 18–19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
AMERSFOORT [MH] [FM] [H] [VP] [K] [BD] [G] — 62.7
4.— Hoevelaken. 4.— 58.7 S.
12.5 Voorthuizen [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 16.5 46.2 ,,
8.7 Oud-Milligen [K] 25.2 37.5 ,,
3.8 Nieuw-Milligen [K] [VP] 29.— 33.7 ,,
13.7 Apeldoorn [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 42.7 20.— ,,
14.1 Voorst [FM] [R] [VP] [BD] 56.8 5.9 ,,[51]
5.9 ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [BD] 62.7 — ,,

Men verlaat Amersfoort door de Kamperpoort. Bij den [W] 588 rechtuit blijven gaan. Ruim 1 K.M. verder spoorwegovergang. Aan de daarop volgende splitsing rechtuit [W] 590, dan steeds rechtuit tot Apeldoorn. (Voorbij K.M.-paal 30 tusschen Nieuw-Milligen en Apeldoorn rechtsafslaand, en daarna bij een wegwijzer een voetpad links nemend, bereikt men in enkele minuten den Dassenberg. Schoon panorama. Nabij K.M.-paal 32 vóór A. de bekende diepe put (Zondags niet te bezichtigen), en bij den spoorwegovergang vóór A. links het paleis „Het Loo”.) In Apeldoorn linksaf [W] 1597 en over het kanaal [W] 1468 den straatweg houden langs het station Voorst [51]tot Zutphen, waar men over de IJsselbrug [WW] 1886 en 1885 aankomt.

De weg is goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

26 Blad 18–19 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
AMERSFOORT [MH] [FM] [H] [VP] [K] [BD] [G] — 46.6
5.— Nieuw Leusden. 5.— 41.6 S.
3.7 Woudenberg [FM] [VP] 8.7 37.9 ,,
5.3 Scherpenzeel [H] [K] [VP] [BD] 14.— 32.6 ,,
3.6 Renswoude [H] [VP] 17.6 29.— ,,
3.6 De Klomp [R] [K] [VP] 21.2 25.4 ,,
7.2 Ede [FM] [H] [K] [VP] 28.4 18.2 ,,[52]
4.9 Ginkel. 33.3 13.3 ,,
13.3 ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 46.6 — ,,

Men verlaat Amersfoort langs den Arnhemschen weg [W] 589. Aan den driesprong voorbij Nieuw-Leusden rechts houden [W] 831. In Woudenberg linksaf [W] 2121, dan rechtuit tot Ede. Daar bij den eersten [W] 1044 rechts, verderop links en direct weder rechtsaf, steeds den hoofdweg door het dorp volgende. Voorbij de kerk bij [W] 578 linksaf, en rechtuit naar Arnhem. Men komt te Arnhem langs den Amsterdamschen straatweg [W] 1655.

De weg is goed berijdbaar, tusschen Ede en Arnhem heuvelachtig.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [52]

[Inhoud]

94 Blad 13–19 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 65.6
9.3 Terlet [VP] 9.3 56.3 S.
5.1 Woeste Hoeve [K] 14.4 51.2 ,,
6.2 Beekbergen [FM] 20.6 45.— ,,
6.4 Apeldoorn [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 27.— 38.6 ,,
2.4 ’t Loo. 29.4 36.2 S. G.
7.— Vaassen [R] [K] [VP] 36.4 29.2 G.
3.2 Emst. 39.6 26.— ,,
3.8 Epe [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] 43.4 22.2 ,,
6.2 Heerde [FM] [H] [K] [VP] 49.6 16.— ,,
10.4 Hattem [K] [VP] 60.— 5.6 ,,
(2.—) (Trijzenberg.) (—) (—) (G.)
3.— Katerveer [K] [VP] 63.— 2.6 G.
2.6 ZWOLLE [MH] [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 65.6 — S.

Men verlaat Arnhem door de Apeldoornsche straat. (Even buiten A. ’t fraaie landgoed „Sonsbeek” met mooie wandelingen; en 2 K.M. buiten A. rechts ’t Klarenbeeksche bosch met fraai panorama aan de „Steenen Tafel”.) Rechtuit tot het Loo. Daar rechts [W] 1596 en langs het park van het paleis. In Vaassen, Emst en Epe rechtuit. Voorbij Epe aan den tweesprong rechts houden. Vóór Heerde links [W] 354. Men volgt vanaf Heerde rechtuit den grintweg naar Hattem. Te H. bij cafĂ© Schenk linksaf.5 In Hattem rechts [W] 1819 de poort door en over den IJsseldijk tot Katerveer [W] 241; per pontveer over den IJssel (R & b 7Âœ c., MR & b 12Âœ c., A & b 27Âœ c., elke pers. meer 2Âœ c., bÄł ruw weder of hoog water dubbel of 3-voudig tarief.) Aan de uitspanning „Katerveer” kruist men den dijk, 2 bruggen over en langs de paardentram naar Zwolle, waar men aan de Kamperpoort aankomt.

De weg is goed berijdbaar, tusschen Arnhem en Apeldoorn heuvelachtig.

Naar den Trijzenberg met bosch en belvĂ©dĂšre: Bij Hattem even over de spoorrails zijnde, linksaf [W] 243. Op [53]het landgoed aan de uitspanning „Molecate” moet men een toegangsbewijs Ă  10 cent koopen.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden, echter natuurlijk niet de „Men kan ook”.

[Inhoud]

95a Blad 19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [H] [R] [K] [VP] [G] — 38.4
9.3 Terlet [VP] 9.3 29.1 S.
4.7 Woeste Hoeve [K] [MH] 14.— 24.4 ,,
5.— Loenen [K] [VP] 19.— 19.4 G
8.3 Halte Klarenbeek. 27.3 11.1 ,,
6.8 Wilp [FM] [VP] 34.1 4.3 G. S.
4.3 DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 38.4 — S.

Men verlaat Arnhem door de Apeldoornsche straat. (Even buiten Arnhem het fraaie landgoed „Sonsbeek” met mooie wandelingen, en 2 K.M. buiten Arnhem rechts het Klarenbeeksche bosch met fraai panorama aan de „Steenen Tafel”.) Steeds rechtuit tot paal 13, d.i. even vóór de Woeste Hoeve, en daar [W] 498 rechtsaf naar Loenen. In Loenen linksaf. Over het Apeldoornsche kanaal en daarna rechts houden. Over den spoorweg langs de halte Klarenbeek. Men kruist den straatweg [W] 521 en slaat op den volgenden straatweg gekomen, linksaf [W] 887. Men komt Deventer over de schipbrug binnen [W] 1936. [54]

De grintweg is goed berijdbaar. Van Arnhem tot Loenen zeer heuvelachtig.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

95b Blad 19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 41.3
5.— Velp [FM] [H] [VP] 5.— 36.3 S.
5.8 de Steeg [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 10.8 30.5 ,,
4.2 Dieren [FM] [H] [K] [VP] [BD] 15.— 26.3 ,,
6.3 Brummen [H] [K] [VP] 21.3 20.— ,,
4.7 Voorstonden. 26.— 15.3 G.
3.9 Station Voorst. 29.9 11.4 ,,
1.4 Voorst [FM] [R] [VP] [BD] 31.3 10.— S.
5.7 Wilp [FM] [VP] 37.— 4.3 ,,
4.3 DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 41.3 — ,,

Men verlaat Arnhem door de Steenstraat [W] 1631 en volgt de tramrails tot Velp. (Te Velp: links zÄłweg naar Rozendaal, met het kasteel „Rozendaal”; even voorbÄł Velp links zÄłweg naar „Beekhuizen”, eene uitspanning in schoone bosschen, nabÄł de Emma-pyramide en den ZÄłpenberg, beide met fraai panorama.) Van Velp steeds langs de tramrails tot De Steeg. (Links van De Steeg: de Onzalige en Middagter bosschen.) Voorbij De Steeg door de beroemde Middagter-allĂ©e en rechtuit tot Dieren en dan verder rechtuit den straatweg volgen. 1 K.M. voorbij Brummen linksaf [W] 209 over den spoorweg en dan rechtuit. Bij Voorstonden [W] 519 links houden. Langs station Voorst over den spoorweg, dan steeds rechtuit tot Deventer. Men komt D. over de schipbrug binnen [W] 1936.

De weg voert grootendeels door een zeer schoone streek en langs vele fraaie buitenverblijven.

De straatweg is zeer goed, de grintweg vrij goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [55]

[Inhoud]

95c Blad 19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 43.4
5.— Velp [FM] [H] [VP] 5.— 38.4 S.
5.8 Steeg [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 10.8 32.6 ,,
4.2 Dieren [FM] [H] [K] [VP] [BD] 15.— 28.4 ,,
6.3 Brummen [H] [K] [VP] 21.3 22.1 ,,
7.7 Zutphen [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] 29.— 14.4 ,,
7.6 Gorssel [FM] [H] [K] [VP] 36.6 6.8 ,,
3.4 Epse [VP] 40.— 3.4 ,,
3.4 DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 43.4 — ,,

Men verlaat Arnhem door de Steenstraat [W] 1631 en volgt de tramrails naar Velp. (Te Velp links zÄłweg naar het kasteel „Rozendaal”, even voorbÄł Velp links zÄłweg naar „Beekhuizen”, eene uitspanning in schoone bosschen, nabÄł de Emma-pyramide en den ZÄłpenberg, beide met fraai panorama.) Van Velp steeds langs de tramrails naar De Steeg. (Links van De Steeg de Onzalige en Middagter bosschen.) Voorbij De Steeg door de beroemde Middagter-AllĂ©e en rechtuit tot Dieren. (Aldaar nabÄł het station links zÄłweg naar het landgoed „Hagenau”) en dan verder rechtuit den straatweg volgen tot Brummen en Zutphen. Over de IJsselbrug, dan [W] 1885 rechtuit den Stationsweg, het plein vóór het station schuin over [W] 1948 en de Rozengracht volgen tot men aan de tramrails komt (Nieuwstad), die men linksaf [W] 1949 volgt. Verder den straatweg houden tot Deventer, waar men aan de Pothoofdbrug aankomt [W] 1937.

De weg is goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [56]

[Inhoud]

97a Blad 13–19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 56.2
7.3 Gorssel [FM] [H] [K] [VP] 7.3 48.9 S.
3.4 Epse [VP] 10.7 45.5 ,,
3.7 Deventer [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [G] 14.4 41.8 ,,
12.— Welsum. 26.4 29.8 G.
5.— Driesprong bij Veessen. 31.4 24.8 ,,
(8.4) (De Delle.) (—) (—) (Rp.)
(8.6) (Kamp van Oldebroek.) (—) (—) (Rp. G.)
3.4 Heerde [FM] [H] [K] [VP] 34.8 21.4 G.
9.4 Wezep [K] 44.2 12.— ,,
1.4 Duivendans. 45.6 10.6 S.
5.4 de Zande. 51.— 5.2 ,,
5.2 KAMPEN [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] 56.2 — ,,

Men volgt de rails van de paardentram op Eefde en verder den straatweg houden naar Deventer, waar men over de Pothoofdbrug [W] 1937 aankomt. Men verlaat Deventer over de schipbrug [W] 1936. Daarna direct rechtsaf door „De Worp” (park), den grintweg op (deze weg is echter voor motorrÄłwielen verboden—deze nemen den volgenden weg rechtsaf) en bij den tweesprong, op den dijk, rechtsaf; men volgt den dijk (waarvan men een zeer mooi uitzicht heeft op den ÄČssel) tot dicht bij Veessen, dan (den tweeden grintweg na Welsum) linksaf. Bij den tweesprong voorbij het kanaal rechtsaf naar Heerde. In H. voorbij de kerk links- [W] 469 en iets verder rechtsaf [W] 355. In Wezep rechtuit [W] 1183 en den straatweg volgen. Voorbij Duivendans bij K.M.-paal 59.3 [W] 1184 rechtsaf. Aan de Zande komt men op den IJsseldijk en volgt dien tot Kampen.

Even vóór Kampen, waar links de grintweg van Elburg komt [W] 1180, begint keibestrating. Tusschen Heerde en Wezep eenigszins heuvelachtig.

Naar De Delle en Kamp van Oldebroek: Aan den driesprong bij Veessen linksaf, bij den 2-sprong voorbij ’t Kanaal rechtuit, bij den volgenden [W] 354 weer rechtuit; men doet nu van de kom van Heerde alleen het zuidwestelijk gedeelte aan en slaat bij wegwijzerbord 769 linksaf en langs een rijwielpad naar De Delle. (De Delle is eene uitspanning in mooie dennenbosschen met belvĂ©dĂšre, waarvan men een prachtig uitzicht heeft over bosch en heide en op de Zuiderzee.) Bij De Delle linksafslaande bereikt men het Artilleriekamp. [57]

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

97b Blad 13–14–19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 60.6
7.3 Gorssel [FM] [H] [K] [VP] 7.3 53.3 S.
3.4 Epse [VP] 10.7 49.9 ,,
4.— Deventer [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 14.7 45.9 ,,
11.5 Olst [FM] [R] [VP] [BD] 26.2 34.4 ,,
6.— Wijhe [H] [K] [VP] [BD] 32.2 28.4 ,,
6.8 Windesheim. 39.— 21.6 ,,
4.5 Ittersum. 43.5 17.1 ,,
3.5 Zwolle [MH] [FM] [H] [R] [BD] [G] 47.— 13.6 ,,
6.7 ’s Heerenbroek. 53.7 6.9 ,,
6.9 KAMPEN [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] 60.6 — G.

Men volgt de rails van de paardentram op Eefde en verder den straatweg houden naar Deventer. Aldaar de Pothoofdbrug over zijnde, linksaf [W] 1937 en steeds den IJssel volgend, rijdt men langs de Welle en Onder de Linden tot den Noordenbergsingel, vlak bij de spoorbrug, daar rechts [W] 1935, aan het eind van dezen Singel linksaf [W] 1934, onder het viaduct door [W] 1947 en dan steeds rechtuit. Men volgt den straatweg, die van 4 K.M. voorbij Deventer tot 2 K.M. voorbij Wijhe over den IJsseldijk loopt. Bij Zwolle niet over den eersten spoorwegovergang, doch rechtsaf [W] 1440, en verder rechtuit. Te Zwolle bij [W] 1990 rechts houden en bij [W] 1991 linksaf langs de stad, de gracht aan de rechterhand houdende, tot aan de Kamperpoorterbrug, daar links [W] 1984 en rechtuit tot Frankhuis bij K.M.-paal 2, daar links [W] 154 en 1 K.M. voorbij den spoorweg den dijk af (links gaat naar Zalk), rechtuit door ’s-Heerenbroek. Men bereikt Kampen langs het station en over de IJsselbrug [W] 1624. [58]

De weg is goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

97c Blad 13–14–19–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 65.4
5.9 Voorst [FM] [R] [VP] [BD] 5.9 59.5 S.
5.7 Wilp [FM] [VP] 11.6 53.8 ,,
(4.3) (Deventer [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G]) (—) (—) (S.)
9.8 Terwolde [FM] 21.4 44.— S. G.
6.2 Welsum. 27.6 37.8 G.
6.— Veessen. 33.6 31.8 ,,
(3.8) (Wijhe [H] [K] [VP] [BD]) (—) (—) (G.)
5.6 Marle. 39.2 26.2 G.
9.2 Hattem [FM] [K] [VP] 48.4 17.— ,,
7.8 Zalk. 56.2 9.2 ,,
4.— de Zande. 60.2 5.2 ,,
5.2 KAMPEN [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] 65.4 — S.

Men verlaat Zutphen over de IJsselbrug [W] 1885 en slaat direct rechtsaf [W] 1886, onder den spoorweg door, den straatweg op. Langs station Voorst over den spoorweg en dan rechtuit. Bij de splitsing bij K.M.-paal 53 linksaf [W] 1945. Bij de buitenplaats „Beekwolde” rechts den grintweg op, aan het begin van Terwolde links het dorp in, bij de kerk rechts [W] 2044. Op den 4-sprong rechts naar den IJsseldijk en volgt dien geheel. Waar de dijk ophoudt, buigt de weg links naar den grintweg Apeldoorn–Hattem. Op dien weg, 3Âœ K.M. vóór Hattem, rechtsaf. Te Hattem bij cafĂ© „Schenk” linksaf, Hattem door [W] 1819 en over den IJsseldijk langs Katerveer [W] 241 rechtuit, 2Âœ K.M. voorbij K. links van den dijk af, bij den eersten wegwijzer rechts.6

Bij den volgenden wegwijzer eveneens en bij den derden, bij Zalk, links en den IJsseldijk op. Vanaf de Zande, waar links de weg van Wezep komt, is de dijk bestraat en even vóór Kampen, waar de weg links van Elburg komt [W] 1180, begint keibestrating.

Naar Deventer: Bij de splitsing bij K.M.-paal 53 rechtsaf [W] 1945.

Naar Wijhe: Ruim 3 K.M. voorbij Veessen rechts per pontveer over den IJssel (R & b 7œ c., MR & b 10 c., A & b 32œ c., elke pers. meer 2œ c.) [59]De grintwegen zijn vrij goed berijdbaar. Van de Zande af is de weg slecht. Af en toe mooie uitzichten op den IJssel.

De weg mag en kan met automobielen bereden worden, met uitzondering van Zalk–De Zande, men volge dus van Welsum af route 97a.

[Inhoud]

98 Blad 20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] — 44.5
3.4 Epse [VP] 3.4 41.1 S.
3.4 Gorssel [FM] [H] [K] [VP] 6.8 37.7 ,,
14.2 Vorden [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 21.— 23.5 S. G. S.
10.7 Ruurlo [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 31.7 12.8 S.[60]
12.8 GROENLO [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 44.5 — S. G.

Men verlaat Deventer over de Pothoofdbrug [W] 1937 (haven) en volgt den Zutphenschen straatweg tot voorbij den spoorwegovergang bij Eefde, tusschen Gorssel en Zutphen; daar links den grintweg op. Bij de uitspanning „De Kap” komt men weer op den straatweg; daar [W] 1876 linksaf en vervolgt men den straatweg naar Vorden [W] 419. Voorbij V. over den spoorweg en eveneens vóór Ruurlo. (Aldaar het fraaie kasteel „Ruurlo” met schoone bosschen.) Langs station Ruurlo weder over den spoorweg en dan [W] 523 rechtsaf naar Groenlo. [60]

De weg voert over het geheel door een mooie streek.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

99a Blad 14–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 45.9
(8.7) (Almen [K] [VP]) (—) (—) (G.)
13.7 Laren [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 13.7 32.2 G.
12.— Holten [FM] [H] [K] [VP] 25.7 20.2 ,,
8.— Rijssen [FM] [H] [K] [VP] 33.7 12.2 S.
7.2 Wierden [H] [K] [VP] 40.9 5.— ,,
5.— ALMELO [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 45.9 — ,,

Men verlaat Zutphen langs de rails van de paardentram op Eefde, buiten de stad den eersten grintweg rechts op en op den dwarsweg Kapper-Allée gekomen, links; 400 M. verder rechtsaf en daarna over de spoorlijn.

Te Laren linksaf langs de tramrails, dan spoedig den eersten weg rechts [W] 400 en op de volgende splitsing linkshouden. In Holten komt men op den straatweg en slaat rechtsaf [W] 76 en kort daarna linksaf [W] 29 naar Rijssen. Door R. en dan linksaf [W] 1421 naar Wierden en daar rechtsaf [W] 63 naar Almelo.

Naar Almen: 4 K.M. na den spoorwegovergang bij een wegwijzer rechtsaf.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

99b Blad 14–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 46.6
1.2 Warnsveld [K] [VP] 1.2 45.4 S.
12.5 Laren [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 13.7 32.9 G.
11.6 Markelo [H] [R] [K] [VP] 25.3 21.3 Z. Rp.[61]
8.8 Rijssen [FM] [H] [K] [VP] 34.1 12.5 Z.
7.5 Wierden [H] [K] [VP] 41.6 5.— S.
5.— ALMELO [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 46.6 — ,,

Men verlaat Zutphen door de Larestraat, voorbij Warnsveld linksaf de Kapper-Allée in [W] 1876, na 1.2 K.M. rechtsaf, over de spoorlijn.

Te Laren linksaf langs de tramrails, dan spoedig den eersten weg rechts [W] 400 en op de volgende splitsing rechtshouden. Verder volgt men een zandweg met rijwielpad, die verderop weer in grintweg overgaat naar [61]Markelo. Van Markelo naar Rijssen is de weg thans nog zandweg, doch zeer waarschijnlijk zal de geheele weg Laren–Markelo–Rijssen verhard worden. Van Rijssen volgt men den straatweg naar Wierden, daar rechtsaf [W] 63 en weder langs den straatweg naar Almelo.

Deze route is door bovengenoemden zandweg voorloopig voor auto’s ongeschikt.

[Inhoud]

102a Blad 20–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ZUTPHEN [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] — 54.8
1.2 Warnsveld [K] [VP] 1.2 53.6 S.
14.2 Lochem [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 15.4 39.4 G.
10.7 Diepenheim [FM] [H] [K] [VP] 26.1 28.7 ,,
5.— Goor [FM] [H] [K] [VP] [BD] 31.1 23.7 ,,
5.5 Wiene. 36.6 18.2 S. Rp.
4.4 Delden [FM] [H] [VP] 41.— 13.8 S.[62]
5.3 Hengelo [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 46.3 8.5 ,,
8.5 ENSCHEDE [MH] [FM] [H] [VP] 54.8 — ,,

Men verlaat Zutphen door de Larestraat. Voorbij Warnsveld bij K.M.-paal 34 den grintweg rechtuit [W] 156 naar Lochem. (BÄł den [W] 157, vlak vóór Lochem: rechts zÄłweg naar de uitspanning „Dollen Hoed” met belvĂ©dĂšre, uitgangspunt om de Lochemsche bergen te bezoeken.) Door Lochem rechtuit [W] 2097, buiten L. over de Berkelbrug en rechtuit naar Diepenheim. (Op dezen weg na de Berkelbrug voorbÄł Lochem links zÄłweg naar het kasteel „Ampsen” met uitgestrekt bosch.) Voorbij Diepenheim links houden [W] 1355 tot Goor. In Goor [W] 680 rechtsaf.7 Men volgt den straatweg naar Delden, (voorbÄł Delden links zÄłweg naar het kasteel „Twickel” met prachtige omgeving en bosschen. De bÄł het kasteel [62]behoorende tuinen zÄłn te bezichtigen des Woensdags- en Zaterdagsmiddags, waarvoor men in de hotels kaarten kan krÄłgen. Op den watertoren bÄł Delden heeft men een mooi uitzicht) en verder naar Hengelo. Te Hengelo rechtsaf den straatweg blijven volgen naar EnschedĂ©.

De weg is goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden, echter niet de „Men kan ook”.

[Inhoud]

103 Blad 19–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 44.1
5.— Velp [FM] [H] [R] [VP] 5.— 39.1 S.
5.8 de Steeg [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 10.8 33.3 ,,
4.2 Dieren [FM] [H] [K] [VP] [BD] 15.— 29.1 ,,
1.5 Olburgen. 16.5 27.6 G.
1.6 Rhaa. 18.1 26.— ,,
3.8 Steenderen [FM] [K] 21.9 22.2 ,,[63]
4.8 Baak [K] [VP] 26.7 17.4 S.
1.9 Wichmond. 28.6 15.5 ,,
5.— Vorden [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 33.6 10.5 ,,
10.5 LOCHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 44.1 — S. G.

Men verlaat Arnhem door de Steenstraat [W] 1631 en volgt de tramrails naar Velp. (Te Velp links zijweg naar het kasteel „Rozendaal” en even voorbij Velp links zijweg naar „Beekhuizen”, eene uitspanning met schoone bosschen nabij de Emma-Pyramide en den Zijpenberg, beide met fraai panorama.) Van Velp de rails blijven volgen naar De Steeg. (Links van De Steeg de Onzalige en Middagter bosschen.)

Voorbij De Steeg door de beroemde Middagter-AllĂ©e [63]en rechtuit tot Dieren. (Aldaar, nabÄł het station, zÄłweg naar het landgoed „Hagenau”.) In D. per pontveer den IJssel (R & b 10 c., MR & b 10 c., A & b 20 c., elke pers. meer 5 c.). Vóór Steenderen bij een driesprong links houden. In Steenderen rechtuit [W] 961 en kort daarop rechtsaf [W] 996. Bij Baak kruist men den grintweg Zutphen–Hummelo [W] 418. In Wichmond rechts houden [W] 1734 en dan rechtuit tot Vorden. In V. eerst links [W] 1172 en op den straatweg rechtsaf [W] 419 en na den spoorwegovergang linksaf. 6 K.M. verder, bij den wegwijzer, rechtsaf naar Lochem.

De weg is over het algemeen goed berijdbaar. Van Baak tot Lochem voert de weg meest door een boschrijke streek.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. Opmerking verdient, dat het gedeelte Baak, Wichmond, Vorden, met niet te groote snelheid bereden moet worden, daar de weg zeer kronkelend is, terwijl de berm op vele plaatsen dicht begroeid is met alle uitzicht benemend hakhout. [64]

[Inhoud]

104a Blad 19–20–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 84.7
5.— Velp [FM] [H] [R] [VP] 5.— 79.7 S.
5.8 de Steeg [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 10.8 73.9 ,,
3.— Ellekom [FM] [VP] 13.8 70.9 ,,
3.9 Doesburg [MH] [FM] [H] [R] [VP] 17.7 67.— G.
2.4 Drempt [FM] [R] 20.1 64.6 ,,
4.4 Laag-Keppel [MH] [FM] [H] [K] [VP] 24.5 60.2 ,,
1.3 Hummelo [FM] 25.8 58.9 ,,
10.— Hengelo [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 35.8 48.9 ,,
11.— Ruurlo [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 46.8 37.9 ,,
6.8 Borculo [FM] [H] [VP] 53.6 31.1 ,,
7.2 Neede [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 60.8 23.9 ,,
10.1 Haaksbergen [FM] [R] [VP] [BD] [G] 70.9 13.8 ,,
8.9 Usselo. 79.8 4.9 ,,
4.9 ENSCHEDE [MH] [FM] [H] [VP] [G] 84.7 — ,,

Men verlaat Arnhem door de Steenstraat [W] 1631 en volgt de tramrails naar Velp. (Te Velp links zÄłweg naar kasteel „Rozendaal” en even voorbÄł Velp links zÄłweg naar „Beekhuizen”, eene uitspanning met schoone bosschen nabÄł de Emma-pyramide en den ZÄłpenberg, beide met fraai panorama.) Van Velp de rails blijven volgen naar De Steeg. (Links van De Steeg de Onzalige en Middagter bosschen.) Na de Middagter-AllĂ©e voorbij Hotel Brinkhorst den eersten weg rechts in [W] 472. Steeds rechtuit, tot men op den Doesburgschen dijk aan de tramrails komt [W] 1752, daar dan rechtsaf naar Doesburg. Aldaar over de schipbrug. In de stad steeds rechtuit, voorbij de kerk de tweede straat linksaf naar Laag-Keppel. (BÄł Laag-Keppel kasteel „Keppel”, dat gedeeltelÄłk te bezichtigen is.) Te Laag-Keppel linksaf [W] 339 naar Hummelo. (BÄł Hummelo kasteel „Enghuizen” met fraaie bosschen.) Te Hummelo rechts [W] 338 en den tweeden grintweg links in, daarna rechtuit en 4 K.M. voorbij Hummelo linksaf [W] 336 naar Hengelo. In Hengelo rechtsaf [WW] 804 en 1658 naar Ruurlo. Vóór Ruurlo komt men op den straatweg en slaat daar rechtsaf [W] 335. (In Ruurlo fraai kasteel met schoone bosschen.) Te Ruurlo het dorp door en rechtsaf [W] 522 naar Borculo. Door B. [W] 1090 en daarna rechts [W] 1089 naar Neede. In Neede eerst rechts houden [W] 1092 en bij de kerk linksaf [W] 1093. Voorbij N. aan de splitsing weder linksaf naar Haaksbergen en EnschedĂ©.

De weg is over ’t algemeen goed berijdbaar. [65]

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

104b Blad 19–20–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
ARNHEM [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] — 90.4
5.— Velp [FM] [H] [R] [VP] 5.— 85.4 S.
5.8 de Steeg [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 10.8 79.6 ,,
3.— Ellekom [FM] [VP] 13.8 76.6 ,,
3.9 Doesburg [MH] [FM] [H] [VP] 17.7 72.7 G.
2.4 Drempt [FM] [R] 20.1 70.3 S.
4.4 Laag-Keppel [MH] [FM] [H] [K] [VP] 24.5 65.9 ,,
5.7 Doetinchem [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] 30.2 60.2 ,,
13.3 Varsseveld [FM] [H] [VP] 43.5 46.9 G.
8.8 Lichtenvoorde [MH] [FM] [H] [VP] 52.3 38.1 ,,[66]
7.7 Groenlo [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 60.— 30.4 ,,
7.2 Eibergen [MH] [FM] [BD] 67.2 23.2 ,,
9.4 Haaksbergen [FM] [R] [VP] [BD] 76.6 13.8 ,,
8.9 Usselo. 85.5 4.9 ,,
4.9 ENSCHEDE [MH] [FM] [H] [K] [VP] 90.4 — ,,

Men verlaat Arnhem door de Steenstraat [W] 1631 en volgt de tramrails naar Velp. (Te Velp links zÄłweg naar kasteel „Rozendaal” en even voorbÄł Velp links zÄłweg naar „Beekhuizen”, eene uitspanning met schoone bosschen nabÄł de Emma-pyramide en den ZÄłpenberg, beide met fraai panorama.) Van Velp de rails blijven volgen naar De Steeg. (Links van De Steeg de Onzalige en Middagter bosschen.) Na de Middagter-AllĂ©e voorbij Hotel Brinkhorst den eersten weg rechts in [W] 472. Steeds rechtuit, tot men op den Doesburgschen dijk aan de tramrails komt [W] 1752, daar dan rechtsaf naar Doesburg. Aldaar over de schipbrug. In de stad steeds rechtuit, voorbij de kerk de tweede straat linksaf naar Laag-Keppel. (BÄł L.-Keppel kasteel „Keppel”, dat gedeeltelÄłk te bezichtigen is) en rechtuit [W] 339 tot Doetinchem. In D. linksaf en na 1Âœ K.M. over den spoorweg. In Varsseveld linksaf [W] 781, in Lichtenvoorde rechts [W] 539, buiten L. links en langs het station naar Groenlo. In G. rechts [W] 1091. Na den spoorweg gepasseerd te hebben, [66]linkshouden tot Eibergen. In Eibergen eerst links [W] 2163 en dan rechts [W] 1621 naar Haaksbergen en EnschedĂ©.

De weg is goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.


1 Men kan ook, om de keien in Elburg te vermijden, voorbij K.M.-paal 48 rechts den grintweg opgaan; men komt dan voorbij E. weer op den straatweg uit. ↑

2 Men kan ook over Kamper-Nieuwstad rijden. In Elburg dan rechtuit blijven gaan [WW] 820 en 1776. Voorbij E. loopt de weg deels op den dijk, met fraai zeegezicht, deels achter langs den dijk. Te Kamper-Nieuwstad linksaf [W] 1733. Deze weg is ruim 5 K.M. korter, maar minder beschut en voor automobielen gesloten. ↑

3 Men kan ook aan dezen [W] 588 rechts afslaan, iets verder door een tol (R 2Âœ c.), en na circa 1Âœ K.M. verder den eersten zijweg links in. Over het landgoed „Stoutenburg” [50]langs een goeden straatweg rechtuit, tot men te Hoevelaken weder op den Rijksstraatweg uitkomt. Hier rechtsaf. Bezienswaardig: 2 reuzeneiken, door Johan van Oldenbarneveldt geplant. Op het landgoed „Stoutenburg” mag men niet van den straatweg afwijken of zich ophouden. ↑

4 Men kan ook aan den spoorwegovergang vóór Deventer links afslaan en langs de lijn en over de spoorbrug rijden; men komt dan aan het noordelijk einde der stad aan [W] 1947. ↑

5 Men kan ook te Hattem bij cafĂ© „Schenk” rechtuit de ophaalbrug overgaan en dan rechtuit naar het kleine veer (veergeld: 2Âœ c. per pers. en per rijwiel, bij hoog water dubbel). Men volgt tot Zwolle den grintweg. Op den 4-sprong links. Deze weg is iets korter dan de hoofdroute. ↑

6 Men kan ook te Hattem bij cafĂ© „Schenk” linksom gaan, volgende straat weer links en tegenover de kerk rechts en steeds rechtuit den grintweg volgen, langs het station Hattemerbroek, iets verder kruist men den straatweg [W] 242 en bereikt 3 K.M. verder den bovengenoemden eersten wegwijzer, daar links. ↑

7 Men kan ook de keibestrating in Goor vermijden, door 2 K.M. vóór Goor, voorbij K.M.-paal 26 rechtsaf te slaan door het landgoed „Weldam”. Op dezen weg moet men echter het rijwiel aan de hand voeren. Voorbij G. komt men dan op den straatweg naar Delden en Hengelo uit. Deze weg is ook iets korter. ↑

[Inhoud]

ROUTES VAN HOOFDSTUK III.

[Inhoud]

401 Blad 21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] — 86.4
3.4 Epse [VP] 3.4 83.— S.
12.7 Laren [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 16.1 70.3 G.
5.1 Lochem [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 21.2 65.2 ,,
(8.9) (Ruurlo [MH] [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G]) (—) (—) (G.)
9.5 Geesteren [FM] [BD] 30.7 55.7 G.
(6.9) (Neede [MH] [FM] [H] [VP] [BD] [G]) (—) (—) (G.)[67]
10.2 Eibergen [MH] [FM] [BD] 40.9 45.5 G.
5.8 Rekken [FM] 46.7 39.7 ,,
2.5 Oldenkotte (Duitsche Grens). 49.2 37.2 ,,
8.5 Vreden. 57.7 28.7 ,,
7.9 Stadtlohn. 65.6 20.8 ,,
8.8 Gescher. 74.4 12.— ,,
12.— COESFELD. 86.4 — ,,

Men verlaat Deventer over de Pothoofdbrug [W] 1937 (haven) en volgt den straatweg tot Epse en slaat daar linksaf [W] 885 en rechtuit naar Laren. Men volgt de rails van de stoomtram tot Lochem. Tusschen Laren en Lochem passeert men een tol (R en MR vrij, A 10 c. Te Lochem kasteel „Ampsen” met fraaie bosschen.) Door Lochem: Walderstraat, Markt over, voorbij de kerk links [W] 2007, Molenstraat, brug over en langs de tramrails tot voorbij Hotel Bak,1 dan links den Rijksweg volgen. Voorbij K.M.-paal 14 bij den wegwijzer rechts, aan den tol (R en MR vrij, A 10 c.) rechts, en daarop links [W] 158 om de ruïne Nettelhorst heen.

Rechtuit, door een tol (R 2Âœ c., MR 2Âœ c., A 5 Ă  [67]7Âœ c.) en aan den volgenden tweesprong bij den [W] 1553 1 K.M. vóór Geesteren2 linksaf naar Geesteren. Door Geesteren rechtuit. 3Âœ K.M. voorbij Geesteren komt men op den weg Borculo–Neede, dien men linksaf volgt, kort daarop rechtsaf en over den spoorweg en spoedig bereikt men den weg Borculo–Eibergen en slaat daarop linksaf naar Eibergen. In het begin van Eibergen rechts [W] 1621. Aan den volgenden tweesprong linksaf [W] 2163 en aan den derden tweesprong3 rechtuit naar Rekken. Vóór Rekken over de Berkel en dan spoedig linksaf [W] 1741 den harden weg volgen door Rekken en Oldenkotte (aldaar: Duitsche douane) naar Vreden.

In Vreden rechtuit en de derde straat linksaf. 5œ K.M. voorbij Vreden rechtsaf. In Stadtlohn linksaf naar Coesfeld. In Vreden en Stadtlohn slechte keibestrating.

Naar Ruurlo: Te Lochem over het Marktplein rechts, even buiten de stad bij den [W] 157 den tweeden weg links, langs den „Dollen Hoed” (eene uitspanning met belvĂ©dĂšre, uitgangspunt om de Lochemsche bergen te bezoeken). Rechtuit door een tol (R en MR vrÄł, MR met aanspanwagentje 6 c., A 10 c.) tot Ruurlo. (Te Ruurlo kasteel „Ruurlo” met schoone bosschen.)

Naar Neede: Voorbij Geesteren op den weg Borculo–Neede komende, volgt men dien linksaf, en dan rechtuit. [68]

De weg is vrij goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

402a Blad 15–20–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] — 75.5
(8.5) (Bathmen [FM]) (—) (—) (S. G.)
18.6 Holten [FM] [H] [K] [VP] 18.6 56.9 S.
7.4 Markelo [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 26.— 49.5 ,,
6.1 Goor [FM] [H] [K] [VP] [BD] 32.1 43.4 ,,[69]
(14.7) (Haaksbergen [FM] [H] [VP] [BD]) (—) (—) (G. Rp.)
9.9 Delden [FM] [H] [VP] 42.— 33.5 S.
5.5 Hengelo [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 47.5 28.— ,,
(8.5) (EnschedĂ© [MH] [FM] [H] [VP] [UK]) (—) (—) (S.)
10.6 Oldenzaal [MH] [FM] [H] [VP] [BD] [G] 58.1 17.4 S.
9.— Denekamp [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 67.1 8.4 G.
3.8 Duitsche Grens. 70.9 4.6 ,,
4.6 NORDHORN. 75.5 — G. K.

Men verlaat Deventer langs de Keizerstraat, dan langs de [WW] 1939, 1940 en 1941 volgt men den straatweg steeds rechtuit. In Holten [W] 76 links houden. Voorbij Holten bij K.M.-paal 20 [W] 29 rechtuit. In Goor rechtuit [W] 680 en dan rechtsaf [W] 910 naar Delden. (Voorbij Delden links zijweg naar het kasteel „Twickel” met prachtige omgeving en bosschen.) In Hengelo linksaf en direct daarna rechtsaf [W] 87 naar Oldenzaal. Door O. [WW] 2265, 1514 en 1695 [69]en bij den tweesprong links naar Denekamp. Te D. links en direct daarop rechts [W] 142 naar Nordhorn. (Tusschen Denekamp en Nordhorn Duitsche douane.)

Dichtbij en in Oldenzaal stijgt de weg en klimt en daalt tusschen Oldenzaal en Denekamp. Op den top van den Oldenzaalschen berg, waarover de weg loopt, fraai uitzicht. Oldenzaal–Denekamp mac-adam-weg. Van Denekamp tot de grens iets minder goed, voorbij de grens eenige gedeelten keiweg, overigens goed berijdbaar.

Naar Bathmen: Voorbij K.M.-paal 7 rechtsaf [W] 945.

Naar Haaksbergen: Aan het einde van Goor, waar de hoofdweg links buigt [W] 1823, rijdt men rechtuit en kruist den spoorweg. Verder rechtuit over Hengevelde [W] 1804 den grintweg volgen naar Haaksbergen. Afstand Goor–Hengevelde 6 K.M.; H.-Haaksbergen 8.7 K.M.

Naar Enschedé: Te Hengelo rechtsaf.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [70]

[Inhoud]

402b Blad 14–15–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] — 75.1
18.6 Holten [FM] [H] [K] [VP] 18.6 56.5 S.
8.— Rijssen [FM] [H] [K] [VP] 26.6 48.5 ,,
7.2 Wierden [H] [K] [VP] 33.8 41.3 ,,
5.2 Almelo [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 39.— 36.1 ,,
8.2 Albergen [K] [VP] 47.2 27.9 G.
3.1 Viersprong bij Fleringen [K] [VP] 50.3 24.8 ,,
(4.3) (Weerselo [K] [VP]) (—) (—) (G.)
7.— Ootmarsum [FM] [H] [VP] [BD] 57.3 17.8 G.
(11.6) (Neuenhaus). (—) (—) (G. K.)
9.4 Denekamp [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 66.7 8.4 G.
3.8 Duitsche Grens. 70.5 4.6 ,,
4.6 NORDHORN. 75.1 — G. K.

Men verlaat Deventer langs de Keizerstraat en dan langs de [WW] 1939, 1940 en 1941 en volgt den straatweg steeds rechtuit. In Holten [W] 76 links houden. Voorbij H. bij K.M.-paal 20 [W] 29 linksaf naar Rijssen. Door R. en dan linksaf [W] 1421. In Wierden rechtsaf [W] 63 naar Almelo. In Almelo het Marktplein over, en dan bij het politiebureau linksaf [W] 2269;4 men verlaat A. door de Ootmarsumschestraat [W] 2266, aan den driesprong even buiten de stad [W] 220 rechts en circa 3 K.M. verder aan den driesprong [W] 77 rechtuit naar Albergen. Tusschen Almelo en Albergen tol (R vrij, MR 10 c., A 40 c.) en langs Fleringen [W] 74 naar Ootmarsum. Tusschen Almelo en Ootmarsum stijgt de weg, vlak vóór Ootmarsum vrij gevaarlijke daling. Men passeert vanaf Albergen nog 2 tollen (R vrij, MR 10 c., A 40 c.). In Ootmarsum linksaf [W] 1623 en buiten O. rechtuit [W] 120 en rechts houden naar Denekamp. Te Denekamp linksaf [W] 142 naar Nordhorn. (Tusschen Denekamp en Nordhorn: Duitsche douane.)

De weg is goed berijdbaar. Van Denekamp tot de grens iets minder goed, voorbij de grens eenige gedeelten keiweg.

Naar Weerselo: Aan den 4-sprong bij Fleringen [W] 74 rechtsaf.

Naar Neuenhaus: Aan de splitsing even voorbij Ootmarsum [W] 120 linksaf. Rechtuit, na pl.m. 1 K.M. door een tol (R en MR vrij, A voor elk paar wielen van 5 tot 9 c., naar gelang van het aantal personen, dat de auto kan bevatten) naar Lage, en daar, vóór de kerk, linksaf naar Neuenhaus. Van Ootmarsum tot even vóór de grens grintweg, dan [71]keiweg tot Lage, verder grint- met af en toe een eindje keiweg; over ’t algemeen is deze weg goed berijdbaar.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden.

[Inhoud]

402c Blad 14–15–20 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] — 79.— —
18.6 Holten [FM] [H] [K] [VP] 18.6 60.4 S.
8.— Rijssen [FM] [H] [K] [VP] 26.6 52.4 ,,[72]
7.2 Wierden [H] [K] [VP] 33.8 45.2 ,,
5.2 Almelo [MH] [FM] [H] [R] [VP] [G] 39.— 40.— ,,
10.4 Tubbergen [FM] [H] [R] [K] [VP] [G] 49.4 29.6 G.
(12.2) (Ootmarsum [FM] [H] [VP] [BD] [G]) (—) (—) (G.)
(7.9) (Weerselo [K] [VP]) (—) (—) (,,)
5.5 Mander. 54.9 24.1 G.
2.1 Duitsche Grens. 57.— 22.— ,,
1.6 Geteloh. 58.6 20.4 ,,
4.— Uelsen. 62.6 16.4 ,,
5.9 Neuenhaus. 68.5 10.5 K.
10.5 NORDHORN. 79.— — K. G.

Men verlaat Deventer langs de Keizerstraat en dan langs de [WW] 1939, 1940 en 1941 en volgt den straatweg steeds rechtuit. In Holten [W] 76 links houden. Voorbij H. bij K.M.-paal 20 [W] 29 linksaf naar Rijssen. Door R. en dan linksaf [W] 1421. In Wierden rechtsaf [W] 63 naar Almelo. In Almelo het Marktplein over, dan bij het politiebureau linksaf [W] 2269; men verlaat A. door [72]de Ootmarsumschestraat [W] 2266, aan den driesprong even buiten de stad [W] 220 rechts, en circa 3 K.M. verder aan den driesprong [W] 77 linksaf. Tusschen deze beide driesprongen in passeert men een tol (R vrÄł, MR 10 c., A 40 c.) en rechtuit naar Tubbergen. Aldaar bij den viersprong [W] 1354 linksaf, door T. rechtsaf [W] 2020 en dan steeds rechtuit door Mander (voorbÄł Mander: Duitsche douane) en Geteloh tot een driesprong; hier rechtsaf naar Uelsen. (Aldaar op een berg eene belvĂ©dĂšre, ’t hoogste punt in deze streek.) Nu rechtuit en in Neuenhaus langs de Markt, langs het postkantoor rechtuit naar Nordhorn.

Vóór Tubbergen en Uelsen eene stijging.

Naar Ootmarsum: 1œ K.M. voorbij Tubbergen verlaat men den weg, die naar Mander loopt rechtsaf, en rijdt over Vasse en Nutter naar Oud-Ootmarsum. Aldaar rechtsaf naar Ootmarsum. Deze weg voert van Vasse af door een mooi, heuvelachtig, boschrijk terrein, met schoone vergezichten. Van Vasse tot Nutter geleidelijke stijging, daarna tot Oud-Ootmarsum langdurige daling.

Men kan ook van Tubbergen naar Ootmarsum als volgt rijden: Bij den viersprong te Tubbergen rechtsaf [W] 1354 en den grintweg volgen tot een viersprong bij Fleringen [W] 74; hier linksaf. Vóór Ootmarsum vrij gevaarlijke daling. Men passeert tusschen Tubbergen en Fleringen en tusschen Fleringen en Ootmarsum een tol (R vrij, MR 10 c., A 40 c.).

Naar Weerselo: Bij den viersprong bij Fleringen hierboven genoemd, [W] 74, rechtuit.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [73]

[Inhoud]

402d Blad 15–20–21 van den Bonds-atlas.

Afstand van
plaats tot plaats.
ROUTE. Afstand naar elke plaats. Soort
v. d. weg.
Heen. Terug.
DEVENTER [MH] [FM] [H] [R] [VP] — 90.6
3.4 Epse [VP] 3.4 87.2 S.
12.7 Laren [FM] [H] [R] [VP] [BD] [G] 16.1 74.5 G.
5.1 Lochem [MH] [FM] [H] [R] [K] [VP] [BD] [G] 21.2 69.4 ,,
(10.6) (Borculo [FM] [H] [VP]) (—) (—) (G.)
9.5 Geesteren [FM] [BD] 30.7 59.9 G.
7.2 Neede [MH] [FM] [H] [VP] [BD] 37.9 52.7 ,,
(4.6) (Eibergen [MH] [FM] [BD]) (—) (—) (G.)
10.1 Haaksbergen [FM] [H] [VP] 48.— 42.6 G.
8.9 Usselo. 56.9 33.7 ,,
5.3 Enschedé [MH] [FM] [H] [VP] 62.2 28.4 G. Rp.
(9.4) (Losser [FM] [H]) (—) (—) (G.)
4.— Lonneker [VP] 66.2 24.4 G. Rp.[74]
7.— Oldenzaal [MH] [FM] [H] [VP] [BD] [G] 73.2 17.4 ,,
9.— Denekamp [MH] [FM] [H] [K] [VP] [BD] [G] 82.2 8.4 G.
3.8 Duitsche Grens. 86.— 4.6 ,,
4.6 NORDHORN. 90.6 — G. K.

Men verlaat Deventer over de Pothoofdbrug [W] 1937 (haven) en volgt den straatweg tot Epse en slaat daar linksaf [W] 885 en rechtuit naar Laren. Men volgt de rails van de stoomtram tot Lochem. Tusschen Laren en Lochem passeert men een tol (R en MR vrij, A 10 c. Te Lochem: kasteel „Ampsen” met fraaie bosschen.) Door Lochem: Walderstraat, Markt over, voorbij de kerk links [W] 2007, Molenstraat, brug over en langs de tramrails tot voorbij Hotel Bak,5 dan links den Rijksweg volgen. Voorbij K.M.-paal 14 bij den wegwijzer rechts, aan den tol (R en MR vrij, A 10 c.), rechts en daarop links [W] 158 om de ruïne Nettelhorst heen.

Rechtuit door een tol (R 2Âœ c., MR 2Âœ c., A 5 Ă  7Âœ c.) en aan den volgenden tweesprong bij den [W] 1553, 1 K.M. vóór Geesteren, linksaf naar Geesteren. Door Geesteren rechtuit, 3Âœ K.M. voorbij Geesteren komt men op den weg Borculo–Neede, dien men linksaf volgt naar Neede. In Neede eerst rechts houden [W] 1092 en bij de kerk linksaf [W] 1093. Voorbij Neede aan de splitsing linksaf naar Haaksbergen. Tusschen Geesteren en Haaksbergen passeert men 3 tollen (R 8 c., MR 10 c., A 20 c., met hoogstens 3 zitplaatsen, voor elke zitplaats meer: 10 c. hooger.) Door Haaksbergen langs de [WW] 2259, 2260 en 928 en rechtuit naar [74]EnschedĂ©. Aldaar over den spoorweg en rechtuit door de Haaksbergerstraat, Hengeloschestraat, dan weer over den spoorweg en dan rechtsaf [W] 1474 door de Molenstraat, tot aan den Oldenzaalschen weg. Hier linksaf [W] 1475, aan den eersten tweesprong rechts en 2 K.M. verder links. Rechtuit door Oldenzaal, en bij den tweesprong links naar Denekamp. In D. links en direct daarna rechtsaf [W] 142 naar Nordhorn. (Tusschen Denekamp en Nordhorn: Duitsche douane.)

Naar Borculo: Bij den [W] 1553, 1 K.M. vóór Geesteren, rechtuit blijven gaan.

Naar Eibergen: In Neede bij de kerk [W] 1093 rechtuit.

Naar Losser: Van Enschedé volgt men den Oldenzaalschen weg, aan den eersten 2-sprong rechtsaf en 2 K.M. verder weder rechts.

De weg is goed berijdbaar; van Enschedé tot Oldenzaal een rijwielpad langs den weg. Van Denekamp tot de grens iets minder goed, voorbij de grens eenige gedeelten keiweg.

De geheele weg mag en kan met automobielen bereden worden. [75]

[Inhoud]

403 Blad 14–20 van den Bonds-atlas.